Ambulante Behandeling: wat is het en wat zijn uw rechten als patiënt?

Als patiënt van de divisie Psychiatrie AMC heeft u bepaalde rechten die te maken hebben met uw behandeling. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie, op privacy en op geheimhouding. Die rechten zijn vastgelegd in wetten zoals de Wet op de Ge­neeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. In deze brochure zijn de belangrijkste rechten voor u op een rij gezet. Vanzelfsprekend blijven alle andere wetten voor u en voor de divisie Psychiatrie AMC ook van kracht.

Wat betekent ambulante behandeling?
Ambulante behandeling is behandeling die wordt geboden zonder dat iemand is opgenomen. Voor uw behandeling komt u op afspraak naar een afdeling van de divisie Psychiatrie AMC. Indien noodzakelijk, maakt uw behandelaar een afspraak bij u thuis. De zorg bestaat uit het voeren van hulpverleningsgesprekken, eventueel in combinatie met het voorschrijven van medicijnen. De gesprekken zijn individueel of kunnen met meerdere personen tegelijk plaatsvinden, zoals groepstherapie, echt­paar- en gezinsgesprekken.

Toestemming voor het behandelplan
Een belangrijk recht voor u als patiënt is dat u uitsluitend behandeld kunt worden als u het samen met uw behandelaar eens bent over een behandelplan (dit kan dus niet door u of uw behandelaar alleen worden bepaald) en u uw toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. U bent bovendien vrij de behandeling op ieder moment te beëindigen.

In bepaalde specifieke situaties is het voor een patiënt niet mogelijk de behandeling te aller tijden te staken:

  1. Als een patiënt gedwongen in een kliniek is opgenomen, kan de behandeling in bijzondere gevallen onder dwang plaatsvinden;
  2. Als een patiënt een voorwaardelijke machtiging heeft, moet hij/zij zich aan de voorwaarden van het behandelplan houden. De patiënt kan gedwongen worden opgenomen wanneer hij/zij zich er niet aan houdt en wanneer er (als gevolg daarvan) gevaar ontstaat voor hem/haarzelf of zijn/haar omgeving.

Dit gebeurt dan volgens de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Zieken­huizen. Ook voor een gedwongen opgenomen patiënt geldt, dat hij/zij alleen in uitzonderingssituaties onder dwang behandeld kan worden.

Recht op informatie over uw behandeling
U heeft recht op informatie over uw behandeling. Uw behandelaar moet u in be­grijpelijke taal uitleg geven over de aard van de problematiek en de voorgestelde behandeling. Ook moet u informatie krijgen over het te verwachten resultaat, de eventuele risico's van de behandeling en over eventuele alternatieven (b.v. is er een andere behandeling mogelijk). Als iets niet duidelijk is, vraag uw hulpverlener dan gerust om meer uitleg. Op deze manier kunt u samen met uw behandelaar beslissen welke therapie of hulp het beste bij u past. Het is de bedoeling dat het (schriftelijke) behandel plan in onderling overleg tot stand komt en door de behandelaar en uzelf getekend wordt. Als er geen overeenstemming is over het behandel plan, dan is er ruimte op het behandelplanformulier om aan te geven waar u het niet mee eens bent en waarom niet.
Voor een goed resultaat van de behandeling is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in de behandeling en problemen bespreekt, zodat het voor u duidelijk is waarom u een bepaalde behandeling krijgt. U kunt overigens aangeven dat u op een bepaald moment liever géén informatie wilt. Ook heeft u recht op het oordeel van een arts die u zelf kunt kiezen, de zogenaamde 'second opinion'.

Privacyreglement
De divisie Psychiatrie AMC heeft een Privacyreglement waarin staat hoe de privacy van persoonlijke gegevens wordt beschermd.

Beheer van uw persoonlijke gegevens
Als u zich aanmeldt bij de divisie Psychiatrie AMC voor een behandeling, worden uw persoonlijke gegevens opgenomen in de administratie. Het verloop van uw behandeling wordt vastgelegd in een dossier. Uw dossier bevat bijvoorbeeld uw behandelplan, brieven aan uw huisarts en resultaten van onderzoeken. Kortom, alles wat relevant is voor uw behandeling. Divisie Psychiatrie AMC is verplicht voor iedere patiënt een dossier aan te leggen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt bijvoorbeeld dat uw dos­sier in een afgesloten ruimte moet worden bewaard.

Tegenwoordig worden van veel patiënten gegevens in een elektronisch patiëntendos­sier bewaard. Beveiliging hiervan gebeurt via autorisatie van de hulpverleners. Dat wil zeggen dat een hulpverlener met een eigen inlognaam en wachtwoord alleen toegang krijgt tot die gegevens die nodig zijn voor de behandeling. U kunt aan uw hulpverlener vragen welke manier van bewaren op uw dossier van toepassing is. Algemeen uitgangspunt is dat hulpverleners alleen die dossiers van patiënten in mogen zien die bij hen in behandeling zijn (geweest).

Binnen de divisie Psychiatrie AMC mogen uw gegevens worden gebruikt ondermeer voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, statistiekdoeleinden, ondersteuning van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld de financiële administratie), de kwaliteitszorg (zoals incidentenmeldingen) en de klachtenafhandeling. Wanneer uw gegevens worden gebruikt, worden ze gewoonlijk geanonimiseerd. Indien uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doeleinden wil gebruiken, dan kan dat alleen met uw toestemming.

Buiten de divisie Psychiatrie AMC mogen uw gegevens zonder uw toestemming ver­strekt worden aan de zorgverzekeraar voor de financiering van uw behandeling. Dit is wettelijk (WBP) zo geregeld.

Geheimhoudingsplicht
Iedere hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij/zij zonder uw toestemming geen gegevens aan derden mag verstrekken (mondeling of schrifte­lijk). Alleen u en de hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen het dossier met gegevens over uw behandeling inzien.

Inzagerecht en kopiëren van gegevens
U heeft het recht om uw dossier in te zien. Zolang u in behandeling bent, kunt u aan uw behandelaar om inzage vragen. Spreek af wanneer en hoe u inzage krijgt. U kunt uw dossier samen met uw behandelaar inzien. Hij/zij kan u eventueel uitleg geven.

Is uw behandeling afgesloten dan kunt u het beste schriftelijk om inzage vragen. Bij voorkeur is hierbij een hulpverlener aanwezig om zo nodig uitleg te geven. Dit recht op inzage kent één beperking. U mag gegevens van anderen over henzelf in uw dossier niet inzien zonder toestemming van deze personen. Bijvoorbeeld als uw partner ook een aantal keren met uw hulpverlener heeft gesproken, worden die gegevens tijdelijk uit het dossier verwijderd of afgeplakt.

De divisie Psychiatrie AMC informeert ook uw huisarts over uw behandeling. Hij/zij moet daar immers een goed overzicht van hebben. Mocht u hiertegen bezwaar heb­ben, bespreek dat met uw behandelaar. Als anderen uw dossier willen inzien, mag dat alleen met uw (schriftelijke) toestemming.

Op het inzagerecht zijn enkele uitzonderingen van toepassing. De belangrijkste uitzondering is dat ouders van patiënten jonger dan 16 jaar en wettelijke vertegen­woordigers ook recht op inzage hebben. U kunt ook om kopieën vragen van uw dossier, of van delen daarvan. Wij vragen hiervoor wel een kleine vergoeding.

Correctie en aanvulling van gegevens
U heeft het recht om aanvullingen en correcties te laten aanbrengen in uw dossier, bijvoorbeeld omdat u vindt dat bepaalde gegevens niet juist of overbodig zijn, of omdat u het niet eens bent met de visie van de behandelaar. U kunt zo'n verzoek indienen bij uw behandelaar die het dossier beheert.

Een verzoek tot correctie kan worden geweigerd als uw behandelaar het niet eens is met uw correctie. De behandelaar moet u in dat geval laten weten waarom hij of zij het er niet mee eens is.

Een verzoek tot aanvulling van gegevens in uw dossier mag niet geweigerd worden. U kunt uw eigen verhaal opschrijven en dit laten toevoegen aan het dossier. De aanvulling kan dienen als correctie.

Bewaartermijn en vernietiging van (delen van) het dossier
De divisie Psychiatrie AMC hanteert een bewaartermijn van 115 jaar. U heeft het recht om al eerder te verzoeken delen van uw dossier weg te laten halen of om het hele dossier te laten vernietigen. U kunt dit verzoek schriftelijk indienen bij de geneesheer-directeur. Er is een aantal gegronde redenen waarom een verzoek tot vernietiging geweigerd kan worden, bijvoorbeeld als u nog in behandeling bent bij de divisie Psychiatrie AMC Uw gegevens zijn in dat geval nog nodig om uw behan­deling op een verantwoorde wijze uit te voeren.

Gedragscode
Medewerkers van de divisie Psychiatrie AMC behoren met respect behandeld te wor­den, net als patiënten. Als u een keer verhinderd bent voor een afspraak, laat u dit dan tijdig weten aan uw behandelaar. Als uw behandelaar een afspraak met u niet door kan laten gaan, moet hij of zij dat ook tijdig laten weten.

Seksuele handelingen of erotisch contact tussen een hulpverlener en een patiënt zijn in alle gevallen ontoelaatbaar en wettelijk strafbaar. Als hiervan sprake is of is geweest, verzoeken wij u dringend contact op te nemen met het hoofd van de afde­ling (vraag bij het secretariaat wie dit is) of de geneesheer-directeur van de divisie Psychiatrie AMC.

Uiteraard worden agressie tegen medewerkers, andere patiënten en bezoekers van de divisie Psychiatrie AMC, of vernielingen in en rondom de gebouwen niet geac­cepteerd. Voor schade kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Praktische zaken
Neem bij uw eerste bezoek aan de divisie Psychiatrie AMC de volgende benodigd­heden mee:

  • uw zorgverzekeringspas of verzekeringspapieren
  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw verwijsbrief

Klachtenafhandeling
U kunt een klacht indienen over besluiten met betrekking tot uw behandeling en over gedragingen van medewerkers die werkzaam zijn binnen de divisie Psychiatrie AMC U bent bijvoorbeeld van mening dat een medewerker of uw behandelaar van de instelling onzorgvuldig met u is omgegaan, of uw medische gegevens onzorgvuldig behandelt. U kunt dat het beste meteen vertellen aan die persoon. Als u na het ge­sprek nog niet tevreden bent, kunt u uw klacht schriftelijk of mondeling voorleggen aan de leidinggevende van de afdeling of de geneesheer-directeur. Indien u daarna nog steeds niet tevreden bent dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Op grond van de huidige wetgeving heeft de divisie Psychiatrie AMC samen met Arkin en GGZ-inGeest een Klachten-commissie en een Klachtenre­geling. Natuurlijk kunt u ook direct uw klacht bij deze commissie indienen. Hoe dat gaat, leest u in de brochure 'Klachtenregeling patiënten' (verkrijgbaar in de bro­churerekken in de wachtruimtes of vraag uw behandelaar hiernaar). Achterin deze brochure staan de gegevens van de Klachtencommissie.

Adressen en telefoonnummers

Divisie Psychiatrie (AMC)
Meibergdreef 5,
1105 AZ Amsterdam
Telefoon: (020) 891 3500.

Geneesheer-directeur:
Dhr. Prof. dr. D.A.J.P. Denys
Waarnemend geneesheer-directeuren:
- Dhr. Dr. E. Barkhof: (020) 891 36 41
- Mw. Dr. H.E. Becker (020) 891 3750
Meibergdreef 5,
1105 AZ Amsterdam
Telefoon: (020) 891 35 00

Zorglijn Acute Stoornissen (020) 891 3599
Zorglijn Angststoornissen (020) 891 3602
Zorglijn Vroege Psychose (020) 891 3597
Zorglijn Stemmingsstoornissen (020) 891 3595

Heeft u direct psychische of psychiatrische hulp nodig, neem dan contact op met uw huisarts. In spoedeisende gevallen kan uw huisarts de Crisisdienst of de Spoel eisende Psychiatrie Amsterdam inschakelen.

Geestelijke Verzorging
Mw. Ds Hantie Kotzé (protestants geestelijk verzorger) (020) 56 65704
Dhr. Drs. Adam Köse (moslim geestelijk verzorger) (020) 56 68219


Belangenbehartiging voor patiënten en familie

Centrale Cliëntenraad
Telefoon: (020) 891 3930

Familievertrouwenspersonen
Olga Gorbatsjewa Telefoon: 06- 11053178
E-mail: olga.gorbatsjewa@arkin.nl
Kees Kooij Telefoon: 06-11300762
E-mail: kees.kooij@arkin.nl

Klachtencommissie patiënten
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
Telefoon: (020) 788 51 40

Patiëntenvertrouwenspersonen
Marianne Peters: 06-155 66 737

Cliënten Informatiepunt (CLIP)
Telefoon: (020) 468 56 47
www.clienteninformatiepunt.nl


Externe informatieloketten

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon
Helpdesk: 0900-444 88 88

Stichting Pandora (geeft informatie, advies, ondersteuning en voorlichting aan zowel cliënten als mensen uit hun directe omgeving)
Telefoon: (020) 685 11 71
www.stichtingpandora.nl

Cliëntenbond in de GGZ (belangenbehartiger van, voor en door cliënten)
Telefoon: (030) 252 18 22
www.clientenbond.nl

Amsterdams Patiënten/Consumenten Platform (vereniging van organisaties van patiënten en cliënten in de gezondheidszorg voor Amsterdam en Diemen)
Telefoon: (020) 577 79 99
www.msvnamsterdam.nl

Ypsilon (vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose)
Telefoon: (088) 0002120
www.ypsilon.org
www.amcpsychiatrie.nl



Algemene brochures van de divisie Psychiatrie AMC

Een aantal van bovengenoemde brochures kunt u vinden in de wachtruimtes. U kunt ook uw behandelaar ernaar vragen. Daarnaast bestaan er ook brochures van speci­fieke psychiatrische stoornissen. Vraag uw behandelaar hiernaar.


Routebeschrijving

Bezoekers die vanaf metro/busstation Holendrecht komen

Volg de borden Psychiatrie, recht door de poliklinieken, via de loopbrug, naar AMC Psychiatrie.

Bezoekers die vanaf bushalte Meibergdreef komen
Volg de borden hoofdingang Psychiatrie.

Bezoekers die met de auto komen
Volg de ANWB borden AMC zoals aangegeven op de auto(snel)wegen. Er is par­keergelegenheid in parkeergarage P2 (betaald parkeren). Volg de borden Psychiatrie naar de hoofdingang.

Metro
Uitstappen metrostation Holendrecht (richting Gein)
54 vanaf CS Amsterdam (via stations Amstel en Bijlmer-Arena)
50 vanaf Isolatorweg (via stations Sloterdijk. RAl en Bijlmer-Arena)

Bus
Uitstappen bushalte Meibergdreef (dichtstbijzijnde halte)
45 vanaf Station Bijlmer-Arena
46 vanaf Buikslotermeerplein (Amsterdam Noord); rijdt niet op zondag
47 vanaf station Bijlmer-Arena
120 vanaf CS Utrecht
126 vanaf Mijdrecht

Uitstappen bushalte Holendrecht
158 vanaf Almere-Haven
378 vanaf Edam
260,262 vanaf Almere-Buiten
379 vanaf Hoorn
264 vanaf Almere-Stad
375,376,377 vanaf Purmerend

Psychiatrie / Patiëntenvoorlichting

Laatste wijziging: 2 oktober 2012 13:58

Deel dit |