Locatie AMC

Deze informatie gaat over locatie AMC. Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: Plan mijn bezoek, locatie VUmc/De Boelelaan

Zorg op het Bord: missie en visie

Via patiëntenvoeding willen we de behandeling, het herstel en het welbevinden van patiënten in Amsterdam UMC bevorderen.

Dit doen we door voeding te integreren in zorg, onderwijs en onderzoek en door aan te sluiten bij de nieuwste medische en maatschappelijke inzichten op voedingsgebied.

Visie

De ambitie van het programma Zorg op het Bord is dat patiëntenvoeding in het Amsterdam UMC er over 5-10 jaar als volgt uitziet:

  • Op voedingsgebied is het Amsterdam UMC even ambitieus als voor zijn kerntaken zorg, onderwijs en onderzoek: excellent, innovatief en behorend tot de Europese top. Zo levert patiëntenvoeding een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van de ambities voor deze primaire processen.
  • In het Amsterdam UMC wordt voeding – toegesneden op individu en ziektebeeld - voor, tijdens en na de behandeling ingezet als integraal onderdeel van het behandelplan volgens de principes van ‘evidence based practice’. Dit vanuit het inzicht dat optimale voeding een voorwaarde is voor optimale medische en verpleegkundige zorg (voeding als medicijn). Diëtetiek speelt hierin een belangrijke rol. Voedselveiligheid is vanzelfsprekend geborgd.
  • De individuele patiënt participeert zelf ook in de zorg voor voeding: hij/zij heeft bijvoorbeeld regie over wat, waar, wanneer, met wie en hoeveel hij/zij eet. Op deze manier maakt voeding ook deel uit van de uitmuntende service die patiënten van het Amsterdam UMC kunnen verwachten.
  • Integratie van kennis en inzicht over voeding in geneeskundig en verpleegkundig onderwijs zijn vanzelfsprekende voorwaarden voor toepassing in de zorg. Onderzoek is erop gericht om zichtbaar te maken wat het effect van voeding is in de behandeling van patiënten. Hierdoor kunnen behandelingscriteria voor voeding worden opgesteld en aangescherpt in een cyclus van continue ontwikkeling en verbetering.