De afdeling huisartsgeneeskunde

Huisartsgeneeskunde is geneeskunde vanuit een generalistisch perspectief. Bij huisartsen staat de patiënt en diens omgeving centraal en diagnostiek en behandeling vinden zoveel mogelijk in overeen stemming met de wensen van die patiënt plaats. Huisartsen moeten bovendien omgaan met een patiënt met meerdere ziekten tegelijk en ook dat vergt een specifieke, generalistische expertise.

Over de afdeling huisartsgeneeskunde

In de frontlinie van de geneeskunde

Huisartsgeneeskunde vormt de toegangspoort tot de geneeskunde. Huisartsen hebben dan ook naast hun primaire zorgtaken een signaalfunctie voor problemen, vragen en behoeften van hun patiënten. Behalve een ruime expertise inzake diagnostiek en behandeling zijn dus ook vaardigheden op gebieden als consultvoering en probleemanalyse onontbeerlijk.
Huisartsen zijn betrokken bij alle fasen van de basisopleiding, bij de opleiding medische informatiekunde en natuurlijk bij de opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde. Huisartsen vormen de schakel tussen de geneeskundige klacht en symptoom en de ziekte, tussen de Nederlander en de patiënt in het Nederlandse ziekenhuis, tussen de generalistische en gespecialiseerde zorg. Omdat huisartsen in de frontlinie van de geneeskunde staan, zijn zij betrokken bij niet tevoren geselecteerde klachten en patiënten en overzien zij het totale gezondheidszorgveld en de totale patiënt in zijn sociale en persoonlijke context en historie.

Samenwerkers

De accenten van de huisartsgeneeskundige inbreng in het basiscurriculum bestaan eruit dat wij de studenten kennis en vaardigheden bijbrengen op het gebeid van diagnostiek van ongeselecteerde klachten en de behandeling van veel voorkomende aandoeningen. Daarbij is het uitgangspunt dat een patiënt meer is dan de som van zijn ziekten. Huisartsen moeten om kunnen gaan met slecht te duiden klachten, ze moeten ernstige ziektebeelden snel kunnen herkennen en adequaat handelen. Verder moeten ze het beloop van een aandoening in de gaten houden (het gebruiken van de tijd) en patiënten met chronische ziekten thuis kunnen behandelen en begeleiden. Huisartsen zijn samenwerkers, zowel met andere professionals als met de patiënt. De afdeling Huisartsgeneeskunde AMC-UvA bevordert de wetenschappelijk verantwoorde uitoefening van geneeskunde door huisartsen.

Kritisch en met zelfkennis

Onze huisartsopleiding leidt basisartsen op tot nieuwsgierige, kritische en bevlogen huisartsen, handelend vanuit een brede professionele belangstelling. Zij zijn op de hoogte van professionele standaarden en normen en zijn gewend beslissingen te nemen, samen met de patiënt en diens naasten. Zij kennen de grenzen van hun vak en van zichzelf. Zij zijn bovendien in staat de eigen ontwikkeling te evalueren en te zorgen voor de eigen deskundigheidsbevordering.

Huisartsgeneeskunde onderwijs basis

Netwerk

In het AMC-basiszorggebied zijn zo'n 140 huisartsen werkzaam. Naast Amsterdam Zuidoost en Watergraafsmeer omvat het de gemeenten Abcoude, Diemen, Loenen, Muiden, Nederhorst den Berg, Ouder Amstel, De Ronde Venen en Weesp. De afdeling Huisartsgeneeskunde draagt door deskundigheidsbevordering onder de huisartsen bij aan de kwaliteit van de patiëntenzorg in het basiszorggebied. Diverse huisartsen uit de regio zijn als parttime stafmedewerker aan het AMC verbonden zijn. Met ruim 30 huisartsen werkt de afdeling samen in het zogeheten HAG-net-AMC (Onderzoeksnetwerk), een netwerk waar permanent patiëntengegevens worden geregistreerd ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het bredere HAG-desk-AMC bevordert de deskundigheid van huisartsen en specialisten onder meer via samenwerkingsprotocollen.

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Huisartsgeneeskunde is georganiseerd rond vier thema’s: ethiek, onderzoek van onderwijs en twee klinische thema’s, waarbij aansluiting is gezocht bij de speerpunten van het AMC: oncologie en hart- en vaatziekten. Bij oncologie liggen de zwaartepunten op de diagnostische fase en de fase van begeleiding en nazorg, bij hart- en vaatziekten speelt opsporing, diagnostiek en (secundiare) preventie een belangrijke rol.

De afdeling

Bij de afdeling werken ruim 100 stafleden. Het merendeel is huisarts en in deeltijd-dienstverband aan het AMC verbonden. Aan de maatschappelijke dienstverlening dragen de stafleden bij via participatie in besturen, (overheids-)commissies en adviesorganen. Voor deskundigheidsbevordering, opleiding en onderzoek zijn geformaliseerde samenwerkingsverbanden tot stand gekomen met ongeveer 600 huisartsen.

De afdeling Huisartsgeneeskunde maakt deel uit van de Divisie Klinische Methoden & Public Health.

Dr. J. Bont is afdelingshoofd a.i. van de afdeling Huisartsgeneeskunde.