Onderzoek Vasculaire Geneeskunde

Onze afdeling doet medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van risicofactoren en behandeling van hart-en vaatziekten.

De afdeling vasculaire geneeskunde kent een lange geschiedenis op het gebied van onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van vetstofwisselings ziekten, hoge bloeddruk en stollings stoornissen. Dit onderzoek vindt voornamelijk plaats op de onderzoeks afdeling (‘het trial bureau’) waar gespecialiseerde verpleegkundigen en onderzoeksartsen patiëntgebonden onderzoek verrichten. Veelal betreft het hier onderzoek naar de effecten van nieuwe geneesmiddelen. Dit betekent dat een groot aantal patiënten niet alleen op de polikliniek door de gespecialiseerde staf arts worden gezien, maar daarnaast ook periodieke controles hebben bij het onderzoeks team. De afdeling vindt dit onderzoek van groot belang, omdat de uitkomsten van het onderzoek in grote mate bepalend zijn voor de toekomstige behandeling van patiënten; veel van de nu breed voorgeschreven geneesmiddelen werden in het AMC onderzocht op hun werkzaamheid, effectiviteit en bijwerkingen.

Wat houdt medisch wetenschappelijk onderzoek in voor de deelnemer?

Over het algemeen worden de volgende activiteiten altijd uitgevoerd bij medisch wetenschappelijk onderzoek:

 1. Informed consent en uitleg onderzoek
  Alle deelnemers aan een onderzoek moeten een toestemmingsformulier tekenen. Dit formulier bevat uitleg over de studie, over de studieduur en procedure. Hierin geeft u ook aan dat informatie die over u verkregen wordt gebruikt mag worden voor wetenschappelijke doeleinden. Het toestemmingsformulier wordt altijd door de deelnemer getekend in het bijzijn van een arts zodat de inhoud mondeling toegelicht kan worden en er vragen gesteld kunnen worden.
 2. Lichamelijk onderzoek
  Afhankelijk van het soort onderzoek wordt er een kort of een uitgebreider lichamelijk onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt altijd door een arts uitgevoerd. Meestal wordt er in ieder geval geluisterd naar hart, longen en buik. Soms wordt er ook een neurologisch onderzoek gedaan. Daarnaast worden ook de bloeddruk, pols, lengte en gewicht gemeten, dit gebeurd door een verpleegkundige.
 3. Vragenlijst (medische geschiedenis; opvragen gegevens, score lijsten)
  Tijdens de eerste visite wordt er een uitgebreide vragenlijst afgenomen over uw medische geschiedenis, medicijn gebruik en andere zaken die van belang zijn voor deelname aan het onderzoek. Deze vragen worden door een arts met u doorgenomen. Vaak is er dan ook nog informatie nodig van de huisarts of andere specialisten. Er wordt de deelnemer dan ook gevraagd in te stemmen met het opvragen van deze informatie. Tijdens de visites die volgen worden er, afhankelijk van het soort studie, andere vragenlijsten afgenomen.
 4. Bloedafname
  Tijdens bijna alle visites wordt er bloed afgenomen bij de deelnemer. Dit is nodig om te zien of het studie medicijn goed werkt, maar ook om de veiligheidswaarden in het bloed in de gaten te houden. Dit zijn bijvoorbeeld lever- en nierwaarden.
 5. Hartfilmpje (ECG)
  Aan het begin van de studie, maar bij sommige studies ook gedurende de studie, wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Dit filmpje wordt door een verpleegkundige gemaakt en direct door de arts beoordeeld.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer