Privacyverklaring AMC Foundation

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 november 2018

In deze privacyverklaring beschrijven we waarom we om uw persoonsgegevens vragen, welke gegevens we vragen en wat we met deze gegevens doen. De AMC Foundation (Stichting AMC Foundation) steunt projecten van het Amsterdam UMC, locatie AMC, door het werven van giften voor veelbelovend experimenteel medisch onderzoek, waarvoor (nog) geen plaats is binnen de reguliere geldstromen, het ondersteunen van jong medisch toptalent en patiëntenzorg.

Wie we zijn

De AMC Foundation is een onafhankelijke stichting en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 41204333. Het bestuur, ontvangt geen vergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst: Het AMC stelt de medewerkers vrij om taken voor de AMC Foundation en het bestuur te verrichten. De contactgegevens van de AMC Foundation zijn:
Postadres:
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Bezoekadres:
Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
T: 020 566 1776
E: amcfoundation@amc.nl

De momenten waarop we persoonsgegevens ontvangen of vragen

Voor het uitvoeren van onze doelstelling, zoals het financieren van wetenschappelijk onderzoek, zijn wij afhankelijk van onze donateurs. Wanneer u een donatie doet aan de AMC Foundation leggen wij uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), geslacht en rekeningnummer en de beoogde besteding van de donaties vast. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van de donatie.

Waar gebruiken we de persoonsgegevens voor

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u te bedanken voor uw donatie en om u te informeren over onze doelen, de besteding van de donatie en nieuwe acties en projecten. Dat doen wij bijvoorbeeld door het sturen van digitale nieuwsbrieven, het uitnodigen voor evenementen van de AMC Foundation en door u persoonlijk te informeren via telefoon, brief of e-mail. Wij verwerken we uw persoonsgegevens, zodat wij:

 • De donaties kunnen verwerken en beheren;
 • U kunnen bedanken voor uw donatie;
 • U kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te doen;
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze acties en projecten;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren;
 • Nieuwe donateurs en sponsors kunnen werven;
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Wij gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

De AMC Foundation verkoopt of verstrekt persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen wij soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor bijvoorbeeld het uitvoeren van mailingen of het vastleggen van de gegevens in een donateursbestand (CRM). In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan strenge eisen op het gebied van privacy en beveiliging.

Verplichte en optionele gegevens

Wij willen u graag bedanken voor uw donatie en informeren over ons werk. Daarvoor is het nodig dat we u kunnen bereiken. Tegelijk willen we ook uw privacy respecteren en kunnen donaties ook anoniem gegeven worden. Het verstrekken van de gegevens is niet verplicht.

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden de gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden vernietigd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegeven die wij verzamelen:

 1. Inzage: u kunt de AMC Foundation vragen om de persoonsgegevens die de AMC Foundation van u verwerkt, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen;
 2. Correctie: indien persoonsgegevens die de AMC Foundation van u verwerkt niet correct zijn, kunt u de AMC Foundation vragen om deze te corrigeren;
 3. Wissen: indien u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door de AMC Foundation of als u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door de AMC Foundation niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die aan de AMC Foundation heeft verstrekt, of onrechtmatig worden verwerkt, kunt u de AMC Foundation vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen;
 4. Beperking: indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u de AMC Foundation verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan;
 5. Bezwaar: als u twijfelt of uw gegevens rechtmatig worden verwerkt door de AMC Foundation kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 6. Dataportabiliteit: indien u aan de AMC Foundation persoonsgegevens heeft verstrekt en de AMC Foundation deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u de AMC Foundation verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u te beschikbaar te stellen.

Voor het uitoefenen van de bovenvermelde rechten kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de AMC Foundation via amcfoundation@amc.nl. De AMC Foundation zal binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn uw verzoek afhandelen en zij zal aan uw verzoek voldoen, indien en voor zover u in het betreffend geval daarop recht heeft.

Ontvangers van verzamelde gegevens

Om de donaties aan de AMC Foundation goed te verwerken en te beheren en om u te bedanken en te informeren over onze acties en projecten werken wij samen met externe leveranciers. Met deze leveranciers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Onze leveranciers zijn:
Orchestra, Den Haag, financieel CRM systeem
Kentaa, Arnhem, actieplatform

Persoonsgegevens worden bij deze leveranciers niet verzonden of bewaard in landen buiten de EU.

Toestemming

Wanneer u een donatie doet zullen wij u expliciet vragen om toestemming u te informeren over onze acties en projecten. Mocht het niet mogelijk zijn om expliciet toestemming te vragen, dat sturen wij u minimaal eenmaal een digitale nieuwsbrief. U kunt dan altijd nog aangeven dat u geen (digitale) post meer wil ontvangen.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

De AMC Foundation heeft via het AMC passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Cookieverklaring

De AMC Foundation maakt onder andere gebruik van de website van het AMC en hanteert daarmee dezelfde cookieverklaring.
Het AMC kan gebruik maken van cookies en andere soortgelijke technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website en online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten. Een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Op onze website(s) kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie-banner.
Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledige functionaliteit van websites te ervaren.

Wees u ervan bewust dat AMC-websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere entiteiten die niet worden beheerst door deze online privacyverklaring, maar door andere privacyverklaringen die een andere inhoud kunnen hebben. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Geldige versie?

De AMC Foundation kan deze privacyverklaring aanpassen indien zij dat nodig acht. Op onze website is altijd de laatste versie van de online privacyverklaring van de AMC Foundation gepubliceerd, onder vermelding van de datum van de laatste wijziging boven aan de pagina. Wij raden u aan om onze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen, klachten, opmerkingen en bezwaar

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit aan ons kenbaar maken bij de AMC Foundation, via amcfoundation@amc.nl. Wij zullen ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Verder informeren wij u hierbij dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat de AMC Foundation uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving verwerkt.