HIS-data project

Aios leren in de praktijk. Door het draaien van spreekuren, het rijden van visites en het uitvoeren van ingreepjes ontwikkelen zij zich tot zelfstandige, competente huisartsen. Een gevarieerde en representatieve case-mix is daarbij van groot belang. Maar weten wij als opleider en opleiding wel zo goed welke patiënten de aios op het spreekuur zien? Of juist welke patiëntengroep ze niet zien? Ziet de aios eigenlijk wel voldoende chronische problematiek? Of staat zijn spreekuur er juist te vol mee?

Dit zijn belangrijke vragen voor een goede opleiding. Maar het zijn ook vragen die niet makkelijk te beantwoorden zijn. Juist om die reden heeft Huisartsopleiding Nederland i.s.m. SBOH het HIS-data project opgezet. Binnen dit project is er software ontwikkeld die op eenvoudige wijze spiegelinformatie over de aios genereert in het zogenoemde AIOS dashboard. In dit dashboard kunnen aios, maar ook opleiders, zien welke patiënten zij voor zich krijgen, zich spiegelen aan hun opleider, groepsgenoten van het AMC en aan hun landelijke peer groep. Deze informatie kan op eenvoudige wijze hiaten opsporen, onderwerpen aanleveren voor leergespreken en een bijdrage leveren aan het leren in de praktijk.

Na een veelbelovend en enthousiast ontvangen pilot is het AMC, samen met de Huisartsopleiding van het Radboud UMC, de eerste bij wie het systeem verder uitgerold gaat worden. We beginnen met de aansluiting van de praktijken waar in december een derdejaars aios zal starten en zullen het daarna verder uitbreiden.

Wil je meer weten over dit systeem? Kijk dan op www.hisdata.nl. Of neem contact op met Sarah de Bever (s.debever@amc.nl) zij vertelt je er graag meer over.