Coassistentopleider

Het coschap Huisartsgeneeskunde is een verplicht coschap van vijf weken. Door het coschap krijgt de aanstaande basisarts de gelegenheid zich te oriënteren op de reguliere huisartsgeneeskundige praktijk.

Wat is de plaats van huisartsengeneeskunde in de gezondheidszorg? Daar krijgen studenten tijdens het coschap huisartsgeneeskunde antwoord op, zowel in relatie tot de andere eerstelijnsdisciplines als in relatie tot de tweede en eventueel derde lijn. Bovendien leert de coassistent diagnostische en therapeutische vaardigheden toe te passen en om te gaan met onverwachte problemen en diverse patiëntengroepen.

De visie van de coschap huisartsgeneeskunde is: de coassistent is zelfsturend met betrekking tot het leerproces, de coassistentopleiders zorgen voor stimulerende leerwerkplekken en het AMC-team zorgt voor een veilig klankbord, met aandacht voor persoonlijke groei.

Coassistentopleider

Voor het Coschap Huisartsgeneeskunde zoeken wij inspirerende collega's die minimaal een jaar als huisarts werkzaam zijn, die zorgen voor een veilig en uitdagend leerklimaat voor onze AMC coassistenten. Hiermee bedoelen we collega's die open staan voor (wederzijdse) feedback, een praktijkvoering hebben die ruimte biedt aan het opleiden, die vakinhoudelijk handelen aansluitend bij de NHG-richtlijnen en die een coassistent eerlijk beoordelen, met tijdige signalering bij problemen.

Voordelen

 • U ontvangt gemotiveerde coassistenten, die het huisartscoschap ieder jaar weer zeer goed beoordelen. De coassistenten waarderen met name de goede combinatie tussen zelfstandig functioneren en laagdrempelige begeleiding door de huisarts
 • Een coassistent zorgt voor nieuwe dynamiek en kansen voor de praktijk. Het opleiden werpt nieuw licht op de persoonlijke invulling van het vak, door een frisse blik en over en weer feedback
 • U kunt opnieuw geïnspireerd raken door omgang met jonge collega’s vol idealen
 • U draagt bij aan de continuïteit van ons huisartsen vak door te investeren in de dokters van de toekomst
 • U ontvangt € 625,- per coassistent
 • U mag kosteloos deelnemen aan coassistentopleider nascholingen

Uitdagingen

 • Het organiseren van het programma voor de coassistent kost (organisatie) tijd: wanneer zit hij/zij in welke kamer, eventuele aanpassing van eigen agenda voor momenten met overleg, een eventuele eigen agenda voor de coassistent, afspraken maken over o.a. recept autorisatie. Daarom verplichten wij de coassistenten om voorafgaand aan het coschap afspraken hierover met u te maken.
 • Veel huisartsen zijn niet alle dagen aanwezig in de praktijk. Op deze dagen kan de coassistent meelopen met andere in- of externe disciplines (POH, doktersassistente, fysiotherapeut, etc.)
 • In veel huisartspraktijken heeft de coassistent geen eigen ruimte. Dit is voor het coschap ook geen vereiste. De coassistent kan samen met u uw spreekuur doen waarbij de coassistent de observatie van u kan afwisselen met het zelfstandig doen van consulten onder uw supervisie. Ofwel met uw rechtstreekse observatie (is voor de beoordeling ook een aantal keren vereist), ofwel doordat u dan even tijd heeft voor andere werkzaamheden tot de afsluiting van het consult.

Wanneer u er voor kiest om vaste coassistentopleider van het AMC te worden

 • Krijgt u toegang tot AMC-literatuur, waar u een uitgebreid scala aan vakliteratuur vindt
 • Krijgt u toegang tot Blackboard, waar u veel informatie over het coschap kunt vinden
 • Kunt u vooruit plannen door in ons jaarrooster aan te geven wanneer u een coassistent wenst te ontvangen
 • Ontvangt u accreditatie punten (5 per coassistent met een maximum van 20 per jaar) voor de kwaliteitscyclus waar u aan deel neemt (we vragen u om inhoudelijk te reageren op de door ons ontvangen feedback van de coassistenten)
 • Wanneer u tevens met ons een capaciteitsafspraak maakt, dat wil zeggen: voor een periode van 5 jaar ieder jaar 5 coassistenten superviseren, ontvangt u aan het einde van ieder kalender jaar waarin dit gelukt is een additionele vergoeding om te investeren in uw praktijk.

Wat u van ons kunt verwachten

 • Nascholingen die aansluiten bij het opleiden van coassistenten
 • Ondersteuning bij vragen of wensen met betrekking tot het coschap
 • Openheid met betrekking tot het door ons ontvangen feedback voor u
 • Ruggespraak bij problemen met coassistenten

Wat wij van u verwachten

Wij verwachten dat u de coassistent zo veel mogelijk de gelegenheid geeft om onder uw supervisie huisartsgeneeskundige werkzaamheden uit te voeren, zoals consulten, visites, verwijzingen en intercollegiaal overleg.

De coassistent dient minimaal twintig patiënten per week zelfstandig te zien en maakt minimaal een ANW-dienst mee. U bespreekt leerdoelen, geeft feedback, en u geeft een tussen- en een eindbeoordeling. Meer hierover vindt u in het vademecum.

De coassistentopleider is verantwoordelijk voor:

 • Enthousiaste begeleiding van de coassistent met ruimte voor (wederzijdse) feedback.
 • Praktijkvoering die ruimte biedt aan opleiden vancoassistent. Daarvoor hoeft niet continu een spreekkamer gereserveerd te zijn.
 • Vakinhoudelijk handelen dat aansluit bij de NHG richtlijnen
 • Een eerlijke beoordeling van de coassistent met tijdige signalering bij problemen

Kwaliteitscyclus

De huisarts coassistentopleider:

 • Ontvangt van ons, secretariaat coschappen huisartsgeneeskunde, minimaal; één keer per twee jaar feedback van de begeleide coassistenten.
 • Stuurt ons minimaal één keer per twee jaar een reflectie op volgens het AMC-A3 format.
 • Bespreekt deze reflectie minimaal één maal per twee jaar met ons, het docententeam coschappen huisartsgeneeskunde, onder leiding van de coördinator coschappen huisartsgeneeskunde.

Daarnaast woont de coassistentopleider één maal per twee jaar een verplichte nascholing bij.

Folder

Informatie over het AMC-coassistentenopleiderschap vindt u ook in onze folder.

Aanmelden

Bent u enthousiast geworden over het AMC-coassistentenopleiderschap? Neem dan contact met ons op via Jacqueline Mondeel, secretariaat coschap huisartsgeneeskunde