Werkgroepen NVMO

Binnen Nederland zijn veel docenten en andere onderwijsprofessionals bezig met vernieuwingen en innovaties binnen het medisch onderwijs. Wilt u samen met hen optrekken in deze vernieuwingen? Leren van en met elkaar?

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) heeft vijftien thematische werkgroepen waarin ook AMC teachers participeren. Hieronder vindt u een overzicht van deze werkgroepen en staat genoemd welke AMC teachers er participeren. Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met de werkgroepleden van het Amsterdam UMC, locatie AMC, voor meer informatie of kijk op deze website hoe u kunt meedoen.

Werkgroepen NVMO

Communicatie onderwijs

Het doel van deze werkgroep is het uitwisselen van ideeën over (organisatie van) het communicatieonderwijs in het basiscurriculum geneeskunde en het vinden van oplossingen voor praktische problemen vanwege de toename in aantallen studenten.

Doelgroep

De werkgroep heeft als kernleden (maximaal) twee ‘sleutelfiguren’ op het gebied van onderwijs in communicatie en consultvoering uit het basiscurriculum geneeskunde van de acht medische faculteiten in Nederland.
Inmiddels heeft de werkgroep op veler verzoek zijn structuur gewijzigd. In deze nieuwe structuur wil de werkgroep aan NVMO leden die in communicatieonderwijs en onderzoek geïnteresseerd zijn een forum bieden voor uitwisseling van alle ontwikkelingen op dit gebied

Periode en frequentie

Twee tot drie open bijeenkomsten per jaar waarvan er één tijdens het NVMO congres zal plaatsvinden.

Werkgroepleden AMC

-

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar)

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/communicatie_onderwijs

Diversiteit

De werkgroep diversiteit heeft als doelstelling tot een uitwisseling te komen van gedachten, ideeën en ervaringen op het gebied van multiculturaliteit en diversiteit in de geneeskunde(opleiding). De werkgroep is een kennisplatform voor diversiteit. Hiervoor komen docenten of mensen die anderszins betrokken zijn bij verschillende geneeskundige opleidingen in Nederland bijeen. De bedoeling van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen en onderwijs, en het bespreken van eventuele oplossingen voor knelpunten.

Doelgroep

De werkgroep bestaat uit ongeveer 65 in het onderwerp geïnteresseerde collega’s, vooral docenten (psychologen, artsen en onderwijskundigen), die allen betrokken zijn bij de opleiding geneeskunde of aanverwante opleidingen in Nederland of Vlaanderen.

Periode en frequentie

2 à 3 keer per jaar, 2,5 uur in de middag

Werkgroepleden AMC

-

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar).

Meer informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/diversiteit

Docentprofessionalisering

De werkgroep heeft als doel expertise en ervaring te bundelen om de onderwijskundige professionalisering van docenten in het medisch opleidingscontinuüm  te optimaliseren. Om dit te bereiken wil de werkgroep zich graag ontwikkelen tot een expertisegroep, die adviseert en tevens een rol speelt in onderzoek op dit gebied. Daarbij investeert de werkgroep in de belangen van docenten door het ontwikkelen van een visie op een carrière voor professionele docenten, en door aandacht te genereren voor de waardering van docenten in medisch onderwijs via een reëel carrièreperspectief.

Doelgroep

De werkgroep heeft een aantal vaste leden die gezamenlijk alle Nederlandse opleidingen Geneeskunde en de opleidingen Diergeneeskunde vertegenwoordigen. Alle leden houden zich bezig met docentprofessionalisering binnen hun instellingen. Daaromheen is er een kring van belangstellenden die afhankelijk van het onderwerp bij de activiteiten betrokken wordt.

Periode en frequentie

3-4 maal per jaar bijeenkomsten.

Werkgroepleden AMC

Karline Timmermans (CEBE, k.r.timmermans@amc.nl)
Coby Baane (CEBE, j.a.baane@amc.nl)

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar).

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/docentprofessionalisering

E-learning

De NVMO werkgroep e-learning faciliteert en bevordert community vorming, visievorming kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking, en trend watching, innovatie & inspiratie rondom educatief gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor onderwijs in het gezondheidszorgdomein. Dat betreft zowel initieel als vervolgonderwijs geneeskunde, onderwijs op het terrein van verpleegkunde, paramedische beroepen evenals bij- en nascholing van gezondheidzorgprofessionals. Tevens is de werkgroep beschikbaar als adviesorgaan voor NVMO-leden, andere NVMO werkgroepen en het NVMO bestuur.

Doelgroep

De NVMO werkgroep bestaat uit ongeveer 50 leden, waarvan 3 leden het kernteam vormen. Het kernteam is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en het (gedelegeerd) organiseren van de activiteiten van de werkgroep zoals de themamiddagen, netwerkbijeenkomsten, symposia of studiereis. Daartoe bevraagt het kernteam haar leden, benadert zij actief experts uit haar leden of hun netwerk (of daarbuiten) en faciliteert zij de organisatie van de bijeenkomsten en andere activiteiten.

Periode en frequentie

5 bijeenkomsten per jaar

Werkgroepleden AMC

-

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar)

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/elearning

Interprofessionele Educatie

Doel van deze werkgroep is om een platform te creeren voor het uitwisselen van kennis, ideeën en ervaringen met betrekking tot interprofessionele educatie binnen het veld van   gezondheidszorgopleidingen op WO (bachelor en master) en HBO niveau en interprofessionele trainingen voor zorgprofessionals in de praktijk. Tevens wil de werkgroep IPE uitdragen als een middel om meer (interprofessionele) samenwerking tussen professionals en organisaties in de gezondheidszorg te krijgen.

Doelgroep

De NVMO IPE werkgroep leden zijn vertegenwoordigers van de grotere medische en paramedische zorgopleidingen. De werkgroep leden zijn actief en/of ervaren in het interprofessioneel opleiden en hebben affiniteit met de wetenschappelijke component van onderwijs. Daarnaast dragen de werkgroep leden gezamenlijk een bijdrage aan het IPE jaarprogramma.

Periode en frequentie

De werkgroep komt drie keer per jaar bijeen in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Eenmaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd tijdens het NVMO-congres. Daarnaast organiseert de werkgroep ieder jaar 2 of 3 workshop bijeenkomsten voor medewerkers en studenten, die interesse hebben in interprofessioneel leren en samenwerken binnen het (para)medisch onderwijs of de (para)medische praktijk.

Werkgroepleden AMC

Dr. Noor Christoph (CEBE, l.h.christoph@amc.nl)

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar)

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/interprofessionele_educatie

Kwaliteitszorg

Doel van de werkgroep is het delen van informatie op het gehele brede gebied kwaliteitszorg en leren van en met elkaar. Behandelde onderwerpen tot nu toe zijn:

- interne kwaliteitszorgsystemen
- respons
- de docent als evaluatiebron
- kwaliteitscultuur
- docentprofessionalisering en kwaliteitszorg
- ervaringen van de Erasmus Universiteit Rotterdam om de NVAO succesfactoren om te zetten in beleid
- PhD accreditatie
- kwaliteitszorg in het Albert Schweitzer ziekenhuis - plan van aanpak
- alumni- en exitenquêtes
- kwaliteit van de coschappen

Doelgroep

De werkgroep staat open voor iedereen die betrokken is bij de kwaliteitszorg van medisch onderwijs.

Werkgroepleden AMC

-

Periode en frequentie

2-3 bijeenkomsten per jaar.

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar).

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/kwaliteitszorg

Medische vervolgopleidingen

Doel van de werkgroep is het bundelen en delen van kennis en ervaringen op het gebied van de medische vervolgopleidingen. De werkgroep is ontstaan uit de BBOV (Begeleidingsgroep Beschrijving Opleidingsplannen Vervolgopleidingen) die bestond uit opleiders en onderwijskundigen en die van 2005 tot 2008 alle wetenschappelijke verenigingen van de klinische specialismen in Nederland heeft begeleid bij de ontwikkeling van moderne, competentiegerichte opleidingsplannen. Daardoor is veel expertise opgebouwd op het gebied van de medische vervolgopleidingen en veel kennis over de manier waarop binnen de verschillende specialismen de opleiding wordt vorm gegeven.

Doelgroep

De werkgroep wil haar kennis en ervaring beschikbaar stellen voor opleiders, AIOS, wetenschappelijke verenigingen en andere belanghebbenden.

Periode en frequentie

Vier tot zes keer bijeen per jaar. Naast de bijeenkomsten verzorgt de werkgroep jaarlijks een workshop op het NVMO congres. De ambitie is om 1 a 2 bijeenkomsten per jaar openbaar te maken voor alle belangstellenden binnen medische vervolgopleidingen.

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar).

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/medische_vervolgopleidingen

Onderzoek van Onderwijs

Uitwisselen van kennis en ervaringen over onderzoek van onderwijs. Deze werkgroep is géén expertisegroep; het gaat niet zozeer om het samenbrengen en ontwikkelen van expertise, maar om het uitwisselen van expertise.

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers en studenten die betrokken (willen) zijn bij onderwijskundig onderzoek in de gezondheidszorg.

Werkgroepleden AMC

-

Periode en frequentie

De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Eénmaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd tijdens het NVMO-congres.

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar)

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/onderzoek_van_onderwijs

Praktijk van het medisch onderwijs

Doelstellingen van de werkgroep zijn het uitwisselen van ervaringen over de Praktijk van het Medisch Onderwijs en discussies voeren over ontwikkelingen en plannen aan de medische faculteiten.

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers en studenten die betrokken zijn bij de dagelijkse prakijk van het medisch onderwijs.

Werkgroepleden AMC

-

Periode en frequentie

De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Eénmaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd tijdens het NVMO-congres.

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar).

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/praktijk_van_het_medisch_onderwijs

Professioneel gedrag

Doelen werkgroep: Uitwisseling van ervaringen, delen van kennis en vergroten van expertise m.b.t. professioneel gedrag. Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe literatuur bespreken. Bespreken casuïstiek mbt onprofessioneel handelen. Expertise groep tbv anderen bv VSNU. Bijdrage leveren aan conferenties cq congressen (NVMO congres, IAMSE, AMEE ed). Binnen de werkgroep zijn er voor het eerst ook subgroepen actief rondom een bepaald thema. De thema’s die we nu geformuleerd hebben zijn : protocol medische faculteiten iudicium abeundi (1), protocol onderwijs en toetsing professioneel gedrag (2); omgaan met disfunctionerende AIOS (3). Uiteindelijk zal elke “themagroep” een richtlijn produceren tav het onderwerp. Deze themagroepen komen bijeen naast de reguliere bijeenkomsten van de voltallige landelijke groep. De tweede themagroep zal ook de basis leggen voor artikel in Medical Teacher (onderwijs en toetsing PG in Nederland). Gelet op de ontwikkelingen van de nieuwe wet WHOO (Wet Versterking Besturing) heeft met name de themagroep die zich bezighoudt met protocol iudicium abeundi veel werk verricht de afgelopen maanden.

Doelgroep

Vertegenwoordigers van faculteiten diergeneeskunde, tandheelkunde en geneeskunde. Eveneens jurist en studentleden.

Werkgroepleden AMC
-

Periode en frequentie

Er zijn reguliere bijeenkomsten van de voltallige werkgroep, gemiddeld 4x per jaar op diverse locaties.

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar)

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/professioneel_gedrag

Selectie

De werkgroep heeft als doelstelling expertise op te bouwen over de effecten van decentrale selectie, en zicht te krijgen in de onderbouwing van de keuzes die de verschillende universiteiten/umc’s maken voor het gebruik van bepaalde methodes. Daarnaast breken verschillende mensen in diverse steden zich het hoofd over allerlei praktische aspecten rondom de decentrale selectie en het logistieke proces. Ook voor de praktische gang van zaken rondom selectie bij de verschillende geneeskundeopleidingen is dit een platform voor de uitwisseling van ervaringen. Sinds juni 2016 zijn de bijeenkomsten van de voormalig expertgroep Selectie geïntegreerd in de meetings van de werkgroep.

Doelgroep

Deelname staat in beginsel open voor collega’s in Nederland en Vlaanderen die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij de selectie van studenten en lid zijn van de NVMO.

Werkgroepleden AMC

-

Periode en frequentie

De werkgroep komt ongeveer 2 à 3 keer per jaar een dagdeel bij elkaar.

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar)

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/selectie

Simulatie en gestandaardiseerde patiënten

De werkgroep Simulatie- en Gestandaardiseerde Patiënten (ASPE-NL) richt zich op:
• Professionele groei en ontwikkeling van haar leden op het gebied van simulatie- en gestandaardiseerde patiënten (SPs).
• Het vaststellen van richtlijnen standaarden/ op gebied van SP-activiteiten.
• Vooruitgang in SP-scholing en SP-onderzoek.
• Afbakening.
Veel van de activiteiten op het gebied van SP’s zijn gerelateerd aan communicatie. Met nadruk is ervoor gekozen dat de werkgroep ASPE-NL zich alleen richt op SP-gerelateerde actviteiten zoals: selectie, motivatie, trainingsmethodieken, afbakening van expertise domeinen (met name op gebied van feedback), het schrijven van rollen, logistiek, integratie van communicatie/lichamelijk onderzoek/ professioneel gedrag, technische opname technieken, evaluatie, vaardigheden van de SP/GP trainer, etc. Communicatie als afzonderlijk onderwerp maakt dus geen deel van de werkgroep activiteiten uit.

Doelgroep

Deelname staat in beginsel open voor elke collega die een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de werkgroep vanuit hun betrokkenheid bij de opleiding geneeskunde cq andere opleidingen in de gezondheidszorg in Nederland en/of Vlaanderen.

Werkgroepleden AMC

-

Periode en frequentie

De werkgroep komt 3x per jaar bij elkaar, waarbij 1 bijeenkomst altijd plaats vindt in relatie tot het NVMO congres.

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar)

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/simulatie_en_gestandaardiseerde_patienten

Skills en simulatietechnieken

De werkgroep is in feite de samenwerking tussen de NVMO en de vereniging Dutch Society for Simulation in Helathcare. Doel van de vereniging:
- Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van Simulatie en 'Serious Gaming' ten behoeve van patiëntveiligheid, onderwijs, training, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg.
- Het faciliteren, uitwisselen en verbeteren van kennis, onderzoek en toepassen van serious gaming en simulatietechnologie in Nederland en de samenwerking met de geaffilieerde buitenlandse verenigingen uitbouwen (netwerkfunctie). Deze werkgroep bestaat in feite uit het bestuur van de Dutch Society for Simulation in Healthcare. Leden van beide verenigingen kunnen een gecombineerd lidmaatschap aangaan, hetgeen een korting op beide lidmaatschappen oplevert.

Doelgroep

De DSSH kent 100 leden en daarnaast ca. 65 leden die vanuit de NVMO een gecombineerd lidmaatschap met de DSSH hebben.

Werkgroepleden AMC

-

Periode en frequentie

In het voorjaar verzorgt de DSSH het jaarlijks congres, waarin het accent ligt op innovaties op het terrein van Simulatie en Serious gaming voor de zorgprofessionals met ruime aandacht voor interactieve workshops state-of-the art lectures en ruimte voor netwerken. In het najaar is de DSSH wetenschappelijk partner van het Games for Health Europe congres, waarin het accent op Serious Gaming ligt.

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar)

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/skills_en_simulatietechnieken

Toetsing

De NVMO-werkgroep toetsing stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van toetsing in het medisch onderwijs. Dit, door uitwisselen van ervaringen, kennis, inzichten en materiaal en het opbouwen van een netwerk aan personen die met dezelfde problematiek bezig zijn. Op basis van gezamenlijke knelpunten wordt gezocht naar praktische oplossingen.

Doelgroep

De werkgroep heeft kernleden uit de verschillende UMC’s, die de medische opleidingen vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er kernleden uit een aantal andere opleidingsziekenhuizen en leerinstellingen. Allen houden zij zich binnen hun instelling bezig met beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie op het gebied van toetsing in medisch onderwijs. Afhankelijk van de activiteiten, worden ook andere belangstellenden betrokken.

Werkgroepleden AMC

Drs. Jacqueline Vos (CEBE, j.a.vos@amc.nl)

Periode en frequentie

Er zullen per jaar circa 4 bijeenkomsten zijn rondom een gezamenlijk thema.

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar)

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/toetsing

Wetenschappelijke vorming

De NVMO werkgroep ‘Wetenschappelijke Vorming’ (WV) stelt zich tot doel het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, gericht op de wetenschappelijke vorming in het medische opleidingscontinuüm en de additionele trajecten. Doelstellingen:
• het organiseren van bijeenkomsten.
• het stimuleren van uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën op het gebied van wetenschappelijke vorming.
• aanspreekpunt te zijn voor instanties (faculteiten, ministeries, etc.) of personen (decanen, beleidsmedewerkers, etc.), die ontwikkelingen rond wetenschappelijke vorming binnen het medische opleidingscontinuüm en de additionele trajecten willen leren kennen, aanvullen of toetsen.
• gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over wetenschappelijke vorming binnen zowel het reguliere curriculum als de additionele trajecten (zoals ‘Honours’-programma’s, junior masterclasses, MD/PhD-trajecten, e.d.) en onderzoeksmasterprogramma’s.
• zich bezig te houden met de ontwikkeling van toetsvormen voor beoordeling en evaluatie van wetenschappelijke vorming en vaardigheden.
• onderzoek uit te voeren naar de effecten van onderwijs in wetenschappelijke vorming en hierover te publiceren.

Doelgroep

Per UMC hebben minimaal twee ‘vaste’ vertegenwoordigers zitting in de werkgroep. Deze ‘vaste’ vertegenwoordigers fungeren als contactpersonen, aanspreekbaar voor hun UMC met betrekking tot de wetenschappelijke vorming. Zij voeren, met betrekking tot hun rol, overleg binnen/met de faculteit, de onderwijsorganisatie en/of de decaan.

Werkgroepleden AMC

Dr. Ettienne Verheijck (Medische biologie, e.verheijck@amc.nl) 

Periode en frequentie

De werkgroep WV komt bij voorkeur minimaal vier keer per jaar bijeen, waarvan eenmaal per jaar op het NVMO Congres.

Kosten

Gratis indien lid van de NVMO (lidmaatschap is 85 euro per jaar)

Informatie

http://www.nvmo.nl/werkgroepen/wetenschappelijke_vorming