De Master EBP

Master Evidence Based Practice in Health Care

De universitaire Masterstudie Evidence Based Practice in Health Care heeft tot doel ervaren medici, paramedici, verpleegkundigen, verloskundigen en bachelors geneeskunde academisch te vormen en te scholen als vooraanstaande en breed georiënteerde professionals die wetenschappelijk denken, oordelen en communiceren. Studenten die de studie volgen, worden academisch gevormd en zijn als epidemioloog in staat tot het zelfstandig verrichten van klinisch wetenschappelijk onderzoek. De academische vorming garandeert een brede professionele oriëntatie binnen de eigen discipline, maar ook daarbuiten. Studenten zijn in staat tot het systematisch selecteren van medisch-wetenschappelijke literatuur, kritische beoordeling daarvan en praktische implementatie van de verkregen resultaten. Zij zijn in staat tot het initiëren, adequaat (laten) uitvoeren, analyseren en rapporteren van gedegen onderzoek. Uitgebreide kennisname van methoden en technieken van de klinische epidemiologie en biostatistiek staat hierbij centraal. Kennis, begrip en vaardigheden zijn gericht op het wetenschappelijk onderbouwen van de klinische praktijk: Evidence Based Practice.

Studiebelasting en contacturen
De deeltijd studie duurt twee jaar, inclusief het uitvoeren van een (patient-gebonden) wetenschappelijk onderzoek. Omdat de studie veelal wordt gevolgd door werkenden met een beperkte mogelijkheid tot studieverzuim onder werktijd worden de colleges op een vaste dag aangeboden. Dit ook om tegemoet te komen aan gezinssituaties. De gemiddelde wekelijkse studiebelasting, inclusief contactonderwijs, bedraagt circa 28 uur. Voor de masterstudie 2018-2020 vindt het onderwijs plaats op woensdag.

De studie is ontwikkeld vanuit de rijke traditie van Evidence Based Medicine in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. De masterstudie is sinds 2002 erkend door de Universiteit van Amsterdam als een volwaardige universitaire 'kopstudie' en leidt tot de titel Master of Science (MSc).

The professional in the lead
Na afronding van de studie kunnen de afgestudeerden vakoverstijgend participeren in klinisch multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en zijn zij als breed georiënteerde professionals in staat om zulk onderzoek te initiëren en uit te voeren. Daarnaast vertolken zij door het gebruik van wetenschappelijke informatie als basis voor het klinisch handelen, een vooraanstaande rol binnen hun oorspronkelijke beroepsgroep volgens het inmiddels bekende AMC-adagium “the professional in the lead”. De Masters of Science EBP verschaffen een solide wetenschappelijke basis voor hun beroepsmatig handelen en sluiten aldus aan bij de landelijke ontwikkelingen, de visie van de Nederlandse overheid en de kerndoelen van de beroepsorganisaties in de gezondheidszorg. Daarmee spelen zij een vooraanstaande rol in de ontwikkelingen in de veranderende gezondheidszorg.

Naast aanstellingen met een uitdrukkelijk wetenschappelijke inhoud, stromen studenten na afronding van de studie eveneens uit naar hun oorspronkelijke beroepspraktijk. Zij combineren hun aanwezige klinische vaardigheden met de nieuw verworven wetenschappelijke kennis en kunnen zodoende een essentiële bijdrage leveren aan Evidence Based Practice door met bestaand of nieuw wetenschappelijk onderzoek klinische richtlijnen te ontwikkelen en te implementeren. Zij vervullen (nieuwe) functies op academisch niveau als EBP-specialist, -consulent, docent of beleidsmaker in hun discipline, dan wel als klinisch wetenschappelijk onderzoeker.

Tevens kunnen afgestudeerden een academisch promotietraject volgen waarna zij, na het verkrijgen van de titel van 'Doctor' (PhD/Dr.), via een postdoc-plaats aan een academisch instituut, hun kennis en vaardigheden op een hoog seniorniveau kunnen ontwikkelen.