Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is opgericht in 1994. Doelstelling van het NCvB is het leveren van bijdragen aan de signalering, diagnostiek, behandeling en preventie van beroepsziekten. Het NCvB is een zelfstandige afdeling binnen het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid.

Het NCvB voert de volgende aantal kernactiviteiten uit:

Monitoring en Signalering van Beroepsziekten
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid fungeert het NCvB als landelijk meldpunt voor gesignaleerde beroepsziekten. Het NCvB analyseert en registreert de binnengekomen meldingen van beroepsziekten vanuit het hele land. Dit gebeurt door middel van de Nationale registratie beroepsziekten en met een aantal peilstations.

Kennisverspreiding
Het NCvB stelt zich ten doel kennis over beroepsziekten toegankelijk te maken voor de doelgroepen en signalen over beroepsziekten te genereren. Doelgroepen zijn: arbo-professionals, de curatieve zorg, de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, patiëntenorganisaties en andere relevante maatschappelijke partijen.

Verschillende kanalen worden gebruikt om kennis over te dragen: de portal www.beroepsziekten.nl geeft informatie over beroepsziekten en richtlijnen. Via de helpdesk van het NCvB kunnen vragen gesteld worden aan een deskundige. Het NCvB verzorgt voorlichting en nascholing. Tweemaal per jaar wordt de Heijermanslezing georganiseerd. Elk kwartaal geeft het NCvB een Nieuwsbrief uit. Tevens publiceert het NCvB in diverse vaktijdschriften.

Klinische Arbeidsgeneeskunde
Klinische Arbeidsgeneeskunde is de nadrukkelijke oriëntatie op arbeid bij de diagnostiek, advisering en behandeling van patiënten in de tweedelijns gezondheidszorg.

In november 2005 is op initiatief van het NCvB de Polikliniek Mens en Arbeid opgericht.