Problemen, klachten en conflicten

Een prettig en veilig opleidingsklimaat is essentieel voor een goede opleiding. Wij doen als Huisartsopleiding ons uiterste best om een veilig klimaat te creëren en te behouden. Toch kan het voorkomen dat er situaties zijn waarin er problemen ontstaan tussen aios en opleider, stageopleider of docent. Dat kan gaan om opleidingsgerelateerde problemen, maar ook om ongewenst gedrag. Het is dan zaak deze (potentiële) problemen tijdig te herkennen, erkennen en in gesprek te komen over oplossingen.

Opleidingsgerelateerde problemen

De meeste verschillen van mening over werkgerelateerde zaken als werkdruk, werktijden of werkomstandigheden los je samen op. De beste remedie is om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Maar soms kom je er onderling niet uit. Of de aard van het probleem is zodanig dat je het liever met iemand anders bespreekt. In dat geval is het zaak om de kwestie bij iemand anders aan te kaarten.

Route bij opleidingsgerelateerde problemen

In het schema hieronder staat de route bij verschillende probleemsituaties. Links zie je een aantal mogelijke probleemsituaties en rechts daarvan de stappen die wij je aanraden om in dat geval te ondernemen. In veel gevallen zal Stap 1 al resultaat opleveren. Kom je er met die persoon niet uit, dan kun je de kwestie in Stap 2 op een volgend niveau aankaarten. Als het probleem dan nog niet is opgelost ga je naar Stap 3.


Stap 1 Stap 2 Stap 3
Buitensporige arbeidseisen t.a.v. diensten en werktijden (Stage)opleider Studiebegeleider Teamleider Jaar 1/2/3 Huisartsopleidersteam Stagebeheer
Ontevreden over kwaliteit huisartsopleider Opleider Studiebegeleider Teamleider Jaar 1/3 Huisartsopleidersteam
Ontevreden over kwaliteit stageopleider of stageinstelling Stageopleider Studiebegeleider Stagebeheer Teamleider Jaar 2
Onveilig opleidingsklimaat huisartsopleider Opleider Studiebegeleider Teamleider Jaar 1/3 Huisartsopleidersteam
Onveilig opleidersklimaat stage Stageopleider Studiebegeleider Stagebeheer Teamleider Jaar 2
Ontevreden over wijze vanbeoordelen Opleider Studiebegeleider Stagebeheer Huisartsopleidersteam
Onvrede over beoordeling Studiebegeleider Studiebegeleider Teamleider Jaar 1/2/3 Teamleider Jaar 1/2/3 Coördinator toetsing Hoofd Huisartsopl.

Problemen ten aanzien van ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag verstaan wij seksuele of andere intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld en andere vormen van (verbale) agressie. In sommige gevallen is het aanspreken van de ander op zijn of haar gedrag voldoende om aan dat gedrag een eind te maken. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden of is de klacht te ernstig, kaart de kwestie dan bij iemand anders aan.

In de twee schema’s hieronder maken wij onderscheid tussen ‘Onheus bejegend - mild tot matig ernstig ongewenst gedrag’ en ‘Intimidatie, discriminatie, seksuele avances/intimidatie - ernstig tot zeer ernstig ongewenst gedrag’ (Zie ook het SBOH Beleid Ongewenste Omgangsvormen). Rechts staan de stappen die wij je aanraden om in dat geval te ondernemen. In veel gevallen zal Stap 1 al resultaat opleveren. Kom je er met die persoon niet uit, dan kun je de kwestie in Stap 2 op een volgend niveau aankaarten. Als het probleem dan nog niet is opgelost ga je naar Stap 3.


Onheus bejegend - mild tot matig ernstig ongewenst gedrag

Stap 1 Stap 2 Stap 3
In de praktijk van de huisartsopleider Studiebegeleider Vertrouwenspersoon v.d. Huisartsopl. Teamleider Jaar 1/3 Huisartsopleidersteam Hoofd Huisartsopl.
In de stage Studiebegeleider Vertrouwenspersoon v.d. Huisartsopl. Teamleider Jaar 2 Stagebeheer Hoofd Huisartsopl.
In het onderwijs Studiebegeleider Teamleider Jaar 1/3 Vertrouwenspersoon v.d. Huisartsopl. Hoofd Huisartsopl.


Intimidatie, discriminatie, seksuele avances/intimidatie - ernstig tot zeer ernstig ongewenst gedrag

Stap 1 Stap 2 Stap 3
In de praktijk van de huisartsopleider Studiebegeleider Vertrouwenspersoon v.d. Huisartsopl. Teamleider Jaar 1/3 Huisartsopleidersteam Hoofd Huisartsopl.
In de stage Studiebegeleider Vertrouwenspersoon v.d. Huisartsopl. Teamleider Jaar 2 Hoofd Huisartsopl.
In het onderwijs Studiebegeleider Vertrouwenspersoon v.d. Huisartsopl. Teamleider Jaar 1/3 Hoofd Huisartsopl.

Contactgegevens

Teamleider jaar 1: Anneke de Jong
Teamleider jaar 2: Anne Kos
Teamleider jaar 3: Suzanne van Esch
Huisartsopleidersteam: op dit moment vacant
Stagebeheer: Anne Kos
Coördinator toetsing: Eva Vangangel
Hoofd Huisartsopleiding AMC: Judy van Es
Vertrouwenspersoon van de Huisartsopleiding: Bella Drost (huisarts, opleider, docent afdeling Huisartsgeneeskunde), Paul Roodenburg (huisarts, voormalig docent afdeling Huisartsgeneeskunde) en Cecile Hoogerbrugge (huisarts, docent Huisartsopleiding).


De vertrouwenspersoon van de Huisartsopleiding

Tot de vertrouwenspersoon van de Huisartsopleiding kun je je wenden:

  • wanneer een probleem niet na tussenkomst van andere functionarissen kan worden opgelost
  • als je een probleem niet bij een van deze anderen aan de orde wilt stellen
  • als je behoefte hebt aan onafhankelijk overleg, advies of bemiddeling

De vertrouwenspersoon gaat met je in gesprek en heeft als taak te adviseren, begeleiden en of te bemiddelen. De vertrouwenspersoon is geen gesprekspartner in situaties waarin het een officieel besluit van het hoofd van de opleiding betreft in het kader van je voortgang. De vertrouwenspersoon Is binnen zijn taak gebonden aan een ambtsgeheim. Hij/zij behandelt de problemen die worden voorgelegd met de grootst mogelijke omzichtigheid. Als de vertrouwenspersoon informatie in wil winnen bij derden, dan is hiervoor de expliciete toestemming van de aios of opleider nodig.

Als de vertrouwenspersoon vaststelt dat een probleem niet adequaat opgelost kan worden, meldt de vertrouwenspersoon dit, uitsluitend met toestemming van de aios of opleider, op de plaats waar dit naar zijn/haar inzicht het beste gemeld kan worden.

Vertrouwenspersoon van de Huisartsopleiding: Bella Drost (huisarts, opleider, docent afdeling Huisartsgeneeskunde), Paul Roodenburg (huisarts, voormalig docent afdeling Huisartsgeneeskunde) en Cecile Hoogerbrugge (huisarts, docent Huisartsopleiding).

Klachtenregeling

Wanneer het traject zoals dat hierboven is geschetst voor jou uiteindelijk toch geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, dan kun je een formele klacht indienen. Dit kan bij de instelling, het opleidingsinstituut of de SBOH, afhankelijk van de plaats waar het ongewenst gedrag zich heeft voorgedaan.

Koppelconflict en ontkoppeling

Het kan voorkomen dat conflicten in het koppel opleider-aios ook na tussenkomst en bemiddeling van derden niet kunnen worden opgelost. De opleidingsrelatie tussen aios en huisartsopleider of stageopleider kan dan dusdanig verstoord raken en onder druk komen te staan dat moet worden overgegaan tot ontkoppeling. Er wordt dan een verzoek aan de opleidingscoördinator uitgebracht tot het vinden van een nieuwe opleider, de ontkoppeling wordt gemeld bij CMO en zowel de opleider als de aios schrijft een evaluatie. Met een ontkoppeling en herplaatsing kan enige tijd gemoeid zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de opleiding wordt verlengd.

Landelijke wet- en regelgeving

KNMG: Huidige regelgeving
KNMG: Besluit Huisartsgeneeskunde
Huisartsopleiding Nederland: Landelijk Protocol Toetsing en Beoordeling en Landelijk Toetsplan
Huisartsopleiding Nederland: Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders
RGS: Regelgeving Bezwaar, beroep en geschil
KNMG: Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde
Huisartsopleiding Nederland: Competentieprofiel Docent
Huisartsopleiding Nederland: Competentieprofiel Huisartsopleider

Instituutsreglement Huisartsopleiding AMC
Brochure Huisartsopleiding
Stagebrochure Huisartsopleiding
LOVAH: Project veilig opleiden
SBOH: Meldregeling misstanden
Huisartsopleiding Nederland: Leidraad diensten
SBOH: Beleid ongewenste omgangsvormen
KNMG: Gedragsregels voor artsen