Longziekten

Onze research richt zich op (moeilijk behandelbaar) astma, COPD en pulmonale hypertensie in het kader van interstitiele lonziekten en chronische longembolieën (CTEPH).

Met name de research rond de pathogenese van astma, COPD en interstitiële longziekten (longfibrose, sarcoidose) is sterk immunologisch bepaald. Meer inhoudelijke informatie vindt u hier (Engelstalig).

LUNG Amsterdam

Achtergrond
Binnen de regio Amsterdam bestaat er een concentratie van academische en niet-academische centra die actief zijn op het gebied longziekten. Dit betreft patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Vanwege de regionale complementariteit biedt intensieve samenwerking vele kansen. Bij de patiëntenzorg en medisch/klinische opleidingen heeft men elkaar in de regio al weten te vinden. Gezien de toenemende eisen aan kwaliteit en slagkracht van wetenschappelijk onderzoek is een dergelijke uitwisseling en bundeling ook zeker gewenst voor de respiratoire research. Dit heeft in 2007 geleid tot een nieuw initiatief: ‘LUNG Amsterdam’, het regionale platform voor wetenschappelijk onderzoek binnen de longziekten. Het is een initiatief van de afdeling Longziekten van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam in samenwerking met de afdelingen Kinderlongziekten, Huisartsgeneeskunde, Cardiothoracale Chirurgie en Experimentele Immunologie.

Doel
‘LUNG Amsterdam’ is een onafhankelijk samenwerkingsverband van onderzoekers en hun afdelingen/instituten ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit en efficiency van wetenschappelijk onderzoek binnen de longziekten in de regio Amsterdam.
Het doel van ‘LUNG Amsterdam’ is om:
1. een platform te bieden voor gezamenlijke researchactiviteiten op het gebied van de longziekten;
2. het wetenschappelijk longonderzoek in de regio optimaal te stroomlijnen met activiteiten binnen de zorg en opleiding.

Activiteiten
‘LUNG Amsterdam’ richt zich op alle betrokkenen bij longonderzoek in de regio, zoals: onderzoekers, artsen, promovendi, arts-assistenten, laboranten, verpleegkundigen, studenten, en patiënten. De concrete activiteiten betreffen:

Uitwisseling van informatie over lopende projecten, nieuwe projecten, gebruikte technieken, nieuwe diagnostiek, nieuwe behandelingsmethoden, rekruteren en informeren van vrijwilligers, wet en regelgeving, toestemmingsprocedures, etc.;
Denktank van ideeën voor nieuwe subsidies, strategische samenwerking, combinatie van patiëntgroepen en cohorten, Clinical Research Units, gebruik van opgeslagen biomaterialen, analysemethoden, etc.;
‘LUNG Amsterdam’ website met ingang voor professionals en leken;
Jaarlijkse bijeenkomst met presentaties van hoog niveau, en de mogelijkheid tot informele onderlinge contacten;
Regelmatige ‘LUNG Amsterdam’ lectures van (inter)nationale gasten;
Wetenschappelijke scholing van alle betrokkenen bij onderzoek.

Onderzoekers participeren in de NRS (Netherlands Respiratory Society/ Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband). De NRS is een overkoepelende organisatie voor alles wat onderzoek betreft op longgebied opgericht in maart 2009. Voor activiteiten van de NRS verwijzen we u naar de website (www.nrs-science.nl).