KEBB

De afdeling Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bio-informatica (KEBB) is indirect betrokken bij de patiëntenzorg door met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan de oplossing van klinische vraagstukken. Door expertise en ervaring toe te passen binnen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk speelt de afdeling een belangrijke rol bij de verbetering van de gezondheidszorg. Alle ziekenhuisafdelingen in het AMC kunnen ondersteuning van KEBB aanvragen voor wetenschappelijk patiëntenonderzoek. Deze aanvragen voor onderzoeksondersteuning lopen via de Clinical Research Unit (CRU).

Het onderzoek van de afdeling Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bio-informatica richt zich op diagnostiek, behandeling, oorzaak (etiologie), prognose en preventie van ziekten, en op de ontwikkeling van methoden op het gebied van de epidemiologie, biostatistiek en bio-informatica.

Onderzoekslijnen van principal investigators binnen de afdeling omvatten:

  • het ontwikkelen van methoden voor het evalueren van diagnostische en prognostische testen;
  • het bepalen van factoren tijdens de zwangerschap die leiden tot verhoogde ziekterisico’s later in het leven, binnen deze onderzoekslijn valt ook het Hongerwinter onderzoek;
  • onderzoek naar de epidemiologie en bestrijding van tuberculose;
  • biostatistiek, met speciale belangstelling voor toepassingen in de genetica en grote databestanden;
  • bio-informatica, met speciale belangstelling voor kennisbanken, genetisch onderzoek en kennisnetwerken.

In 2010 beginnen het AMC en de GGD Amsterdam met een uniek onderzoek naar verschillen in gezondheid en welzijn bij een zestal etnische bevolkingsgroepen. KEBB werkt nauw samen met de afdeling Sociale Geneeskunde en de GGD Amsterdam bij het opzetten van dit Helius bevolkingsonderzoek (Healthy Life in an Urban Setting). Ruim 60.000 personen, verdeeld over drie generaties, worden jarenlang gevolgd.

Daarnaast maakt het Bioinformatics Laboratory onderdeel uit van KEBB. Dit laboratorium houdt zich bezig met bio-informatica en e-bioscience, onderwijs en onderzoek. KEBB biedt tevens onderdak aan het Dutch Cochrane Centre dat beoogt om de toepassing van evidence-based medicine te bevorderen door het ondersteunen van de uitvoering van systematisch literatuuronderzoek en door onderwijs aan medische beroepsbeoefenaren.

Onderwijs
De medewerkers van KEBB geven onderwijs aan geneeskundestudenten, studenten Medische Informatiekunde (MIK) en promovendi. Daarnaast verzorgen zij cursussen over evidence-based practice. Voor de opleiding geneeskunde verzorgt KEBB het onderwijs in de ‘rode draad’ klinische en wetenschappelijke methodologie (KWM) en het keuzeonderwijs.

Samenwerking
Bij KEBB werken ruim 70 medewerkers waaronder epidemiologen, biostatistici, bio-informatici en onderzoekers in opleiding. Onderzoekers van KEBB werken veel samen met artsen, specialisten en verpleegkundigen die werkzaam zijn bij andere afdelingen in het AMC. De afdeling werkt ook samen met diverse (inter)nationale epidemiologische centra zoals het Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC), het STARD initiative (Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy), het Durrer Centrum voor cardiogenetisch onderzoek en het KNCV Tuberculosefonds. Ook speelt de afdeling een belangrijke ondersteunende en adviserende rol bij diverse internationale en nationale wetenschappelijke en gezondheidsorganisaties zoals de World Health Organization (WHO) en ZonMw.