Privacyverklaring

De persoonlijke gegevens die u via de website naar het AMC instuurt, worden uitsluitend gebruikt om uw sollicitatie of registratie af te handelen, op uw verzoek (toegesneden) vacatures, een herhaalrecept of antwoord op uw vraag te sturen, of om uw elektronisch patiëntendossier ("Mijn Dossier") aan te vullen dan wel te wijzigen.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan aan u gemeld is en worden nooit aan derden (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld, tenzij na uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming.

De Raad van Bestuur van het AMC heeft daartoe een Privacy Statuut vastgesteld om persoonlijke gegevens af te schermen tegen misbruik en tegen inzage door derden. Dit statuut is mede gebaseerd op de Wet Persoonsregistraties.

Voor de afhandeling van een sollicitatie volgen wij de basisregels van werving en selectie uit de sollicitatiecode van de NVP (Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement).

Het AMC is alleen gebonden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal dit duidelijk gemeld worden op de webpagina's waar dit van toepassing is.

Privacy Statement

The personal data you provide will solely be used to deal with your application or registration properly, to enable the AMC organisation to send suitable vacancies on your request, to send you an answer to your question, provide you with a prescription or to adjust your e-dossier.

The information provided will not be used for other purposes and will not available to any third party, regardless of the purpose. The Executive Board of the AMC has adopted a Privacy Statute to protect personal information from (potential) employees, visitors and patients against abuse and access by third parties. This statute is partially based on the Dutch Privacy Protection Act.

For handling a job application, we follow the basic rules of recruitment and selection of the application code of the NVP (Dutch Association of Personnel).

The AMC is only bound by Dutch law and legislation. In case alien law applies, this will be stated clearly on the web pages this concerns.