Gegevens delen

Het elektronisch patientendossier van AMC en VUmc is met uw toestemming samengevoegd. U kunt in sommige gevallen uw patientendossier ook delen met een andere zorgverlenende instantie.

Waarom willen we AMC- en VUmc-dossiers samenvoegen?

Om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat de zorgverleners uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken. Het EPD werkt optimaal als een patiënt één samengevoegd dossier heeft in het AMC en VUmc. Hiervoor is toestemming van de patiënt nodig. Zonder uw toestemming mogen dossiers niet worden samengevoegd.

Voor het samenvoegen van dossiers is toestemming van de patiënt of zijn/haar gemachtigde nodig. Zonder uw toestemming mogen dossiers niet worden samengevoegd.

Welke gegevens worden samengevoegd? 
In uw dossier staan allerlei gegevens, zoals:

 • verzekeringsgegevens
 • contactpersoon in geval van nood
 • allergieën
 • medicijnen
 • alle bevindingen bij eerdere bezoeken aan het AMC of VUmc
 • alle inkomende en uitgaande correspondentie over eerdere behandelingen
  Op het registeren, beheren en gebruiken van deze gegevens is landelijke wet- en regelgeving van toepassing.
Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Alleen de zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, hebben op basis van hun rol in het ziekenhuis toegang tot de gegevens die nodig zijn om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens, zoals adresgegevens. 

Uw medische gegevens delen met andere zorginstellingen
Een actueel en nauwkeurig overzicht van uw medische gegevens is belangrijk om u goed te kunnen behandelen en verzorgen. Deze medische gegevens zijn elektronisch opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Omdat u in meerdere zorginstellingen door verschillende zorgverleners wordt behandeld, is het belangrijk dat al deze zorgverleners inzicht hebben in dezelfde, actuele medische gegevens. Daarom bestaat de mogelijkheid dat u uw medische gegevens voor hen beschikbaar stelt. U dient daar wel zelf toestemming voor te geven.
Wat houdt het elektronisch delen van medische gegevens in?

Uw medische gegevens zijn vastgelegd in een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Meerdere zorginstellingen gebruiken zo’n een EPD. Het is mogelijk om via een elektronisch uitwisselingssysteem uw medische gegevens beschikbaar te maken voor alle zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Op die manier heeft iedere zorgverlener op elk moment een actueel overzicht van uw medische gegevens.

Overzicht aangesloten ziekenhuizen

 1. AMC;
 2. OLVG;
 3. Spaarne Gasthuis;
 4. VUmc.

Waarom zou ik mijn medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen?

 • Een actueel en nauwkeurig overzicht van uw medische gegevens is in het belang van uw behandeling;
 • Een andere hulpverlener of apotheek kan gegevens die van belang zijn direct inzien;
 • Omdat uw gegevens bekend zijn, hoeft u niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden. Heeft u een afspraak buiten AMC of VUmc? Het is dan niet nodig om zelf uw medisch dossier mee te nemen of op te vragen.

  Hoe lang is mijn toestemming geldig?

  Uw toestemming geldt totdat u deze intrekt. Intrekken kan via MijnDossier of een speciaal formulier. Vraag uw behandelend arts.

  Waar geef ik toestemming voor?

   U geeft toestemming om:

   1. uw medische gegevens die bij ons bekend zijn elektronisch te delen;
   2. uw medische gegevens elektronisch op te vragen bij uw andere zorgverlener(s).

   U geeft toestemming door een formulier te ondertekenen, of online via MijnDossier. Als u geen toestemming geeft, verstrekken AMC en VUmc elektronisch geen informatie over u.

   Hoe worden mijn gegevens gedeeld?

   Wij wisselen uw gegevens met andere hulpverleners uit via een beveiligde verbinding.

   • Zorgverleners gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw gegevens;
   • Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw gegevens. Zij zijn verplicht tot geheimhouding.
   Kan mijn huisarts nu ook al mijn gegevens uit het ziekenhuissysteem inzien?
   Nee, huisartsen kunnen het elektronisch patiëntendossier niet inzien. Alleen AMC- en VUmc-zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in uw gegevens.
   Welke informatie ontvangt mijn huisarts / verwijzend specialist?
   Uw huisarts of verwijzend specialist wordt op de gebruikelijke manier op de hoogte gehouden via een brief. Deze brief kunt u op Mijn Dossier terugvinden onder Berichten-> Brieven.

   Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen: