Aios als Active Learner

Informatie over de COC-module voor aios: Active Learner.
Met de modernisering van de medische vervolgopleidingen (zie ook www.knmg.nl) is door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) ingezet op curriculumvernieuwing, professionalisering van opleiders en een actieve rol van de aios.

Van aios wordt verwacht dat zij in toenemende mate zelfstandig vorm geven aan hun opleiding en vooral de leerresultaten. Concreet wordt van aios verwacht:

  • een opleidingsplan met doelen, leervoornemens en een planning van leeractiviteiten;
  • een portfolio waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke resultaten zijn behaald en welke voortgang wordt geboekt;
  • dat zij zelf hun opleider en andere stafleden aanspreken op hun rol als rolmodel, leermeester en feedbackbron (KPB’s, OSATS’s).

In opleiding zijn lijkt hiermee een klus of opdracht op zich. We willen het niet zwaarder maken dan het is en aios handreikingen bieden om het opleidingslot meer in eigen hand te nemen: een Active Learner te zijn.

De module is onderdeel van de reguliere discipline overstijgende COC modules voor aios in de Onderwijs- en Opleidingsregio van het AMC (AMC-OOR).

Na de Active Learner wordt aangeraden de module Coach de Co te volgen.

Hierna volgt concrete informatie over de module Active Learner.

Voor wie?

  • alle eerstejaars aios van alle specialismen die minimaal drie maanden (voorkeur tussen 6-9 maanden) aios zijn en minimaal één startgesprek hebben gevoerd
  • de aios heeft ervaring opgedaan met een voortgangsgesprek, weet hoe het curriculum eruit ziet, heeft de eerste ervaring opgedaan om met het curriculum te werken en is een beetje gewend op de afdeling
  • na de Active Learner wordt aangeraden de module Coach de Co te volgen.
  • tevens is Intervisie beschikbaar en Consultvoeringsonderwijs.
  • u werkt actief aan de CanMEDS-competenties Professionaliteit en Samenwerken.

De Active Learner duurt één dag (09.00-17.00 uur).
De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers.

Wanneer en waar

Data 2018:

8 maart 2018
16 april 2018
14 mei 2018

De module wordt uitgevoerd in de Hogeschool van Amsterdam, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via: ttt@amc.uva.nl

De trainers
De module wordt uitgevoerd door een speciaal hiertoe een psycholoog of onderwijskundige.

Kosten
Er zijn voor aios geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module. Echter: als de aios die zich ingeschreven heeft voor de module, deelname annuleert of niet op komt dagen, dan zullen administratiekosten ad € 200,-- in rekening worden gebracht bij de betreffende aios.

Informatie en maatwerk
Over uitvoering op locatie, aangepast programma of met andere vragen kunt u contact opnemen met: TtT@amc.uva.nl.