Good Practice Opleiden (3 uur -3 ABAN-punten)

In deze workshop zoekt de groep gezamenlijke uitgangspunten (visie) en vertaalt deze naar de aanpak van het opleiden. Vandaaruit wordt helder wat de groep wil ontwikkelen om de opleidingskwaliteit te optimaliseren (criteria Scherpbier 2.0).

In opleidingsgroepen wordt in de praktijk ‘gewoon’ opgeleid. Soms is het goed dit nader te expliciteren en met opleiders en aios er met elkaar over van gedachten te wisselen. Bijvoorbeeld aan de hand van vragen als: hoe kijken we tegen ‘onze aios’ aan, wat verwachten we van hen en wat verwachten zij van ons als opleiders? Wat voor chirurgen willen we opleiden? In wat voor zorgwereld komen zij terecht, wat moeten ze dan meer kunnen dan opereren? Hoe verhoudt ons opleidingsplan zich tot onze ambities? Hoe bereiken we competentieontwikkeling in alle CanMEDS domeinen?

Wat betekenen onze ambities voor onze aanpak? Hoe gaan we met elkaar om, zijn onze aios in the lead, zijn opleiders goede rolmodellen? Welke rollen vervullen we? Wat betekent gezamenlijk, als één groep, opleiden? Welke didactische instrumenten helpen ons bij het boeken van voortgang (KPB, OSATS, IOP, Portfolio etc. etc)? Hoe helpen we elkaar hierbij en hoe houden we elkaar scherp….?

Kortom: hoe tevreden zijn we met onze opleidingspraktijk en als we beter ambiëren, hoe bereiken we dat dan?
Samen op zoek naar antwoorden op deze vragen levert een visie op en een doelgerichte aanpak van het opleiden. Het geeft inzicht in de eigen kwaliteit t.o.v. de geldende criteria en vooral gedeelde waarden als drijfveren voor goed opleiden en goede zorg.
Hierbij is de insteek dat we voortbouwen op wat al goed gaat en zeker behouden/versterkt kan worden. Daartoe wordt de methodiek Appreciative Inquiry geïntroduceerd en toegepast. De principes van deze methode kunnen worden toegepast bij de coaching van aios.
Na de bijeenkomst beschikt u over:
· de formulering van uw gezamenlijke toekomstgerichte formulering van de visie op leiden;
· een inventarisatie van uw ambities met de actoren aios en opleiders met betrekking tot de domeinen organisatie en ontwikkeling, opleidingsklimaat, professionalisering en Competentieontwikkeling (van de aios) – Scherpbier 2.0.

Data voor deze module worden in overleg met een opleidingsgroep gekozen. Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl
Voor deze module worden 3 ABAN punten toegekend.