Het geven van een eindbeoordeling

Ging het bij de tussentijdse beoordeling met name om het bespreken van de voortgang. In dit gesprek ligt de nadruk op het geven van een eindbeoordeling.

In de eindbeoordeling wordt ook weer teruggekeken op het functioneren door middel van het ingevulde formulier en de afspraken op het tussentijdse beoordelingsformulier en de reflectie van de co-assistent hierop in het zelfreflectieformulier. In de meeste co-schappen wordt dit eindgesprek gevoerd door een hoogleraar en als deze er niet is door een ander staflid en maakt een eindexamengesprek deel uit van dit gesprek. In het eindexamengesprek, wat gelijktijdig plaatsvindt met het eindbeoordelingsgesprek, wordt over de ziektebeelden die in de patientverslagen en lijst met ziektebeelden staan beschreven doorgevraagd. het doel daarvan is de medische kennis te toesten van ziektebeelden die de co-assistent heeft gezien.

 De eindbeoordeling bestaat uit een cijfer op de onderdelen: Medische deskundigheid en Professioneel gedrag. In het eindoordeel aggregeert de examinator de verzamelde feedback op de formulieren en de uitslag op de kennistoets plus de presentatie van de co-assistent tijdens het eindexamengesprek. De cijfers op de onderdelen Medische deskundigheid en Professioneel gedrag resulteren in één heel eindcijfer.

Belangrijk is dat voor zowel Medische deskundigheid als Professioneel gedrag minimaal op verwacht niveau beoordeeld moet zijn. Bij een cijfer beneden verwacht niveau op één van de onderdelen, wordt geen eindcijfer gegeven maar een onvoldoende.

Een onvoldoende moet altijd direct worden doorgegeven aan de ambtelijk secretaris en de voorzitter van de examencommissie en aan de AMC coördinator van het co-schap. Van de ambtelijke secretaris examencommissie hoort u welke gevolgen de onvoldoende voor de co-assistent heeft. Snelle afhandeling van de procedure is dus noodzakelijk. Voor meer informatie zie de OER tekst van de master geneeskunde en de Regeling Onvoldoende Beoordeling Co-schappen. Vraag tevens de co-assistent om een gesprek in te plannen met de studieadviseur.

Het is belangrijk dat u direct een melding doet bij de examencommissie dat er sprake is van een onvoldoende eindbeoordeling. Wanneer doorstroom naar een volgend co-schap niet mogelijk is, vraagt dit om een snelle afhandeling. Geef dit ook door aan de AMC coördinator van het coschap zodat ook deze op de hoogte is.