Waarom Afrikaanse migranten langer leven dan de achterblijvers

(ENGLISH BELOW) Migranten uit Afrika kampen met veel gezondheidsproblemen. Toch is hun levensverwachting beter dan die van Afrikanen die in Afrika blijven. Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat een mogelijke verklaring te vinden is in de epigenetische leeftijd. Die is bij geëmigreerde personen beter dan die van de achterblijvers.

Dit resultaat, deze week gepubliceerd in The Lancet Healthy Longevity, komt uit een vergelijking van de zogenoemde epigenetische leeftijd van Ghanezen die in Ghana wonen en landgenoten die zijn geëmigreerd naar Nederland, Engeland of Duitsland. De epigenetische leeftijd is een maat voor de leeftijd van de cellen. Een gezonde man van 40 heeft cellen die ook 40 jaar oud zijn. In sommige gevallen, als de persoon ongezond leeft, worden de cellen sneller oud. Zo kan een ongezond levende man van 40 jaar cellen hebben die al 60 jaar oud zijn.

Epigenetische leeftijd

De leeftijd van de cellen is af te lezen door de ‘omgeving’ van het DNA te analyseren, vandaar de naam epigenetische leeftijd. De omgeving van het DNA wordt beïnvloed door een boel factoren zoals voeding, leefstijl, milieu. Het DNA zelf wordt daardoor niet beïnvloed. De omgeving van het DNA is ook van belang, want die beïnvloedt mede hoe het DNA wordt afgelezen.

In het RODAM study team werken Felix Chilunga, en Charles Agyemang van Amsterdam UMC samen met collega’s uit Europa, India, Afrika en de Verenigde Staten. Het team vergeleek de epigenetische leeftijd tussen Ghanezen in Afrika en hun geëmigreerde landgenoten. Bij de Europese Ghanezen verouderen de cellen minder snel dan bij de thuisblijvers. Chilunga: “Dat is opmerkelijk want er zijn veel gezondheidsproblemen bij Europese Ghanezen zoals overgewicht, suikerziekte en hart- en vaatziekten. We weten nu dat dat niet het gevolg is van veroudering van de cellen.”

Overgewicht

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de Ghanezen die in Afrika zijn gebleven, juist goed af zijn met een iets hoger gewicht. Overgewicht is in de hoge- en middeninkomen landen mogelijk een teken van een ongezonde leefstijl en leidt tot een grotere kans op allerlei ziektes. Dit blijkt niet het geval te zijn in de landen met lage lonen. Ghanezen met een beetje overgewicht die in Ghana wonen, hebben zelfs een betere levensverwachting dan buurtgenoten met een ‘gezond’ gewicht. Chilunga: “Deze bevindingen hebben we vergeleken met studies uit Zuid-Afrika en India en daaruit kwamen dezelfde resultaten.” Een verklaring hiervoor is dat mensen met licht overgewicht een betere buffer hebben tegen chronische ontstekingen in het lichaam.

Volgens Agyemang, hoogleraar Global migration, Ethnicity & Health , is een andere bijzondere uitkomst van de studie dat migranten een betere levensverwachting hebben dan de achterblijvers ondanks de welvaartsziektes die ze hier oplopen. Het is zelfs zo dat migranten langer leven dan hun blanke landgenoten in Europa.Agyemang: “ Deze studie biedt een nieuw vergezicht op de rol van epigenetische veroudering en de impact op levensverwachting en op chronische ziekten. “

Dit onderzoek is uitgevoerd met geld van de Europese Commissie en de European Research Council.

 Why African migrants live longer than those who stay behind

 Migrants from Africa face many health problems. Yet their life expectancy is better than that of Africans who stay in Africa. Research by Amsterdam University Medical Centers shows that a possible explanation can be found in the epigenetic age. This way of judging the health of a person is better for emigrants than for those who stayed behind.

This study, published this week in The Lancet Healthy Longevity, compares the epigenetic age of Ghanaians living in Ghana to that of their compatriots who have emigrated to the Netherlands, England or Germany. The epigenetic age is a measure of the age of cells. A healthy man of 40 has cells that are also 40 years old. In some cases, if the person lives unhealthily, the cells age faster. For example, an unhealthy man of 40 years old may have cells that are already 60 years old. Faster ageing of cells is linked to a lower life expectancy.

Epigenetic age

The age of the cells can be read by analyzing the "environment" of the DNA, hence the name epigenetic age. The environment of the DNA is influenced by many factors such as diet, lifestyle, environment. The DNA itself is not affected by such factors. The environment of the DNA is also important, because it affects how the DNA is read.

The study is done by the RODAM team in witch Dr Felix Chilunga, and Prof. Charles Agyemang amongst others work together with colleagues from Europe, Africa, USA, and India. They studied the difference in the epigenetic age of Ghanaian residents in Europe and their countrymen living in Ghana. In the European Ghanaians, the cells were ageing less rapidly than in the home-based Ghanaians. Dr Chilunga notes: "This is remarkable because there are many health problems in Ghanaian migrants such as diabetes, obesity and cardiovascular disease as has been observed in other migrant populations. We now know that this is not due to faster ageing of the cells."

Overweight
The same research shows that the African Ghanaians are good off with a slightly higher bodyweight. Obesity is a possible sign of an unhealthy lifestyle in the high and middle income countries and leads to a greater chance of all kinds of diseases. This does not appear to be the case in countries with low incomes. Ghanaians living in Ghana who are slightly overweight have a better life expectancy than Ghanaians with a "healthy" bodyweight.
Chilunga: "We compared this with studies from South Africa and India and the results were the same." One explanation for this is that people who are slightly overweight have a better buffer against chronic inflammation in the body.

According to Charles Agyemang, professor of Global Migration, Ethnicity & Health, another remarkable outcome of the study is that migrants have a better life expectancy than those left behind despite the diseases of affluence they contract here. In fact, migrants, in general, live longer than their European compatriots in Europe – the so-called ‘healthy migrant effect’. Agyemang : “This study opens a new horizon to learn more about the role of epigenetic ageing and its impact on longevity and chronic diseases.”

This study was funded by the European Commission and the European Research Council.

Tekst: Marc van den Broek
Foto: Shutterstock