Programma Teach the Teacher

Competentiegericht opleiden stelt hoge eisen aan opleiders en begeleiders. De Onderwijs- en Opleidings Regio (OOR) AMC ondersteunt opleiders, stafleden en a(n)ios met het programma Teach the Teacher bij het bereiken van die hoge opleidingskwaliteit. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen die los van elkaar te volgen zijn: STARTmodule, Coach de Co, Assessment, verschillende Verdiepingsmodules. Opleidingsgroepen en opleiders kunnen met vragen over opleiden een beroep doen op Advies & Ondersteuning, zodat activiteiten op maat worden georganiseerd.

Uitgangspunten Teach the Teacher
Voor het ontwerpen en uitvoeren van de trainingen gelden de volgende uitgangspunten:

 • professionele didactische ontwikkeling is een life long learning proces. De opleider is zelf verantwoordelijk voor deze ontwikkeling;
 • competenties van opleiders zijn leidend (zie KNMG: Het competentieprofiel van de opleider en leden van de opleidingsgroep / kaders voor het aanbieden van scholing);
 • de tijdsduur van een module is kort waar het kan en intensief waar het nodig is (maatwerk en variatie in vorm); Laagdrempelige toegang: individuele deelnemers nemen deel via open inschrijving (desgewenst op lokatie) en voor opleidersgroepen is maatwerk (op lokatie) mogelijk;
 • het aanbod is vraaggestuurd: focus op leervragen van de deelnemers;
 • afstemming tussen bevindingen uit feedbackmetingen en professionaliseringsaanbod komt tot stand door samenwerking met Professional Performance;
 • trainingen zijn praktisch: opgebouwd rond kenmerkende opleidingssituaties;
 • enig theoretisch kader geeft betekenis aan ervaringen in de praktijk (evidence based education); evidence (literatuur) wordt zichtbaar gebruikt en toegepast.

Het Programma Teach the Teacher stelt iedereen die betrokken is bij opleiden op de werkplek in de gelegenheid zich didactisch verder te ontwikkelen. Zo kan iedereen als lid van de opleidingsgroep de opleidersrol vervullen. Opleiders, stafleden en artsen in opleiding tot specialist (aios) die de opleidingsrol voor coassistenten vervullen, kunnen er ook gebruik van maken. Assistenten niet in opleiding (anios) en verloskundigen kunnen na overleg aan enkele modules deelnemen. In samenwerking met het onderwijsinstituut Geneeskunde (OWI Gen) zijn modules ontwikkeld voor tutoren van Kleinschalig Klinisch LijnOnderwijs (KKLO), vaardigheidsdocenten, beoordelaars van coassistenten, dedicated masterdocenten (DMD’s) en beoordelaars bij de Decentrale Selectie.

Samen met het VUmc verkennen we de mogelijkheid om tot één Teach the Teacherprogramma voor beide opleidingsregio’s te komen.

Richtlijn voor deelname

Een concrete aanwijzing hoe gebruik te maken van het TtT programma geven we niet. Elke COC en elke formele opleider kan professionaliseringsafspraken met de leden van opleidingsgroepen maken. Hierbij zijn de volgende regels van belang:

 • In het Kaderbesluit CCMS 2011 staat in Hoofdstuk C (De erkenning): Voor de leden van de opleidingsgroep geldt: ‘zij volgen systematisch geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten met didactische aspecten ten behoeve van de opleiding’.
 • De Kaders voor het aanbieden van scholing van de KNMG geven de volgende richtlijnen: ‘neemt planmatig deel aan deskundigheidsbevordering op het gebied van onderwijs en opleiding’.
 • De CSG Handleiding Implementatie modernisering medische vervolgopleidingen vermeldt: ‘het competentieprofiel is bedoeld om actieve participatie in de opleidingsprofessionalisering te stimuleren’. Het daar op volgend advies luidt:
  1. Aantoonbare start professionaliseringstraject;
  2. Scholingstraject vastleggen in lokale opleidingsplan.

Daarnaast vormen nieuwe ontwikkelingen in het opleiden, didactische innovaties (EPA’s) en veranderingen in de kwaliteitszorg (herregistratie en visitatie/kwaliteit van opleiden) vaak een aanleiding voor professionalisering. Steeds vaker zien we dat groepen als geheel zich professionaliseren.

De STARTmodule
De STARTmodule (2 dagen in vaste volgorde) vormt de basis van de didactische professionalisering. In de module neemt u kennis van een groot aantal aspecten van leren op de werkplek. Hierna kunt u naar behoefte gebruik maken van verschillende Verdiepingsmodules.

Coach de Co, Active Learner en Intervisie voor aios
In de leerlijn Life-long Learning (DOO) is de Coach de Co voor a(n)ios wat de STARTmodule is voor leden van de opleidingsgroep. In deze training ontwikkelen a(n)ios didactische vaardigheden om hun opleidersrol bij coassistenten goed te kunnen vervullen. In het kader van het disciplineoverstijgend OMSO-onderwijs zijn er voor aios de volgende voorzieningen: de module Active Learner en Intervisie voor aios.

Assessment
Het Assessment is een spiegel voor opleiders. Het geeft inzicht in de competenties van de formele/plaatsvervangend opleider gericht op een daarop volgend ontwikkeladvies (1 middag en 1 coachingsgesprek).

Verdiepingsmodules
Verdiepingsmodules (3-4 uur) zijn kort en praktisch. U oefent, al of niet met een acteur, relevante opleidingssituaties: KPB-bespreken, feedback geven, voortgangsgesprek. Onderwerp kan ook zijn: doelgericht opleiden, leervoorkeuren of het aanleren van vaardigheden.

In Intervisie reflecteert u met collega’s op opleidingservaringen. Per jaar komt u 6 maal in een vaste groep bijeen (2 uur) voor onderlinge consultatie. Aan de module Leiderschap in Opleiden nemen duo’s van opleiders en plaatsvervangers deel. Aan de orde zijn: visie op opleiden, leiding geven aan de opleidingsgroep en aan competentiegericht opleiden. Een prima voorbereiding op een komende visitatie of op formeel opleiderschap.

Advies & Ondersteuning - maatwerk
Van Advies & Ondersteuning maakt u gebruik bij het opstellen van uw lokale/cluster-opleidingsplan en bij activiteiten die u met uw groep onderneemt ter verbetering van de kwaliteit van het opleiden (bijvoorbeeld bespreken SETQ-rapportages). De ondersteuning is op maat, úw vragen staan centraal. Ook een Centrale OpleidingsCommissie kan een beroep doen op advies over kwaliteitszorg.

Voorbeelden van maatwerk:


 • Doelgericht Opleiden: training voor opleiders en aios samen, gericht op het stellen en behalen van concrete leerdoelen;
 • Kwaliteitsimpuls: training voor opleiders in COC verband, gericht op het ontwikkelen van passend kwaliteitsbeleid voor opleidingen in één ziekenhuis;
 • Coaching bij het opstellen lokaal opleidingsplan of het in het team bespreken van de SETQ.

Kwaliteit, accreditatie
Alle trainingen worden uitgevoerd door speciaal opgeleide klinisch teachers (medisch specialisten) en een psycholoog of onderwijskundige. Alle modules zijn geaccrediteerd via ABAN.

Kosten
Voor deelname door aios en aan de modules Kleinschalig Klinisch LijnOnderwijs, Beoordelen Coschappen en workshops DMD’s worden geen kosten in rekening gebracht. Voor overige deelnemers uit andere ziekenhuizen dan het AMC, wordt een deel van de kostprijs in rekening gebracht. De kosten worden gefactureerd en dienen vooraf te zijn betaald. De kosten voor de modules staan vermeld op deze website onder de betreffende module.

Informatie
Professionals van andere disciplines (zoals verloskundigen) die mee willen doen, afdelingen of ziekenhuizen die prijs stellen op een uitvoering op locatie of in aangepaste vorm, kunnen contact opnemen met TtT@amc.uva.nl