Keel-, Neus- en Oorheelkunde


Een academisch medisch centrum heeft een werkplekfunctie voor onderzoek en onderwijs voor studenten geneeskunde. Zo lopen studenten geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam in dit ziekenhuis bijvoorbeeld hun co-schappen. Co-schappen zijn 'stages' waarbij studenten geneeskunde ervaring in de zorg opdoen. Daarnaast wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wetenschappelijk onderzoek is erop gericht nieuwe vormen van diagnose en onderzoek te ontwikkelen of bestaande vormen van zorg te verbeteren. Patiënten in universitair medische centra kunnen gevraagd worden om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.

De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde is betrokken bij een aantal onderdelen van het onderwijsprogramma van het Onderwijsinstituut Geneeskunde. Zij verzorgt in het tweede studiejaar in blok 11 werk-, hoor- en demonstratiecolleges en heeft een bijdrage aan het Cystic Fibrosis Symposium. Voor meer informatie (roosters, studiestof, docenten, colleges en overige informatie blok 11), kijk op blackboard. Eveneens in het tweede studiejaar wordt kleinschalig klinisch lijnonderwijs gegeven, in het tweede en derde jaar grootschalig klinisch lijnonderwijs.

Coördinator: mw. L.J. Schot


Inleidende week co-schappen Dermatologie, Oogheelkunde, KNO
In deze week wordt de basis gelegd voor de co-schappen: de anatomische, fysiologische en celbiologische aspecten van de Dermatologie, Oogheelkunde en KNO worden bestudeerd, geadstrueerd door klinische beelden.
Coördinator: mw. dr. C.T. Langerhorst

Co-assistentschap KNO
Wij kunnen nu in nagenoeg alle weken tot 26 á 28 co-assistenten tegelijkertijd het co-schap KNO aanbieden. Zowel de KNO-arts als de paramedici van de afdeling KNO handhaven met de co-assistent het leermeester-gezel model.

Onze co-assistenten kunnen in het kader van de samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen ook co-schappen lopen in het Flevoziekenhuis in Almere en in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

Het co-assistentschap KNO heeft een duur van 4 weken en vindt plaats in co-fase 1, aansluitend aan de co-assistentschappen Dermatologie en Oogheelkunde. Tijdens het co-schap bestaat voor enkele co-assistenten de mogelijkheid een deel van het co-schap te lopen in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis of in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Het is mogelijk het co-assistentschap KNO volledig te volgen in het Flevoziekenhuis, het KennemerGasthuis of het Sint Lucas/Andreas Ziekenhuis. Deze plaatsen worden beschikbaar gesteld binnen een totaalpakket co-schappen waarvoor de student Geneeskunde zich kan inschrijven via blackboard.

Tijdens het co-schap kan de Keel-, Neus-, Oorheelkunde vanuit meerdere invalshoeken eigen worden gemaakt, zowel de kliniek als contactonderwijs als computerondersteunt onderwijs vervult hierin een rol. Een actieve rol van de co-assistent is een voorwaarde voor een optimaal gebruik van de mogelijkheden van het co-schap. Aan het leren klinisch redeneren in de Keel-, Neus-, Oorheelkundige problematiek van de patiënt wordt groot belang gehecht, maar ook aan het professioneel gedrag wordt aandacht besteed tijdens het co-schap.
Voor meer informatie zie het Co-journaal, te bereiken via blackboard.
Coördinator: mw. L.J. Schot

Onderzoek studenten geneeskunde andere faculteiten
Ook voor studenten Geneeskunde afkomstig van een andere faculteit dan Universiteit van Amsterdam, is het mogelijk een onderzoek te verrichten op de afdeling KNO (klinische en/of research afdeling). Voorwaarde is dat de student beschikt over een eigen inkomen.

Studenten andere faculteiten, wetenschappelijke stage
Studenten Geneeskunde van faculteiten anders dan de UvA kunnen hun wetenschappelijke stage in het AMC vervullen. Gebruikelijk is dat de student zelf een akkoord vraagt aan de eigen faculteit en stagebegeleider.

Keuze-coschap KNO
Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis biedt de keuzeco-assistent gedurende 4 weken een nadere kennismaking en verdieping van de kennis van de Keel-, Neus-, Oorheelkunde aan.
Coördinator: prof. dr. A.J.M. Balm

Onderzoek
De afdeling Keel-, Neus-, Oorheelkunde biedt studenten Geneeskunde de mogelijkheid een (extra) onderzoek te doen binnen de afdeling KNO (klinische en/of research afdeling). Een voorwaarde hierbij is dat de student beschikt over een eigen inkomen.

Oudste co-schap KNO
Het oudste co-schap KNO omvat een divers programma waarin zelfstandig denken en handelen (onder supervisie) centraal staat. Tijdens dit co-schap maakt de oudste co-assistent intensief kennis met onze kliniek, polikliniek, OK en functiecentrum.

De oudste co-assistent draagt de zorg voor een aantal in de kliniek opgenomen patiënten en wordt op de polikliniek in staat gesteld als tweede consulent of dienstdoende te functioneren. De oudste co-assistent wordt verwacht een patientenpresentatie te geven voor de stafleden, assistenten KNO in opleiding en co-assistenten van het co-schap KNO.

Het is mogelijk een case-report te schrijven tijdens het oudste co-assistentschap, interessante casus zijn beschikbaar om uitgewerkt te worden.
Coördinator: mw. L.J. Schot

Het oudste co-schap - voor studenten Geneeskunde aan de UvA
Duur: 8 weken
Contactpersoon: L.J. Schot

Het oudste co-schap KNO omvat een divers programma waarin zelfstandig denken en handelen (onder supervisie) centraal staat. Tijdens dit co-schap maakt de oudste co-assistent intensief kennis met onze kliniek, polikliniek, OK en functiecentrum.

In de kliniek neemt de oudste co-assistent zijn eigen patiënten op. Deze patiënten worden door de co-assistent gedurende de gehele opname begeleid. Waar mogelijk zal de oudste co-assistent uitgenodigd worden de OK’s van zijn patiënten te assisteren. Tijdens de ochtendoverdracht verzorgt de oudste co-assistent de bespreking van de voortgang van alle op de afdeling opgenomen patiënten.

Op de polikliniek kan de oudste co-assistent ook eigen patiënten zien. De oudste co-assistent functioneert hier als tweede consulent of tweede dienstdoende (overdag). De co-assistent heeft zich tijdens het zaalonderdeel toenemend bekwaamd in het KNO-onderzoek, zodat deze op de polikliniek goed toegepast kan worden.

In de eerste weken kan de oudste co-assistent kennismaken met deelgebieden van de KNO die tijdens het reguliere co-schap niet of nauwelijks aan bod komen. Co-assistenten worden uitgenodigd mee te lopen met het schisis spreekuur, het foniatrisch spreekuur of het spreekuur voor slikstoornissen. Verder kunnen co-assistenten mee kijken bij botox behandelingen of hoorapparaat aanpassing. Tevens bestaat de mogelijkheid meer kennis te nemen van de audiologie en vestibulogie. Co-assistenten kunnen op verzoek meelopen met een avond of weekenddienst.

De oudste co-assistent wordt verwacht een patiëntenpresentatie te geven tijdens de vrijdagmiddag bespreking voor stafleden, assistenten en reguliere co-assistenten. Tevens bestaat er de mogelijkheid om tijdens het co-schap een case-report te schrijven. Interessante casus zijn beschikbaar om uitgewerkt te worden.

Werktijden co-assistent 08.00 – ongeveer 17.30 uur Eerste dag Aanmelden bij: secretariaat KNO A2-234, mevrouw van Huiden Overige belangrijke informatie Capaciteit: Eén tot twee co-assistenten per periode van 8 weken. Het is mogelijk een interessant programma te bieden aan twee oudste co-assistenten mits zij niet gelijktijdig starten.

Het oudste co-schap - voor studenten van andere faculteiten dan UvA/AMC
Duur: nader overeen te komen
Contactpersoon: L.J. Schot
Het oudste co-schap KNO omvat een divers programma waarin zelfstandig denken en handelen (onder supervisie) centraal staat. Tijdens dit co-schap maakt de oudste co-assistent intensief kennis met onze kliniek, polikliniek, OK en functiecentrum.

In de kliniek neemt de oudste co-assistent zijn eigen patiënten op. Deze patiënten worden door de co-assistent gedurende de gehele opname begeleid. Waar mogelijk zal de oudste co-assistent uitgenodigd worden de OK’s van zijn patiënten te assisteren. Tijdens de ochtendoverdracht verzorgt de oudste co-assistent de bespreking van de voortgang van alle op de afdeling opgenomen patiënten.

Op de polikliniek kan de oudste co-assistent ook eigen patiënten zien. De oudste co-assistent functioneert hier als tweede consulent of tweede dienstdoende (overdag). De co-assistent heeft zich tijdens het zaalonderdeel toenemend bekwaamd in het KNO-onderzoek, zodat deze op de polikliniek goed toegepast kan worden.

In de eerste weken kan de oudste co-assistent kennismaken met deelgebieden van de KNO die tijdens het reguliere co-schap niet of nauwelijks aan bod komen. Co-assistenten worden uitgenodigd mee te lopen met het schisis spreekuur, het foniatrisch spreekuur of het spreekuur voor slikstoornissen. Verder kunnen co-assistenten mee kijken bij botox behandelingen of hoorapparaat aanpassing. Tevens bestaat de mogelijkheid meer kennis te nemen van de audiologie en vestibulogie. Co-assistenten kunnen op verzoek meelopen met een avond of weekenddienst.

De oudste co-assistent wordt verwacht een patiëntenpresentatie te geven tijdens de vrijdagmiddag bespreking voor stafleden, assistenten en reguliere co-assistenten. Tevens bestaat er de mogelijkheid om tijdens het co-schap een case-report te schrijven. Interessante casus zijn beschikbaar om uitgewerkt te worden.

Werktijden co-assistent 08.00 – ongeveer 17.30 uur
Eerste dag Aanmelden bij: secretariaat KNO A2-234, mevrouw van Huiden
Overige belangrijke informatie Capaciteit: afhankelijk van instroom co-assistenten UvA en arts-assistenten in opleiding. Het is mogelijk een interessant programma te bieden aan twee oudste co-assistenten mits zij niet gelijktijdig starten.

Contact

Academisch Medisch Centrum
Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde
Polikliniekgebouw A etage 2
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Telefoon: 020 - 5662888

Academisch Medisch Centrum
Afdeling Audiologie
Gebouw D etage 2
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Academisch Medisch Centrum
Functiecentrum
Gebouw D etage 2
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Academisch Medisch Centrum
Verpleegafdeling Keel- Neus- en Oorheelkunde
H5Noord
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Academisch Medisch Centrum
Secretariaat Keel- Neus- en Oorheelkunde
A2-234
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Telefoon: 020 - 5663789