Workshop opleidingskwaliteit


Van Vierkante Wielen naar Draaiende Cycli!


Kwaliteit van modern opleiden
U heeft al veel stappen gezet in de modernisering van uw opleiding. Niet alleen de opleidingskwaliteit staat in de spotlight, ook het beleid dat u voert om die kwaliteit hoog te blijven houden. De vraag (bij de visitatie) is aan de orde of en hoe u kunt laten zien op welke manier u uw kwaliteitsbeleid vorm geeft zodat het bijdraagt aan opleiden voor de toekomst.


COC en opleidingskwaliteit: van vierkante wielen naar draaiende cycli! De COC is samen met u als opleiders verantwoordelijk voor de opleidingskwaliteit in het AMC. De COC vindt inzicht in performance vanzelfsprekend en helpt graag om de kwaliteitscyclus te richten op het verbeteren van die performance.

De COC ziet het verbeteren van de opleidingskwaliteit in relatie tot kwaliteit van zorg en in samenhang met andere kwaliteitssystemen (bijvoorbeeld JCI).
Dubbel werk dient voorkomen te worden. Activiteiten kunnen elkaar te versterken. Meten doen we bij voorkeur met evidence-based- instrumenten. De primaire verantwoordelijkheid voor de opleidingskwaliteit ligt bij u als opleider en bij de opleidingsgroep. Voor aios is daarbij een cruciale rol weggelegd, het gaat om hen!
De COC stelt u daarom graag in de gelegenheid gebruik te maken van ondersteunende informatie en ervaringen van collega-opleiders bij het formuleren van uw kwaliteitsbeleid. Het TtT programma biedt u, in samenwerking met de Professional Performance, daarom een workshop aan gericht op formulering, vormgeving en uitvoering van úw kwaliteitsbeleid.
Grote en kleine groepen
Aanpak van het beleid, inzet van instrumenten en betrokkenheid van medewerkers verschilt per opleiding. Voor een opleiding met weinig aios vervalt bijvoorbeeld de mogelijkheid van een anonieme SETQ- of DRECT afname. Wat zijn alternatieven? Graag helpen we u in het maken van keuzes voor instrumenten en activiteiten. Bij grotere opleidingen past de SETQ wel goed, maar hoe zet u deze meting in? Wie beoordeelt wie, hoe en met wie worden resultaten besproken , en wie rapporteert aan wie? Hoe realiseert u verbetering, en kunt u ook laten zien dat u voortgang boekt? We helpen u met het maken van een plan van aanpak, inclusief de keuzes over te gebruiken instrumenten en in te zetten processen, zodat aios profijt ervaren en gemotiveerd blijven om feedback te geven. U kiest één datum voor een workshop die past bij uw grote of kleine groep.

Doelstellingen
Aan het einde van de workshop:
1. heeft u inzicht in criteria voor een goede kwaliteits(beleids)cyclus;
2. kent u keuzemogelijkheden voor evaluatie-instrumenten en voor evaluatie-activiteiten;
3. heeft u inzicht in de huidige stand van zaken m.b.t. de kwaliteitszorg van uw opleiding en bent u zich bewust van de invloed van belemmerende en bevorderende factoren voor verdere ontwikkeling van dit kwaliteitsbeleid;
4. beschikt u over een voorstel voor uw plan van aanpak voor de kwaliteitszorg van uw opleiding, zodat u kunt voldoen aan de RGS visitatie-eisen (en de beschrijving kan worden opgenomen bij uw visitatiedocumenten).

Programma
Na een korte inleiding over de uitgangspunten (zie boven) en criteria voor de beleidscyclus, krijgt u een overzicht van (evaluatie)instrumentarium en keuzecriteria. Tevens ontvangt u een overzicht van mogelijkheden voor de aanpak van verbeteringen op basis van de (evaluatie)resultaten. Daarna helpen Kiki Lombarts en Anna Diepraam u -op basis van de informatie- bij het opstellen van úw plan van aanpak.

Dit is haalbaar indien u voorwerk verricht:

• inventarisatie van verwachte/geplande interne en externe visitaties – opleiding én zorgkwaliteit
• overzicht stand van zaken kwaliteitszorg eigen opleiding. Wat doet u nu aan metingen en
(vervolg)acties. Hoe ziet uw beleid eruit? Graag uw beschrijving van de huidige situatie
meenemen naar de workshop (usb-stick).

Deelname, aanmelden:
U bent als opleider zeer welkom, samen met uw plaatsvervanger of een ander staflid en vooral ook met één of twee aios. We verwachten tenminste 2 personen per opleiding, een ruimere vertegenwoordiging zal de kwaliteit van het plan van aanpak ten goede komen.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: coc@amc.uva.nl