Kwaliteitsbeleid

Met behulp van ons kwaliteitsbeleid proberen we het continu verbeteren in onze organisatie te borgen, het helpt ons om de kwaliteit van de opleiding te monitoren en waar nodig te verbeteren.

Gecombineerde Evaluatie- en AuditRonde (GEAR)

De acht huisartsopleidingen in Nederland gebruiken de Gecombineerde Evaluatie- en AuditRonde (GEAR) als gezamenlijk kwaliteitsinstrument en kwaliteitskader. GEAR maakt onderscheid tussen vijf domeinen die gezamenlijk alle relevante processen binnen de opleiding omvatten:

 1. Visie en kwaliteitsbeleid
 2. Curriculum
 3. Leeromgeving
 4. Toetsing & Beoordeling
 5. Organisatie, Management & Medewerkers

GEAR relateert aan het Kaderbesluit en het Kwaliteitskader cluster 1 van Het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Aanvullend maakt Huisartsopleiding Nederland (HN), het samenwerkingsverband van de acht opleidingen, de meer operationele landelijke kwaliteitsafspraken, zoals bijvoorbeeld het Landelijk Opleidingsplan en het Landelijk Toetsplan. Vanuit deze landelijke kaders geven we het lokaal kwaliteitsbeleid vorm en beogen we een effectieve interne kwaliteitscyclus. Hieronder wordt per domein van GEAR  kort uiteengezet uit welke onderdelen onze kwaliteitscyclus (in hoofdlijnen) bestaat.

Downloads:

GEAR domein 1 – Visie & Kwaliteitsbeleid

Een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscyclus is het beschrijven van waar we heen gaan en waarom we dat willen. Hieraan wordt gestructureerd vormgegeven door te werken vanuit een missie en visie. De missie beschrijft het bestaansrecht van de opleiding en is daarmee een constante factor. In onze visie wordt beschreven hoe de opleiding zich de komende vijf jaar wil ontwikkelen. Aansluitend op het actualiseren van de visie wordt een Meerjarenbeleidplan (MJB) opgesteld waarin de visie wordt vertaald in concrete organisatiedoelstellingen. Zowel het actualiseren van onze visie als het opstellen van het MJB doen we in samenspraak met alle belanghebbenden. Gedurende de looptijd van het MJB wordt gewerkt met een jaarplanmethodiek, aan einde van ieder jaar wordt een jaarverslag opgesteld waarin wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de doelstellingen van het jaarplan en het MJB.

Downloads:

GEAR domein 2 – Curriculum

Aios leren vooral door leervragen die ontstaan in de dagelijkse praktijk, de huisartsopleiding ondersteunt dit leren met een goed onderbouwd curriculum en is daarmee verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van het curriculum, we werken planmatig aan onderwijsverbetering en –vernieuwing. Dit is een verantwoordelijkheid van de curriculumcommissie, zij stellen jaarlijks vast wat de aandachtspunten zijn voor inhoudelijke c.q. didactische bijstellingen van het onderwijs. De uitkomsten van onderwijsevaluaties zijn hiervoor belangrijke input, zowel het curriculum als geheel als afzonderlijke onderwijsmodules worden geëvalueerd met behulp van digitale vragenlijsten. Jaarlijks wordt er voor ieder cohort een schema opgesteld waarin wordt vastgelegd welke evaluaties het komende jaar gaan plaatsvinden.

GEAR domein 3 – Leeromgeving

Als huisartsopleiding willen we aios een stimulerende leeromgeving bieden die hen de mogelijkheid biedt om de benodigde competenties te verwerven en die de ruimte biedt om aan persoonlijke leerdoelen te werken. Het begeleid leren in de beroepspraktijk staat centraal, daarom wordt er zorg gedragen voor een goede kwaliteit van de leeromgeving. De (huisarts)opleiders/instellingen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerwerkplek en bewaken deze samen met het instituut. Het instituut ziet er op toe dat Leerwerkplan & Profiel (LWP) van alle opleiders/instellingen actueel is en bewaakt tevens de kwaliteit van het koppelings- en plaatsingsproces. De kwaliteit van de leerwerkplek is bovendien ook een belangrijk onderwerp bij zowel de werving en selectie als toetsing en beoordeling van opleiders en stageplekken, meer informatie hierover is terug te vinden bij domein 5 (Organisatie, Management & Medewerkers). Ook de huisartsenpost is een belangrijke leeromgeving, de kwaliteit op de huisartsenpost wordt bewaakt conform de landelijk ontwikkelde Leidraad Dienstdoen.

GEAR domein 4 – Toetsing & Beoordeling

Tijdens de Huisartsopleiding stimuleren we aios om continu feedback te vragen, oftewel om zich te toetsbaar op te stellen. Als instituut bewaken we de kwaliteit van de Toetsing & Beoordeling en evalueren we (indien hier aanleiding toe is) het toetsprogramma en de uitvoering en opbrengsten van toetsing en beoordeling.

GEAR domein 5 – Organisatie, Management & Medewerkers

Organisatie gaat over de structuur, processen en verdeling van taken binnen het instituut. Management betreft de visie op leidinggeven en competenties van het management. Medewerkers gaat over de werving, ontwikkeling en tevredenheid/werkbeleving van alle mensen betrokken bij de Huisartsopleiding (stafleden, docenten, huisartsopleiders en stageopleiders). De kwaliteit van de Huisartsopleiding hangt nauw samen met het functioneren van medewerkers en daarom wordt het functioneren structureel gevolgd en beoordeeld, hieronder wordt groep medewerkers kort uiteengezet op welke wijze we hier invulling aan geven.

Docenten:

 • Werving op basis van competentieprofiel;
 • Inwerkperiode met mentor en coaching door een onderwijskundige;
 • Scholingsaanbod voor startende docenten;
 • Vier voortgangsgesprekken gedurende het eerste jaar en daarna een jaargesprek;
 • Deskundigheidsbevorderingsbeleid o.b.v. het MJB en jaarplan (incl. scholingsaanbod);
 • Tweemaal per jaar docentenevaluatie door aios en/of opleiders.

Huisartsopleiders:

 • Kwaliteitscriteria en selectieprocedure (incl. visitatiebezoek) voor nieuwe opleiders;
 • Introductiecursus voor aspirant-opleiders;
 • Curriculum voor beginnende opleiders (incl. toetsen en coaching door ervaren opleider) en curriculum voor ervaren opleiders;
 • Bespreken opleidingsrelatie tijdens jaarlijkse Voorgangsbespreking in de driehoek;
 • Jaarlijks procesgericht gesprek (PGG);
 • Tweemaal per jaar evaluatie door aios (LeoH);
 • Kwaliteitsbewaking door Commissie Monitoring en Ondersteuning opleiders (CMO).

  Stageopleiders:

  • Kwaliteitscriteria en erkenningsprocedure voor nieuwe stage-instellingen;
  • Eens per twee jaar evaluatiegesprek met stagebeheerder;
  • Evaluatie door aios na afloop van iedere stage;
  • Scholingsaanbod voor stageopleiders;
  • Kwaliteitsbewaking door Stagekwaliteitscommissie.

  NIVEL-enquête

  Eens per drie jaar voert het NIVEL in opdracht de SBOH en de hoofden van de acht huisartsopleidingen een onderzoek uit naar de kwaliteit van de opleiding tot huisarts (middels een enquête onder aios en alumni). Met behulp van dit onderzoek kunnen veranderingen in de ervaren kwaliteit van de opleiding systematisch worden gemonitord. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de zelfevaluatie en audit van GEAR en deze enquête is tevens een belangrijke bron van input voor alle onderdelen van onze interne kwaliteitscyclus.

  Downloads:

  College Geneeskundige Specialismen (CGS)

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de (kwaliteit van de) huisartsopleidingen en de erkenning van opleidingen en opleiders. Alleen opleidingsinstituten die voldoen aan de gestelde eisen dan worden erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Om een erkenning te krijgen moet het opleidingsinstituut voldoen aan de eisen van:

  • het CGS-kaderbesluit
  • het besluit Huisartsgeneeskunde
  • het kwaliteitskader (cluster 1)

  De actuele regelgeving van het CGS is te bekijken via de website van de KNMG. Conform deze regelgeving legt het opleidingsinstituut verantwoording af aan de RGS over de organisatie en kwaliteit van de opleiding, dit gebeurt onder andere door middel van het aanleveren van een jaarverslag.