Arbeidsdermatologie (polikliniek)

Op de polikliniek voor Arbeidsdermatologie helpen wij mensen bij wie de verdenking bestaat dat zij een allergie hebben ontwikkeld in relatie met het werk.

Wij proberen  mensen met klachten te helpen zodat zij aan het werk kunnen blijven, zo nodig met aanpassingen. Hiervoor werken wij op de polikliniek voor Arbeidsdermatologie als team van dermatologen en bedrijfsartsen. Deze polikliniek werkt nauw samen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (www.beroepsziekten.nl) en het Coronel Instituut. Ook worden zo nodig andere specialisten die gespecialiseerd zijn in werk gebonden ziektes erbij betrokken.

Verwijzing naar deze polikliniek kan alleen via uw bedrijfsarts of een andere medisch specialist. Deze zorg valt niet onder de reguliere medische zorg en moet op een andere manier bekostigd worden.

Wat is een allergie?

Een allergie is een overdreven reactie van ons afweersysteem op aan zich voor ons mensen niet direct gevaarlijke stoffen. Dit kunnen stoffen zijn uit ons leef- en werkomgeving maar ook medicijnen. Bij herhaaldelijk contact met een stof kan je een allergie ontwikkelen. Op onze afdeling zoeken wij nauwkeurig uit of u lijdt aan een allergie en of deze allergie ook uw klachten kan verklaren of op er andere oorzaken gevonden kunnen worden.

Hoe kan een allergie onderzocht worden?

De medische voorgeschiedenis is heel belangrijk om de oorzaak van een allergische reactie te vinden. Hiervoor ontvangt voor uw afspraak op onze polikliniek een brief met twee vragenlijsten. Die kunt u thuis in alle rust kunt invullen en meenemen naar uw afspraak.  Deze informatie helpt om de oorzaak van de allergische klachten te vinden. Wij zullen u verder uitgebreide vragen stellen, neemt u hiervoor ook een recente uitdraai van uw medicatielijst mee. Deze kunt u bij uw apotheek aanvragen. Daarnaast vragen wij u om producten van thuis, het werk of medicijnen waardoor mogelijk klachten ontstaan mee te nemen.

Tijdens een intakegesprek wordt ook zorgvuldig naar zichtbare huidafwijkingen gekeken. Dit gesprek wordt door een arts in opleiding tot medisch specialist gevoerd, hierbij zijn geneeskundestudenten (“co-assistenten”) aanwezig. Zij overleggen na afloop van het gesprek met u met de medisch specialist. Op basis van de verkregen informatie en de vraag van de verwijzer wordt bepaald of allergologisch onderzoek zinvol is en welke testen verricht moeten worden. Dit wordt dan samen met u besproken.

Welke allergietesten bestaan?

We voeren op de polikliniek diverse allergietesten uit. Zo kunnen diverse huidtesten of bloedtesten verricht. De meest verrichte testen zijn plakproeven (“epicutane allergietesten”), huidpricktesten, provocatietesten en fysieke testen. De laatste worden met name bij verdenking op netelenroos (“urticaria”) uitgevoerd. Onze polikliniek heeft hiervoor alle benodigde moderne voorzieningen. Indien nodig kan ook aanvullende diagnostiek bij andere afdelingen in het ziekenhuis aangevraagd worden. Hierbij kunt u aan nader onderzoek door een KNO-arts, longarts, kinderarts of maag-, darm- en leverspecialist denken.

Zwembadpoli

Indien u werkzaam bent in een zwembad en uw bedrijfsarts of uw leidinggevende de verdenking heeft dat u gezondheidsklachten ervaart door het werken in het zwembad, kunt u verwezen worden naar onze zwembadpoli. U ontvangt dan een uitnodiging voor een intakegesprek op onze poli voor Arbeidsdermatologie.

Evaluatie-gesprek

Na afloop van de verrichte allergologische diagnostiek kan het medisch noodzakelijk zijn om samen met u de bereikte verbeteringen te bespreken of nader in te gaan op vragen die u heeft. Hiervoor kunnen wij met u samen een afspraak voor een evaluatie-gesprek inplannen. U ontvangt dan per post een voorstel voor een afspraak. Indien u de voorgestelde afspraak niet schikt kunt u deze zoals aangegeven in de brief veranderen.

Telefonische vervolgafspraak

Nadat u bij ons op de poli geweest bent, kan het zinvol zijn om een vervolgafspraak in te plannen. Gezien de grote reisafstand voor vele van onze patiënten bieden wij de mogelijkheid aan om deze afspraak telefonisch te houden. U ontvangt dan per post een datum en een tijdsbestek wanneer wij proberen u telefonisch te bereiken. Indien u de voorgestelde afspraak niet schikt kunt u deze zoals aangegeven in de brief veranderen.

Bereikbaarheid

Tel: (020) 566 7792
E-mail: allergiepoli@amc.nl
www.necod.nl

Behandelteam

mevrouw dr. S.M. Sylvie  Franken
mevrouw dr. S.M. Sylvie Franken
dermatoloog
de heer dr. N.   Ipenburg
de heer dr. N. Ipenburg
Dermatoloog
de heer prof.dr. T.   Rustemeyer
de heer prof.dr. T. Rustemeyer
dermatoloog