Assessment

Het ontwikkelassessment voor formele opleiders is een spiegel waarmee u zicht kunt krijgen op uw bekwaamheden als (plaatsvervangend) opleider en hoe u deze verder kunt ontwikkelen. Het assessment legt verbanden tussen uw gedrag, onderliggende motivaties en persoonskenmerken. Deze worden vergeleken met een in termen van gedrag geformuleerd profiel van de opleider. De uitkomsten worden samengevat in een weloverwogen advies voor verdere competentieontwikkeling van uzelf. Dit wordt enkele weken na het assessment met u besproken, waarna u besluiten kunt nemen over vervolgactiviteiten.
Het assessment staat open voor opleiders en plaatsvervangend opleiders. Leden van opleidingsgroepen doen mee op indicatie, als het assessment kan helpen bij het bepalen van uw ontwikkelnoodzaak, bijvoorbeeld na een SETQ-meting of andere feedback die u ontving. Voorwaarde is dat u na het assessment activiteiten onderneemt die daadwerkelijk uw opleidingscompetenties vergroten (bijvoorbeeld d.m.v. coaching). Ook leden van kleine opleidingsgroepen waarbij de SETQ niet uitvoerbaar is vanwege een gering aantal aios en herleidbaarheid van de feedback, kunnen deelnemen. Voorwaarde is ook hier dat opleider en/of afdelingshoofd de assessments een plaats geven in de ontwikkeling van de opleidingsgroep, blijkend uit een plan van aanpak met diverse interventies.

Toelichting
Het assessment is speciaal ontwikkeld voor het AMC in samenwerking met AVOP (www.AVOP.nl). De basis vormen geldende competentieprofielen voor opleiders (KNMG en AMC). Het AMC heeft hiermee de beschikking over een efficiënt, effectief en serieus instrument dat opleiders inzicht verschaft in hun competenties en de ontwikkelbaarheid ervan.
Het individuele assessment vindt plaats op uw initiatief. Ook een eventueel vervolg op het assessment (coaching, intervisie) wordt aan uzelf overgelaten. Uiteraard ligt het voor de hand om de resultaten van het assessment in te brengen in het jaargesprek waar uw ontwikkeling aan de orde is. Zo kunt u zelf voorkomen dat het assessment een vrijblijvend karakter heeft. Over een assessment op indicatie of bij een groep in het kader van de teamontwikkeling, worden vooraf afspraken met u en uw leidinggevende gemaakt over de terugkoppeling en het vervolg.
De privacyregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP: www.psynip.nl) zijn van toepassing. Het AMC ontvangt (zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer) geen enkele inhoudelijke informatie over het assessment van de individuele deelnemers. Wel ontvangt het AMC over meerdere opleiders een naar individuen onherleidbare overallrapportage om trends voor het Teach the Teacherprogramma te kunnen signaleren.
Het assessment is een individuele activiteit van 1 dagdeel met een vervolggesprek na twee weken. De data worden in onderling overleg vastgesteld. Voorafgaand maakt u twee tests online. De kern van het assessment betreft een dagdeel met een intakegesprek (psycholoog), een rollenspel in twee delen (met een andere psycholoog als acteur) en een afsluitend adviesgesprek. U ontvangt een schriftelijk verslag. Na twee weken heeft het assessment een vervolg in de vorm van een coachingsgesprek. Hierin bespreekt u het plan van aanpak voor verdere ontwikkeling (POP). Vervolgactiviteiten kunnen plaatsvinden binnen het programma TtT (bijvoorbeeld Intervisie) en daarbuiten (coaching).

Kosten, voorwaarden
De TtT-begroting biedt jaarlijks 15 deelnemers de gelegenheid er gebruik van te maken. Het betreft opleiders en leden van opleidingsgroepen uit het AMC, OLVG, Flevo en NKI/AvL omdat met deze instellingen onderlinge afspraken bestaan op het gebied van onderwijs en opleiden. Gegadigden uit andere ziekenhuizen kunnen tegen de in rekening gebrachte kosten deelnemen. AVOP, adviesbureau brengt rond € 3000,- in rekening.

Let op: bij annulering 7 dagen voorafgaand of op de dag zelf, worden 50 respectievelijk 100% van de kosten voor het geplande assessment in rekening gebracht bij de betreffende deelnemer.
Kosten voor vervolgactiviteiten, voortvloeiend uit of naar aanleiding van de resultaten van het assessment komen altijd ten laste van de deelnemer. Hierbij kan aanspraak gemaakt worden op regelingen in de CAO (zoals: scholingsbudget, persoonlijk ontwikkelbudget).

Aanmelden en informatie
De aanmelding verloopt altijd via het AMC. Met nadere vragen en om u aan te melden, neemt u contact op met ttt@amc.uva.nl