Over de opleiding

Het huisartsenvak

Het beroep van huisarts maakt snelle ontwikkelingen door. De solohuisarts die dag en nacht voor zijn patiënten klaar staat, behoort inmiddels tot de zeldzame verschijningen. Parttime banen, ‘hoeden’ (huisartsen onder één dak) en gezondheidscentra geven de toon aan en ook inhoudelijk is er de laatste jaren veel veranderd.

De aspecten waarin het huisartsenvak zich het duidelijkst van andere medische specialismen onderscheidt, zijn welbeschouwd dezelfde gebleven. De huisarts is in beginsel voor iedereen toegankelijk, zodat de verscheidenheid aan patiënten en hulpvragen groot is. Bovendien biedt de huisarts een hoge mate van zorgcontinuïteit. De huisarts is vertrouwd met de persoonlijke leefomgeving van de patiënt en ziet de patiënt in alle fasen van zijn ziekte. Nog altijd zijn het juist deze elementen die voor de meeste beroepsbeoefenaren de aantrekkelijkheid van het vak uitmaken.

De afdeling Huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, onderdeel van de AMC-divisie Klinische Methoden & Public Health, verzorgt een driejarige opleiding tot huisarts. De huisartsopleiding maakt deel uit van de afdeling Huisartsgeneeskunde.

Over ons

De huisartsopleiding leidt artsen op tot het boeiende en veelzijdige beroep van huisarts. De globale inhoud van de opleiding is vastgelegd in het Raamplan 2005. Dit is opgesteld door de gezamenlijke huisartsopleidingen (voor meer informatie www.huisartsopleiding.nl) en gebaseerd op de geldende regelgeving (Kaderbesluit CHVG en Besluit Huisartsgeneeskunde), Competentieprofiel van de huisarts en de Eindtermen.). De acht huisartsopleidingen (HuisartsOpleiding Nederland) in Nederland verschillen onderling in de accenten die ze leggen. De huisartsopleiding AMC-UvA legt een grote nadruk op twee specifieke ‘AMC-thema’s’:

  • Grotestadszorg
  • Evidence-based Medicine (EBM)

Uit het thema grotestadszorg spreekt de grote verbondenheid van het AMC met Amsterdam. Grote-stadspraktijken stellen specifieke eisen aan kennis en bekwaamheden. De opleiding geeft daarom speciale aandacht aan zorg in de grote stad, met name aan etnische diversiteit.

Daarnaast hecht het AMC veel waarde aan de principes van ‘evidence-based medicine’ (EBM). In de EBM-filosofie moet medisch handelen steunen op de kennis en integratie van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs. Doel van de opleiding is het bijbrengen van een EBM-‘attitude’: een medicus met een kritisch wetenschappelijke houding die voortdurend de gronden voor zijn keuzen in onderzoek en behandeling afweegt.

Het onderzoeksprogramma van de afdeling richt zich op de kwaliteitsbewaking en -verbetering van de opleiding en evidence-based medicine.

De huisartsopleiding maakt deel uit van de afdeling Huisartsgeneeskunde.
Het Hoofd van de Huisartsopleiding AMC-UvA is mevrouw dr. J. (Jettie) Bont.

Visie

De huisarts opgeleid bij de Huisartsopleiding AMC-UvA
De Huisartsopleiding AMC-UvA leidt aios op tot huisartsen die met passie voor hun vak de best mogelijke zorg leveren. Deze zorg is steeds de uitkomst van een zorgvuldig afwegingsproces tussen bewezen effectiviteit, klinische ervaring en de wensen van de patiënt (Evidence-based Medicine).

Ons onderwijs
De opleiding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opleiders en opleidingsinstituut. Praktijk- en instituutsonderwijs zijn goed op elkaar afgestemd en proactief gericht op ontwikkelingen in de beroepsgroep en de maatschappij. Dit betekent dat ingespeeld wordt op de zorgvragen vanuit de veranderende populatie, (e.g. vergrijzing, culturele diversiteit), de positie van de huisarts als medisch regisseur en de taak van de huisarts als manager en ondernemer. Om de voortgang van de aios te bewaken, te bevorderen en een hoog competentieniveau te bereiken, wordt resultaatgerichte toetsing ingezet. Een krachtige leeromgeving wordt gerealiseerd door daarnaast ook de kwaliteit van de praktijk- en stageplaatsen steeds in het oog te houden, en de plaatsing van de aios zoveel mogelijk af te stemmen op de leerbehoeften. Het is de verantwoordelijkheid van de aios om optimaal gebruik te maken van deze leeromgeving. Het volgen van de opleiding in deeltijd wordt gefaciliteerd, waarbij de continuïteit in zowel het leerproces als het zorgproces wordt gewaarborgd.

Onze docenten op opleiders
Goed opleiden vereist competente docenten en opleiders. Een gedegen, resultaatgericht trainingsprogramma maakt deel uit van het scholingsbeleid. De docenten beschikken over voor hun onderwijstaak relevante expertise of ontwikkelen deze. De opleiders volgen trainingen, zowel van didactische als vakinhoudelijke aard, om aios op te leiden voor de eisen van het vak van de toekomst. Toetsing, kwaliteitsverbetering en het afleggen van verantwoording zijn hierin van belang.

Het eigen gezicht
Binnen het opleidingsinstituut wordt veel waarde gehecht aan openheid, wederzijds respect en klantvriendelijkheid. De organisatie van het opleidingsinstituut en het onderwijs kenmerkt zich door een duidelijk omschreven structuur. Binnen deze structuur zal een verschuiving plaatsvinden van proces- naar resultaatgerichte sturing. Deze verandering ondersteunt een leer- en werkomgeving waarin flexibel gewerkt kan worden door aios, opleiders en instituut.
Onze organisatie wordt sterk gekenmerkt door kwaliteitsdenken. Naast een systematisch vormgegeven kwaliteitsbeleid, wordt geïnvesteerd in onderzoek om de kwaliteit van het onderwijs en de opleiding te bevorderen. De stevige inbedding van het opleidingsinstituut in de afdeling Huisartsgeneeskunde waarborgt een stimulerend academisch klimaat.

Meerjarenbeleid

Bij de huisartsopleiding werken ongeveer 80 stafleden. Er zijn er ruim 310 aios en 340 opleiders verbonden aan het instituut.

Meer informatie is te vinden in het oude instituutsreglement (geldig indien aios is gestart voor 1 januari 2013) en het nieuwe instituutsreglement (indien gestart na 31 december 2012).

Meer informatie over de huisartsopleiding kunt u lezen in het meerjarenbeleidsplan 2012-2017

Download:

Werken bij ons

Er zijn momenteel geen vacatures.
Contact

Telefoonnummer:
020 - 566 2517

Faxnummer:
020 - 691 3548


Emailadres:
Secretariaat

Bezoekadres:
Meibergdreef 15
1105 AZ Amsterdam
Ingang Faculteit Geneeskunde
Verdieping J2
Locatie en route

Postadres:
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Locatie onderwijs:
Hogeschool van Amsterdam (HvA).
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam Zuidoost
Locatie en route