Niveau van de opleiding

Uitstroomniveau
De studie leidt op tot klinisch epidemioloog. De eindkwalificaties en academische vaardigheden die een MSc-EBP afgestudeerde na afronding van de opleiding bezit zijn de volgende.

De student:

 • heeft goede kennis en begrip van de theoretische benaderingen en concepten binnen het domein van medisch wetenschappelijk onderzoek (in het bijzonder evidence based practice, methodologie, epidemiologie en biostatistiek) en is in staat deze kennis toe te passen;
 • beschikt over denk- en redeneervaardigheden die noodzakelijk zijn voor een adequate wetenschapsbeoefening en -toepassing binnen dit domein;
 • is in staat logisch te redeneren en analytisch en kritisch te denken: synthetiserend vermogen;
 • is in staat op wetenschappelijke wijze met (nieuwe) informatie om te gaan en weet een wetenschappelijk betoog kritisch op waarde te schatten;
 • is in staat om binnen het domein van gezondheidszorgonderzoek relevante wetenschappelijke vakliteratuur en ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied zelfstandig bij te houden en op te sporen en deze kritisch te beoordelen en op waarde te schatten;
 • is in staat de domeinspecifieke wetenschappelijke kennis en expertise te vertalen naar sociaal-maatschappelijke, professionele of economische contexten;
 • is in staat op heldere wijze schriftelijk te rapporteren en mondeling te presenteren;
 • bezit communicatieve vaardigheden die verband houden met de domeingerelateerde wetenschappelijke oriëntatie;
 • kan in projectverband vakoverstijgend functioneren en samenwerken (inter-/multi-/transdisciplinair);
 • is in staat kritisch te reflecteren op het eigen wetenschappelijk denken en handelen en heeft het vermogen om dat waar nodig bij te sturen;
 • is in staat om ethische, normatieve en maatschappelijke consequenties van domeingerelateerde wetenschapsontwikkeling te overzien.