Uw medisch dossier

Wanneer u voor een onderzoek, behandeling of verzorging in het AMC bent, dan verzamelen we gegevens die worden opgenomen in uw medisch dossier. Zo is de informatie altijd beschikbaar voor wanneer u op een herhalingsbezoek komt.

Voor een goede hulpverlening is uw medisch dossier van groot belang. Op de zorgverleners van het AMC rust dan ook de plicht om uw dossier zorgvuldig bij te houden. Van u, als patiënt, verwachten wij dat u de zorgverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geeft die deze voor het uitvoeren van de behandeling nodig heeft. U hebt met betrekking tot uw dossier een aantal rechten. Hierna worden deze rechten nader uitgewerkt.

Beroepsgeheim/privacy

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van het AMC zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen, als dat nodig is voor uw behandeling. Meestal zal uw behandelend arts hierover met u overleggen. 
Uw behandelend arts rapporteert over het onderzoek en de behandeling aan uw verwijzer. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een verloskundige, tandarts of een andere specialist. Wij gaan ervan uit dat u hiermee instemt. 
Het geven van inlichtingen aan politie, justitie of andere instanties gebeurt alleen met toestemming van u of van uw wettelijke vertegenwoordiger. 
In het kader van uw behandeling worden er allerlei gegevens over u verzameld. U kunt erop rekenen dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. De computerbestanden waarin uw gegevens worden opgenomen zijn streng beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor AMC-medewerkers die direct of indirect bij uw behandeling zijn betrokken. Zij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. 
De gegevens die in het kader van de zorgverlening verzameld worden, kunnen in niet direct tot uw persoon herleidbare vorm gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie: ‘Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitszorg’ en ‘Gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek’). We gaan er van uit dat u daar geen bezwaar tegen heeft.

Bewaartermijn van uw medische gegevens

De wetgeving schrijft voor dat de in uw medisch dossier opgenomen gegevens minimaal 15 jaar bewaard blijven. Deze termijn geldt vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen. Daarnaast zijn academische ziekenhuizen - zoals het AMC - wettelijk verplicht om een gedeelte daaruit, het zogenaamde kerndossier, gedurende 115 jaar na uw geboortedatum te bewaren. Het kerndossier bevat o.a. ontslagbrieven, operatieverslagen en uitslagen van pathologisch onderzoek. 
Voor gegevens die worden verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen afwijkende bewaartermijnen gelden. Hierover wordt u geïnformeerd als u om toestemming wordt verzocht om deel te nemen aan een onderzoek.

Inzage en kopie van uw medisch dossier

U hebt het recht uw eigen medisch dossier in te zien. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u ze daartoe schriftelijk hebt gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien van hun dossier door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Wie 16 jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage. 
Na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, dient u hiervoor bij leven een machtiging te verstrekken. Op de website van de NPCF staat daarvoor een voorbeeldbrief. 
Het origineel van uw dossier blijft altijd in het AMC, maar u kunt een kopie aanvragen van het complete dossier of een gedeelte daarvan. Binnen één jaar na uw laatste contact met het AMC vraagt u dit aan bij (de polikliniek van) uw behandelend arts. U kunt hiervoor gebruik maken van het ‘Formulier Aanvraag kopie medisch dossier bij de polikliniek’. Dat formulier is te downloaden van de website van het AMC en verkrijgbaar bij de poliklinieken en bij de afdeling Patiëntenvoorlichting (A0). 
Als uw laatste contact met het AMC meer dan één jaar geleden is, kunt u een schriftelijke aanvraag indienen bij het secretariaat Zorgsupport van het AMC. Deze aanvraag moet voorzien zijn van uw handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs. Indien gewenst, kunt u hiervoor gebruik maken van het 'Formulier aanvraag kopie medisch dossier bij Zorgsupport' dat verkrijgbaar is bij de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang (A0). Houdt u er rekening mee dat het minimaal 3 à 4 weken duurt voordat uw aanvraag afgehandeld is.
Voor het verstrekken van kopieën worden geen kosten in rekening gebracht.

Opvragen van röntgenfoto’s, MRI- en CT-scans

Als u uw röntgenfoto’s, MRI- en/of CT-scans op een cd-rom wilt hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij het Röntgenarchief. Dit archief is gevestigd op de 1e etage van bouwgedeelte B, ruimte 217.1 (B1-217.1). De openingstijden zijn van 8.30 uur tot 16.30 uur. De door u gewenste röntgenfoto’s en/of scans worden op een cd-rom gebrand. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Deze tijdsduur is afhankelijk van het aantal en de grootte van de röntgenfoto’s en/of scans. 
U moet een geldige AMC-pas of legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) laten zien. Als u iemand anders uw cd-rom wilt laten ophalen, dan kunt u hiervoor zelf een machtiging opstellen en ondertekenen. De door u gemachtigde persoon moet zijn/haar en uw legitimatiebewijs laten zien. 
Als u buiten onze regio woont, dan kan de cd-rom naar uw huisarts opgestuurd worden. In dat geval neemt u telefonische contact op met het Röntgenarchief (020-5663003, tussen 8.30 en 16.30 uur).

Patiëntenportaal ‘Mijn Dossier’

Mijn Dossier is een beveiligde digitale omgeving voor patiënten van het AMC en het VUmc. Mijn Dossier biedt u als patiënt de volgende mogelijkheden: 

 • Raadplegen van een gedeelte van uw persoonlijke medische dossier; 
 • Inzien van uitslagen van verschillende onderzoeken (zoals bloeduitslagen of weefselonderzoek). Om technische redenen zijn niet alle uitslagen in te zien via Mijn Dossier; 
 • Aanvragen, beheren en annuleren van afspraken; 
 • Inzien van een overzicht van uw afspraken; 
 • Inzien van persoonlijke medische informatie, zoals uw medicatie-overzicht of allergieën;
 • Aanvragen van aanpassingen in uw dossier, d.w.z. toevoegen of verwijderen van allergieën, medicatie en gezondheidsproblemen; deze aanpassingen zijn in concept totdat een zorgverlener ze (bij het volgende bezoek) heeft geaccepteerd of afgewezen; 
 • Inzien van brieven die zijn verzonden door uw behandelaars aan bijvoorbeeld uw huisarts;
 • Wijzigen van uw huisadres, telefoonnummer en emailadres; 
 • Stellen van vragen aan uw behandelaars.

Aanmelden voor Mijn Dossier

Als u toegang wilt tot Mijn Dossier kunt u dat bij uw eerste bezoek bij de Patiëntenregistratie aangeven. Als u al patiënt bent, dan kunt u uw verzoek indienen bij de polikliniek waar u onder behandeling bent. Het is niet mogelijk om telefonisch of per e-mail een toegang aan te vragen. 
Op vertoon van uw legitimatiebewijs ontvangt u een activatiecode en een instructie. Met deze code is het mogelijk om de aanmelding zelf (thuis) af te ronden.

AMC en VUmc: één elektronisch patiëntendossier

Het AMC en VUmc werken steeds intensiever samen. Wij bundelen onze krachten om nog betere gezondheidszorg te kunnen bieden aan onze patiënten. Steeds meer activiteiten die nu nog op beide locaties plaatsvinden worden in de toekomst in één van de beide ziekenhuizen verricht. Hierdoor zullen patiënten steeds vaker op beide locaties worden behandeld. Het is daarom belangrijk dat de artsen en verpleegkundigen uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken over u als patiënt. Het samenvoegen van de patiëntendossiers van het AMC en VUmc is een belangrijke stap in de samenwerking tussen de ziekenhuizen. Hiervoor is uw toestemming nodig. 
U heeft het recht om geen toestemming te verlenen. Als u hiervoor kiest is uw dossier alleen beschikbaar voor artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis waar u patiënt bent. Ook kunt u op elk moment uw toestemming weer intrekken. 
Als u toestemming geeft voor het samenvoegen van uw dossiers, dan krijgt u één toegang tot Mijn Dossier. Geeft u geen toestemming, dan houdt u twee gescheiden dossiers en moet u apart inloggen voor Mijn Dossier van het AMC en Mijn Dossier van het VUmc.

Gemachtigdentoegang

Via de zogenoemde Gemachtigdentoegang is het mogelijk om het dossier van een andere patiënt in te zien. Voor kinderen tot 16 jaar geldt dat de wettelijke vertegenwoordiger van het kind zich kan laten registreren voor Gemachtigdentoegang. Patiënten van 16 jaar en ouder kunnen een (willekeurige) andere persoon aanmelden voor Gemachtigdentoegang, ook een persoon die zelf geen patiënt is in het AMC of VUmc. Deze persoon moet zich wel persoonlijk komen legitimeren in het AMC of VUmc.

Waarborgen voor veiligheid en privacy

Mijn Dossier maakt gebruik van technologie om uw sessie automatisch te versleutelen. Berichtenverkeer dat plaatsvindt wanneer u bent ingelogd is daarmee goed beveiligd, in tegenstelling tot normaal e-mailverkeer. 
Toegang tot informatie vindt plaats via de beveiligde toegangscodes, een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord waaraan bepaalde eisen worden gesteld en dat beveiligd wordt opgeslagen. Uw wachtwoord is niet zichtbaar voor medewerkers van het AMC of VUmc. 
Mijn Dossier voldoet aan wet- en regelgeving aangaande uw privacy. Uw naam en emailadres worden met dezelfde zorg behandeld als uw medisch dossier en deze worden nooit doorverkocht aan derden. 
Om de privacy van uw gegevens te waarborgen, wordt u als u meer dan 15 minuten uw toetsenbord niet gebruikt, automatisch uitgelogd uit Mijn Dossier. Wij raden u aan om altijd uit te loggen als u klaar bent of als u uw computer verlaat, zelfs als dit maar voor even is.

Vragen stellen aan uw behandelaars via Mijn Dossier

Als u een vraag stelt via Mijn Dossier aan de polikliniek wordt deze gelezen door iemand van het behandelteam. De medewerker van het behandelteam bepaalt of hij/zij uw vraag zelf kan beantwoorden of dat een verpleegkundige of uw arts dit moet doen. Ons streven is uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. Vaak zult u sneller antwoord krijgen. 
Gebruik Mijn Dossier nooit voor urgente vragen. In dat geval kunt u beter telefonisch contact opnemen met de betreffende polikliniek. Bel 112 als het een noodgeval betreft.

Aanvulling, correctie en vernietiging van uw medisch dossier

Het is mogelijk om uw dossier aan te vullen met informatie die u belangrijk vindt. U moet zich hiervoor wenden tot uw behandelend arts. 
In het geval u een correctie van uw dossier wenst, is het van belang of het al dan niet gaat om een feitelijke onjuistheid. Als het om een feitelijke onjuistheid gaat, moet u de verantwoordelijke arts verzoeken om de fout corrigeren. Als het daarentegen om een feitelijke juistheid gaat, die u niet in uw dossier vermeld wilt zien, dan moet u de aanvraag voor verwijdering richten aan het secretariaat Zorgsupport van het AMC (zie ‘Adressen’). U kunt uw dossier laten vernietigen, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Gegevens die op uw verzoek moeten worden vernietigd, maar op grond van de Archiefwet nog moeten worden bewaard, worden ‘uit de roulatie genomen’. Deze gegevens worden bewaard door de Medische Directie tot het moment waarop de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn is verstreken. Voor vernietiging moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij het secretariaat Zorgsupport van het AMC (zie ‘Adressen’).

Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitszorg

Het AMC streeft er voortdurend naar de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Om die reden beschikt het ziekenhuis over een groot aantal kwaliteitssystemen, waaronder een systeem voor het melden en analyseren van incidenten (onbedoelde gebeurtenissen). Voor deze kwaliteitssystemen kan het nodig zijn om gegevens uit patiëntendossiers te gebruiken. Wij gaan er van uit dat u daartegen geen bezwaar hebt.

Gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

De gegevens die in het kader van de zorgverlening verzameld worden, kunnen ook gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is erop gericht de veiligheid en werkzaamheid van nieuwe behandelmogelijkheden te onderzoeken. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door uw eigen behandelaar, maar ook door andere onderzoekers. Vanzelfsprekend gelden in dit kader strenge privacyregels. Er mag alleen in een niet tot de persoon herleidbare vorm over dergelijk onderzoek worden gepubliceerd. U bent in dergelijke publicaties nooit herkenbaar. 
Wij gaan er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Als dat wel het geval is, kunt u dat bij uw behandelend arts kenbaar maken.

Nederlandse Kankerregistratie

Gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden niet alleen opgenomen in het ziekenhuisdossier, maar ook in de Nederlandse Kankerregistratie. Het doel daarvan is het verbeteren van de kwaliteit van de kankerzorg en het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. U heeft ten aanzien van deze registratie dezelfde rechten als hierboven genoemd met betrekking tot uw ziekenhuisdossier. Nadere informatie vindt u in de patiëntenfolder ‘Registratie van kanker’ van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). 

  Adressen

  Afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang
  AMC Polikliniek A0 (9.00-12.30 uur en 13.00-15.30 uur)
  Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
  Tel. 020-56 63355
  E-mail: patientenvoorlichting@amc.nl
  Secretariaat Zorgsupport AMC
  Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

  Klik hier voor de printversie van Uw medisch dossier