WONDER-studie

Why Women Want Other or No DElivery caRe

Zwangerschap en bevalling zijn ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een vrouw. Zij wordt in dit proces begeleid door een deskundige zorgverlener, in Nederland zijn dat de verloskundigen en gynaecologen, en in dunbevolkte gebieden soms de huisarts. Verloskundigen in Nederland zijn opgeleid om de normaal verlopende zwangerschap en bevalling zelfstandig te begeleiden en risico’s op complicaties tijdig te onderkennen waarna zo nodig doorverwezen kan worden naar de gynaecoloog. De gynaecoloog is de medisch specialist die de zorg draagt voor bevallingen met een verhoogd risico op complicaties of indien er sprake is van bepaalde aandoeningen waarvoor behandeling noodzakelijk is. De leidraad voor het bepalen van het verloskundig beleid in Nederland is de Verloskundige Indicatielijst (VIL), hierin hebben verloskundigen en gynaecologen samenwerkingsafspraken vastgelegd in de vorm van aanbevelingen ten aanzien van het verloskundig beleid op basis van het beste wetenschappelijke bewijs.

Het kan voorkomen dat het voorgestelde verloskundige beleid niet aansluit bij de wensen van de zwangere, dat kan gaan om relatief kleine verschillen in inzicht maar soms staan zorgverlener en zwangere tegenover elkaar als het gaat over de aanbevolen zorg en de gewenste zorg. Vaak volgen gesprekken, waarbij zorgverlener en zwangere hun beider motivatie toelichten, tot een voor beide partijen aanvaardbaar zorgplan op tafel ligt. Maar soms lukt dit niet. De zwangere wil niet meegaan in het voorgestelde beleid en/of de verloskundige of gynaecoloog wil geen verantwoordelijkheid nemen voor het door de zwangere gewenste beleid. In situaties waarin zwangere en zorgverlener elkaar niet kunnen vinden komt het soms voor dat zwangeren zich onttrekken aan de zorg of dat zorgverleners meegaan in een zorgvraag die ingaat tegen de beleidsafspraken zoals vastgelegd in de VIL. In dit onderzoek willen we dieper in gaan op de motieven van zwangeren om niet in te (willen) stemmen met het voorgestelde beleid c.q. het beleid willen bepalen waardoor we meer zicht hopen te krijgen op de mogelijke weerstanden, wensen en de oorzaken van die weerstanden en wensen met de bedoeling om handvaten te krijgen voor aanbevelingen om tot een betere afstemming van zorgvraag en zorgaanbod te komen.

Ook interviewen we zorgverleners (verloskundigen en gynaecologen) om meer zicht te krijgen op de aard van de verzoeken die zij krijgen om van de VIL/richtlijnen/protocollen afwijkende zorg te te geven en of zij bereid zijn dergelijke zorg te bieden en de redenen waarom zij daar wel of niet toe bereid zijn.

Een enquête wordt uitgezet onder alle verloskundige zorgverleners om zicht te krijgen op de incidentie van zorgvragen buiten de VIL/richtlijnen/protocollen. Tevens worden de juridische en ethische aspecten rondom deze problematiek onderzocht.

De WONDER-studie is een samenwerkingsproject van de afdeling Verloskunde AMC (POM-zwangerschap & geboorte) met de AVAG en de afdeling Verloskunde Radboudumc (POM-zwangerschap & geboorte).

Onderzoekers

  • Dr. Esteriek de Miranda, projectleider
    Verloskundige-onderzoeker AMC afd. Verloskunde: 020-5664056
  • Dr. Lianne Holten
    Verloskundige-onderzoeker AVAG: 020-495 3428
  • Drs. Martine Hollander
    Gynaecoloog-onderzoeker Radboudumc afd. Verloskunde: 06-11527648

Contact

Voor nadere informatie over de studie kunt u contact opnemen met de onderzoekers via e-mail. De telefoonnummers van de onderzoekers vindt u onderaan deze pagina.