Geriatrie

De afdeling Geriatrie/Ouderengeneeskunde biedt topreferente zorg op het gebied van delier (nazorg), vallen en geheugenproblemen. Topreferente zorg is zeer specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnostiseren of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben.

De geriater ziet patiënten die ten gevolge van hun leeftijd kwetsbaar zijn. Voorbeelden van problemen die oudere patiënten vaak hebben als ze bij de geriater komen, zijn:

Algehele malaise
Malaise wordt gebruikt om de algehele staat van ongemak, vermoeidheid of ziekte aan te duiden.

Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren
Bij het ouder worden treden soms meer functionele beperkingen op. Die beperkingen kunnen, als ze niet behandeld worden, van grote invloed zijn op de kwaliteit van het bestaan van de oudere.

Polyfarmacie
Er is sprake van polyfarmacie als een patiënt veel medicamenten tegelijkertijd gebruikt. Er bestaat dan een risico op ongewenste bijwerkingen, interacties en intoxicaties

Geheugenproblematiek en verwardheid
Vaak wordt bij geheugenproblemen meteen gedacht aan dementie. Dat is niet altijd het geval. Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor geheugenproblemen. Zoals een depressie, vitaminetekorten, een teveel aan medicatie of een lichamelijke aandoening. Daarnaast kan er sprake zijn van een goedaardige vergeetachtigheid, die veel bij ouderen voorkomt (normale veroudering) en die niet hoeft te leiden tot dementie. In dat geval kan onderzoek ongerustheid wegnemen. De term dementie wijst op een combinatie van klachten en symptomen. Hierbij gaat het vaak om een achteruitgang van het geheugen die kan leiden tot beperkingen in het dagelijks leven.

Mobiliteitsstoornissen en vallen
Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Het is een belangrijke oorzaak van ziekte, verminderd functioneren, invaliditeit en zelfs van opname in een ziekenhuis. Naarmate u ouder wordt, neemt het risico op een valpartij toe. De gevolgen ervan kunnen zeer ingrijpend zijn: lichamelijk letsel, afname van het zelfvertrouwen, angst om weer te vallen, beperking van activiteiten en daardoor een sociaal isolement.

Continentieproblemen
Incontinentie is het ongewild verlies van urine en/of ontlasting, dat objectief aantoonbaar is. Dit leidt vaak tot hygiënische of sociale problemen. Men heeft een plots opkomende, niet te onderdrukken drang om te plassen, zodat men het toilet soms niet tijdig bereikt (urge-incontinentie). Het kan ook zijn dat de sluitspier een plotse verhoging van de spanning of druk in de blaas niet meer aan zoals bij niezen, hoesten of iets optillen (inspanningsincontinentie)

Voedingsproblematiek
Ouderen kunnen ondervoed raken en veel afvallen doordat ze minder gaan eten t.g.v. kauw- en slikproblemen, een sombere stemming, doordat ze vergeten te eten of doordat ze een eenzijdig eetpatroon krijgen.

Stemmingsstoornissen
Meestal uit een stemmingsstoornis zich na een ernstige stress-situatie in het leven. Daarbij kan gedacht worden aan het verlies van werk, relatieproblemen, verhuizing, overlijden van een dierbare, geboorte van een (klein)kind. Ook kunnen sommige lichamelijke ziekten een psychiatrische aandoening uitlokken, bijvoorbeeld als een patiënt ernstig ziek is of net geopereerd is. Patiënten die lijden aan een depressie hebben een sombere stemming, vinden weinig meer fijn, voelen zich onzeker, hebben negatieve gedachten, angst, geen zin om iets te ondernemen, zijn gespannen, twijfelen, piekeren, zijn voortdurend moe, hebben last van interesseverlies en schuldgevoelens en denken regelmatig aan de dood. Daarnaast hebben mensen met een depressie vaak last van lichamelijke problemen zoals hoofdpijn, buikpijn of afname van eetlust.