Beoordeling co-assistenten

AMC/UvA studenten geneeskunde krijgen in hun co-schappen op systematische wijze feedback en beoordeling via de formulieren van een co-schapboekje.

Als begeleider/beoordelaar van co-assistenten heeft u niet alleen de taak om te beoordelen hoe een co-assistent op bepaalde momenten ten aanzien van verschillende aspecten functioneert, maar ook om de co-assistent hem/haar erop te wijzen waar sterke/ verbeterpunten liggen en te leren hoe het anders of beter kan. Er zijn verschillende momenten en activiteiten waarop een co-assistent feedback ontvangt. Hier gaan we kort in op uw rol tijdens deze beoordelingsmomenten.


Waarop beoordelen?
Ieder formulier is op dezelfde manier opgebouwd. Steeds wordt op twee onderdelen beoordeeld: medische deskundigheid en professioneel gedrag. Beide dimensies bestaan uit een aantal (in totaal zeven) beroepsrollen.


Medische deskundigheid

 • Medisch deskundige
 • Gezondheidsbevorderaar
 • Academicus

Professioneel gedrag

 • Communicator
 • Samenwerker
 • Organisator
 • Beroepsbeoefenaar

Beroepsrollen
Met beroepsrollen wordt een aantal rollen bedoeld die een arts moet kunnen vervullen. Zo heeft een arts bijvoorbeeld de rol van academicus doordat hij/zij vanuit een wetenschappelijk kader werkt, onderzoek kan doen en soms ook onderwijs verzorgt. Natuurlijk is het in de praktijk niet zo dat steeds één van de zeven rollen wordt vervuld, maar komen vaak meerdere rollen tegelijk aan bod. Het voordeel van deze onderverdeling in rollen is, dat dit landelijk zo wordt gehanteerd in veel specialistische opleidingen. Ook internationaal is dit een veel gebruikte indeling. Hierdoor is het mogelijk om de ontwikkeling ook na de basisopleiding op deze rollen te volgen. Bovendien spreken artsen hierdoor onderling steeds meer dezelfde taal waardoor begeleiden en beoordelen meer uniform gebeurt.

Per rol is steeds aangegeven wat daaronder wordt verstaan. Bijvoorbeeld: wat er van een co-assistent wordt verwacht t.a.v. de rol van communicator bij het voeren van een anamnese gesprek. Niet voor iedere activiteit zijn alle rollen relevant. Per formulier zijn daarom alleen die rollen benoemd en uitgewerkt die van toepassing zijn op die betreffende activiteit voor dat co-schap. Deze staan beschreven op de tegenoverliggende pagina van het betreffende formulier in het boekje.


Welke cijfers worden toegekend?
Per co-schap staat beschreven wat er per beroepsrol van de co-assistent wordt verwacht. Dit is het ‘verwacht niveau’. Dit niveau verschilt al naar gelang de co-fase en het soort specialisme. Steeds wordt de co-assistent beoordeeld op de mate waarin hij/zij voldoet aan het verwacht niveau. Dit gaat als volgt:

 • De scores 6 t/m 8 vallen binnen de range van het verwachte niveau. Een 7 betekent dat de co-assistent volgens het verwacht niveau presteert. Wanneer de prestatie slechts iets minder was dan verwacht, wordt een 6 gegeven. Wanneer de co-assistent juist net iets beter presteert dan mag worden verwacht, wordt dat gehonoreerd met een 8.
 • De scores 5 en 9 zijn sterke signalen van een onder- respectievelijk boven verwacht niveau presteren. Een 5 betekent: hier moet verbetering plaatsvinden; dit moet volgende keer beter; schenk hier aandacht aan; probeer te oefenen; vergaar meer kennis op dit terrein e.d. Een 9 betekent: de co-assistent stijgt duidelijk uit boven wat er mag worden verwacht, de co verdient een compliment dat aan de meeste studenten niet wordt gegeven.
 • De scores 4 en 10 zijn uitzonderlijk. Een 4 is een ‘rode kaart’: er moet remediërende actie plaatsvinden. Een 4 moet ook altijd met de coördinator van het betreffende coschap worden besproken. Een éénmalige 4 op een korte beoordeling kan een momentopname zijn en heeft uiteraard minder zware gevolgen dan een 4 op een tussentijdse- of eindbeoordeling. Het signaleren van hiaten in een vroeg stadium maakt het nog wel mogelijk om bij te sturen en is daarom belangrijk. Een 10 zal alleen bij zeer hoge uitzondering toegekend worden, wanneer een uitmuntende prestatie wordt geleverd.

Eindbeoordeling
De eindbeoordeling bestaat uit een cijfer voor de onderdelen Medische deskundigheid en Professioneel gedrag. Dit resulteert in één heel eindcijfer. Belangrijk is dat voor zowel Medische deskundigheid als Professioneel gedrag minimaal op verwacht niveau beoordeeld moet zijn. Bij een eindscore beneden verwacht niveau wordt een onvoldoende als eindcijfer voor het co-schap gegeven.

Een onvoldoende moet altijd direct worden doorgegeven aan de ambtelijk secretaris van de examencommissie per email. Tevens kan bij twijfel overlegd worden met de AMC coördinator van het co-schap of de onderwijscoördinator in uw ziekenhuis als deze aanwezig is. Verwijs de co-assistent naar de studieadviseurs om de consequenties van de onvoldoende te bespreken. De ambtelijke secretaris informeert u achteraf over het besluit dat door de examencommissie genomen is. Zie de Regeling Onvoldoende Beoordeling Co-schappen (onderaan deze pagina te downloaden) voor meer details.


Tips voor het observeren en geven van feedback

 • Geef aan dat u gaat observeren en op welke punten u zult letten, gebruik hierbij het formulier voor de betreffende activiteit.
 • Noteer in steekwoorden uw bevindingen
 • Geef (liefst direct na afloop van de observatie) feedback, bijvoorbeeld op de volgende manier:
  • Vraag een reactie van de co-assistent: laat de coassistent een positief punt en een verbeterpunt benoemen.
  • Benoem vervolgens zelf een positief punt en een verbeterpunt. Kies hiervoor een aantal kenmerkende of in het oog springende observaties om kort te bespreken.
  • Geef een tip voor een volgende keer.
 • Noteer de sterke punten en verbeterpunten op het formulier en geef bij adviezen aan hoe de co-assistent aan het verbeterpunt kan werken.

Contactpersonen
Studieadviseurs
De co-assistenten kunnen een afspraak inplannen met de studieadviseur via de studentenbalie op plein J, via de email (studieadviseur@amc.uva.nl) of via telefoonnummer: 020 - 566 5072 / 566 5082

Ook kunt u zelf één van de studieadviseurs raadplegen, via bovenstaande contactgegevens, zodat zij u kunnen adviseren over een intensievere begeleiding van de co-assistent.

In het geval dat de eindscore op één van beide onderdelen beneden verwacht niveau is, licht u direct de ambtelijk secretaris van de examencommissie in.


Examencommissie
Ambtelijk secretaris 
Telefoon (020) 566 4753
E-mail: examencommissie@amc.uva.nl

Onderwijskundig advies:
Het is mogelijk om een onderwijskundig adviseur een korte instructie of workshop te laten geven met betrekking tot het feedback geven en beoordelen. Wanneer u hier interesse in heeft stuurt u dan een mail naar coschappen@amc.uva.nl. Een onderwijskundige neemt dan spoedig contact met u op.

Wijzigingen in boekjes
Het kan gebeuren dat er nog foutjes of onvolkomenheden in de co-schapsboekjes voorkomen. Deze informatie is van belang voor het aanpassen van de boekjes voor een volgend studiejaar, dus horen we dat graag. We adviseren in die gevallen altijd met de co-schap coördinator bij het AMC te overleggen en eventuele aanpassingen en vragen door te geven. Het doorgeven kan echter ook via: coschappen@amc.uva.nl


Download: