Gegevens delen

Het elektronisch patientendossier van AMC en VUmc is met uw toestemming samengevoegd. U kunt in sommige gevallen uw patientendossier ook delen met een andere zorgverlenende instantie.

Waarom willen we AMC- en VUmc-dossiers samenvoegen?

Om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat de zorgverleners uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken. Het EPD werkt optimaal als een patiënt één samengevoegd dossier heeft in het AMC en VUmc. Hiervoor is toestemming van de patiënt nodig. Zonder uw toestemming mogen dossiers niet worden samengevoegd.

Voor het samenvoegen van dossiers is toestemming van de patiënt of zijn/haar gemachtigde nodig. Zonder uw toestemming mogen dossiers niet worden samengevoegd.

Welke gegevens worden samengevoegd? 
In uw dossier staan allerlei gegevens, zoals:

 • verzekeringsgegevens
 • contactpersoon in geval van nood
 • allergieën
 • medicijnen
 • alle bevindingen bij eerdere bezoeken aan het AMC of VUmc
 • alle inkomende en uitgaande correspondentie over eerdere behandelingen
  Op het registeren, beheren en gebruiken van deze gegevens is landelijke wet- en regelgeving van toepassing.
Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Alleen de zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, hebben op basis van hun rol in het ziekenhuis toegang tot de gegevens die nodig zijn om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens, zoals adresgegevens. 

Uw medische gegevens delen met andere zorginstellingen
Een actueel en nauwkeurig overzicht van uw medische gegevens is belangrijk om u goed te kunnen behandelen en verzorgen. Deze medische gegevens zijn elektronisch opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Omdat u in meerdere zorginstellingen door verschillende zorgverleners wordt behandeld, is het belangrijk dat al deze zorgverleners inzicht hebben in dezelfde, actuele medische gegevens. Daarom bestaat de mogelijkheid dat u uw medische gegevens voor hen beschikbaar stelt. U dient daar wel zelf toestemming voor te geven.
Wat houdt het elektronisch delen van medische gegevens in?

Uw medische gegevens zijn vastgelegd in een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Meerdere zorginstellingen gebruiken zo’n een EPD. Het is mogelijk om via een elektronisch uitwisselingssysteem uw medische gegevens beschikbaar te maken voor alle zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Op die manier heeft iedere zorgverlener op elk moment een actueel overzicht van uw medische gegevens.

Overzicht aangesloten ziekenhuizen

 1. AMC;
 2. OLVG;
 3. Spaarne Gasthuis;
 4. VUmc.

Waarom zou ik mijn medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen?

 • Een actueel en nauwkeurig overzicht van uw medische gegevens is in het belang van uw behandeling;
 • Een andere hulpverlener of apotheek kan gegevens die van belang zijn direct inzien;
 • Omdat uw gegevens bekend zijn, hoeft u niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden. Heeft u een afspraak buiten AMC of VUmc? Het is dan niet nodig om zelf uw medisch dossier mee te nemen of op te vragen.

  Hoe lang is mijn toestemming geldig?

  Uw toestemming geldt totdat u deze intrekt. Intrekken kan via MijnDossier of een speciaal formulier. Vraag uw behandelend arts.

  Waar geef ik toestemming voor?

   U geeft toestemming om:

   1. uw medische gegevens die bij ons bekend zijn elektronisch te delen;
   2. uw medische gegevens elektronisch op te vragen bij uw andere zorgverlener(s).

   U geeft toestemming door een formulier te ondertekenen, of online via MijnDossier. Als u geen toestemming geeft, verstrekken AMC en VUmc elektronisch geen informatie over u.

   Hoe worden mijn gegevens gedeeld?

   Wij wisselen uw gegevens met andere hulpverleners uit via een beveiligde verbinding.

   • Zorgverleners gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw gegevens;
   • Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw gegevens. Zij zijn verplicht tot geheimhouding.
   Kan mijn huisarts of zorgverlener nu ook al mijn gegevens uit het ziekenhuissysteem inzien?

   Nee, huisartsen kunnen het elektronisch patiëntendossier niet inzien. Alleen AMC- en VUmc-zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in uw gegevens.. Wel kunt u uw huisarts tijdelijk en eenmalig toegang geven tot de medische gegevens die in Mijn Dossier te zien zijn. Dit gaat via de beveiligde website Share Everywhere.

   Hoe werkt Share Everywhere?

   Via het patiëntenportaal Mijn Dossier of MyChart mobiel kunt u een code aanvragen Deze code is vijf minuten geldig. U geeft de code aan de persoon met wie u uw medische gegevens in Mijn Dossier wilt delen. De ontvanger van de code opent de Share Everywhere-website. Daar voert hij de code in samen met uw geboortedatum. Daarmee krijgt hij eenmalig tijdelijke toegang tot uw medische gegevens in Mijn Dossier. Als extra controle is de pagina waarop de code moet worden ingevuld, beveiligd met reCAPTCHA.

   Zodra de zorgverlener bij de Share Everywhere-website uitlogt, kan dezelfde code niet nog een keer worden gebruikt. Als u weer toegang tot uw patiëntgegevens wilt geven, dient u opnieuw een code aan te vragen.

   Welke gegevens deel ik via Share Everywhere?

   Degene die de code ontvangt, ziet dezelfde medische informatie als u kunt zien in uw Mijn Dossier-account. Dit houdt in dat slechts een gedeelte van het elektronisch patiëntendossier zichtbaar is. Bijv. medicatie, allergieën, uitslagen, gezondheidsproblemen en vaccinaties.

   Hoe kan mijn zorgverlener via Share Everywhere informatie doorgeven aan het behandelteam?

   De zorgverlener kan een notitie schrijven in Share Everywhere. Deze komt als algemene aantekening in uw dossier terecht. De notities zijn niet persoonlijk aan een behandelaar in uw behandelteam gericht. Uw behandelteam ontvangt ook geen melding van de notities. Bij voorkeur neemt de zorgverlener via de gebruikelijke kanalen contact op met uw behandelteam. Urgente bevindingen en tijdsgevoelige informatie dient de zorgverlener direct te melden aan uw behandelteam.

   Kan ik als gemachtigde ook Share Everywhere gebruiken?

   Ook als u gemachtigd bent om de medische gegevens van een familielid in Mijn Dossier te bekijken, kunt u gebruik maken van Share Everywhere. Bijvoorbeeld als u ouder bent van een kind onder de twaalf. U kunt dan een code aanvragen vanuit het Mijn Dossier-account van uw kind. Deze code geeft u aan de zorgverlener, net zoals u zou doen vanuit uw eigen Mijn Dossier-account. De zorgverlener kan dezelfde informatie zien als u als ouder van uw kind.

   Ik zie Share Everywhere niet, wat moet ik doen?

   Als u Share Everywhere niet ziet in Mijn Dossier, neemt u dan contact op met support_amc-vumc@vumc.nl

   Welke informatie ontvangt mijn huisarts / verwijzend specialist?
   Uw huisarts of verwijzend specialist wordt op de gebruikelijke manier op de hoogte gehouden via een brief. Deze brief kunt u op Mijn Dossier terugvinden onder Berichten-> Brieven.

   Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen: