Uw medisch dossier

Wanneer u voor een onderzoek, behandeling of verzorging in het AMC bent, dan verzamelen we gegevens die worden opgenomen in uw medisch dossier. Zo is de informatie altijd beschikbaar voor wanneer u op een herhalingsbezoek komt.

Onze artsen houden uw medisch dossier zorgvuldig bij. We vragen u daarom zo duidelijk mogelijk te zijn wanneer de arts u vragen stelt. Zo bouwen we samen een helder en effectief dossier.

Beroepsgeheim

In het kader van uw behandeling worden er veel gegevens over u verzameld. Deze gegevens behandelen we strikt vertrouwelijk. De gegevens zijn streng beveiligd en alleen toegankelijk voor medewerkers van het AMC die betrokken zijn bij uw behandeling. Al deze medewerkers hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit noemen we het beroepsgeheim.

Bewaartermijn van uw medische gegevens

Volgens de wet wordt uw medisch dossier tenminste 15 jaar bewaard. Deze termijn geldt van het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen. Daarbij zijn academische ziekenhuizen wettelijk verplicht om een gedeelte daaruit, het kerndossier, zelfs 115 jaar te bewaren.

Inzage en kopie van uw medisch dossier

U wilt uw eigen medisch dossier inzien? Geen probleem. Wanneer u uw familieleden heeft gemachtigd hebben ook zij recht op inzage.

Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het zien van hun dossier door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Wie 16 jaar of ouder is beslist zelfstandig over inzage, of toestemming daartoe.

Na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dit betekent dat nabestaanden geen recht hebben om uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk wanneer uw toestemming wordt verondersteld of wanneer er sprake is van zwaarwegende belangen. Wilt u zeker weten dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier? Dan kunt u hiervoor een machtiging verstrekken.

Het origineel van het dossier blijft altijd in het AMC maar u kunt wel een kopie aanvragen. Hiervoor gebruikt u het formulier: ‘Formulier Aanvraag kopie medisch dossier bij de polikliniek’.

Is het langer dan een jaar geleden dat u contact had met het AMC? In dat geval dient u een schriftelijk aanvraag in bij het secretariaat Zorgsupport van het AMC. Deze aanvraag moet zijn voorzien van een handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs. De aanvraag kan 3 tot 4 weken duren en houdt u er alstublieft rekening mee dat er kosten aan zijn verbonden. Tot 100 kopieën kost het €4,50 en voor elke volgende 50 pagina’s kost het €2,25. De maximale kosten zijn €22,50.

Opvragen van röntgenfoto's, MRI- en CT-scans

Uw eigen röntgenfoto's, MRI- of CT-scans op een cd-rom hebben? Ga naar het Röntgenarchief. Dit vindt u op de afdeling Radiologie op de 1e etage van gebouw C, ruimte 315 (C1-315). Hier wordt de cd-rom gebrand.

U heeft een geldige AMC-pas of legitimatiebewijs nodig. Ook kunt u iemand machtigen de cd-rom af te halen. Hiervoor zult u wel een ondertekende machtiging voor moeten opstellen.

Patiëntenportaal ‘Mijn Dossier’

Mijn Dossier is een beveiligde digitale omgeving waar u uw gegevens kunt inzien. Het biedt u de volgende mogelijkheden:

  • Bekijk een gedeelte van uw medisch dossier
  • Zie uitslagen van onderzoeken
  • Plan en beheer afspraken
  • Zie een overzicht van uw medicatie of allergieën.
  • Vraag wijzigingen aan in uw dossier
  • Zie een overzicht van alle communicatie met het AMC
  • Wijzig uw adres
  • Stel vragen aan uw behandelaars

Aanmelden voor Mijn Dossier

Wilt u toegang tot Mijn Dossier? Geef dit dan aan bij uw eerste bezoek bij de Patiëntenregistratie.

U bent al patiënt? Dien dan uw verzoek in bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. Het is helaas niet mogelijk om telefonisch of per e-mail een toegang tot Mijn Dossier aan te vragen.

Het is eenvoudig. U laat uw legitimatiebewijs zien en ontvangt een activatiecode met verdere instructies. Met deze code rondt u de aanmelding zelf af.

AMC en VUmc: één elektronisch patiëntendossier

Het AMC en VUmc werken nauw samen. Veel activiteiten die nu op beide locaties plaatsvinden worden straks op één locatie verricht. Hierdoor wordt u straks mogelijk op meerdere locaties behandeld. Het is daarom belangrijk dat artsen van beide ziekenhuizen toegang hebben tot dezelfde informatie.

Het samenvoegen van de patiëntendossiers van het AMC en VUmc is een belangrijke stap in de samenwerking tussen de beide ziekenhuizen. Hiervoor is wel uw toestemming nodig. U heeft het recht om geen toestemming te verlenen, uw dossier is dan alleen beschikbaar voor artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis waar u patiënt bent. Ook kunt u op elk moment uw toestemming weer intrekken.

Wanneer u toestemming geeft voor het samenvoegen van uw dossiers, dan krijgt u één toegang tot Mijn Dossier. Geeft u geen toestemming, dan houdt u twee gescheiden dossiers en moet u apart inloggen voor Mijn Dossier van het AMC en Mijn Dossier van het VUmc.

Gemachtigdentoegang

Via de zogenoemde Gemachtigdentoegang is het mogelijk om het dossier van een ander in te zien. Voor kinderen tot 16 jaar geldt dat de wettelijke vertegenwoordiger van het kind zich kan laten registreren voor Gemachtigdentoegang. Mensen van 16 jaar en ouder kunnen een ander aanmelden als gemachtigde. Deze persoon moet zich wel persoonlijk komen legitimeren in het AMC of VUmc.

Waarborgen voor veiligheid en privacy

Mijn Dossier maakt gebruik van technologie om uw sessie automatisch te versleutelen. Uw informatie is hierdoor extra goed beveiligd.

Toegang tot informatie vindt plaats via de beveiligde toegangscodes, een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord waaraan bepaalde eisen worden gesteld en dat beveiligd wordt opgeslagen. Uw wachtwoord is niet zichtbaar voor medewerkers van het AMC of VUmc.

Mijn Dossier voldoet aan wet- en regelgeving aangaande uw privacy. Uw naam en emailadres worden met dezelfde zorg behandeld als uw medisch dossier en deze worden nooit doorverkocht aan derden.

Om de privacy van uw gegevens te waarborgen, wordt u als u meer dan 15 minuten uw toetsenbord niet gebruikt, automatisch uitgelogd uit Mijn Dossier. Wij raden u aan om altijd uit te loggen wanneer u klaar bent of als u uw computer verlaat. Ook al bent u maar eventjes weg.

Vragen stellen aan uw behandelaars via Mijn Dossier

Wanneer u een vraag stelt via Mijn Dossier aan de polikliniek, dan wordt deze gelezen door iemand van het behandelteam. We proberen uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Vaak gaat dit een stuk sneller.

Bij urgente vragen kunt u beter telefonisch contact opnemen met uw polikliniek. Bij een noodgeval kunt u natuurlijk ook 112 bellen.

Aanvulling, correctie en vernietiging van uw medisch dossier

Het is mogelijk om uw dossier aan te vullen met informatie die u belangrijk vindt. U kunt hiervoor uw behandelend arts vragen.

Wilt u een correctie van uw dossier? Als het om een feitelijke onjuistheid gaat, dan kunt u de verantwoordelijke arts verzoeken de fout corrigeren. Gaat het daarentegen om een feitelijke juistheid die u niet in uw dossier vermeld wilt zien, dan kunt u de aanvraag voor verwijdering richten aan het secretariaat Zorgsupport van het AMC (zie ‘Adressen’)

U kunt uw dossier laten vernietigen, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Gegevens die op uw verzoek moeten worden vernietigd, maar op grond van de Archiefwet nog moeten worden bewaard, worden ‘uit de roulatie genomen’. Deze gegevens worden bewaard door de Medische Directie tot het moment waarop de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn is verstreken. Voor vernietiging moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij het secretariaat Zorgsupport van het AMC (zie ‘Adressen’).

Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitszorg

Het AMC streeft er voortdurend naar de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarom beschikt het ziekenhuis over een groot aantal kwaliteitssystemen, waaronder een systeem voor het melden en analyseren van incidenten (onbedoelde gebeurtenissen). Voor deze kwaliteitssystemen kan het nodig zijn om gegevens uit patiëntendossiers te gebruiken.

Gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

De gegevens die in het kader van de zorgverlening verzameld worden, kunnen ook gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is erop gericht de veiligheid en werkzaamheid van nieuwe behandelmogelijkheden te onderzoeken. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door uw eigen behandelaar, maar ook door andere onderzoekers. Natuurlijk gelden in dit kader strenge privacyregels. Er mag alleen in een niet tot de persoon herleidbare vorm over dergelijk onderzoek worden gepubliceerd. U bent in dergelijke publicaties nooit herkenbaar.

Wij gaan ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Als dat wel het geval is, dan kunt u dat bij de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang laten weten.

Adressen

Afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang
AMC Polikliniek A0 (9.00-12.30 uur en 13.00–15.30 uur)
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
Tel. 020-56 63355
E-mail: patientenvoorlichting@amc.nl
Secretariaat Zorgsupport AMC
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam