Prof. PhD J. Legemaate

foto

Prof. PhD J. Legemaate

Position
Full Professor
Main activities
Education, Research, Other
Specialisation
Health Law
Focus of research

The focus of my research is on the legal issues in relation to health care (rights of patients, regulation of the quality of care, legal aspects of euthanasia, evaluation of legislation).

Key publications
  • Alhafaji F. Y., Frederiks B. J. M., Legemaate J. Concurrence between complaints procedures in the Dutch healthcare system European journal of health law 2011;18 (2):127-148 [PubMed]
  • Legemaate J. De strafrechtelijke vervolging van medische zaken Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2011;155 (18):A3068 [PubMed]
  • Stolper Erik, Legemaate Johan, Dinant Geert Jan How do disciplinary tribunals evaluate the "gut feelings" of doctors? An analysis of Dutch tribunal decisions, 2000-2008 Journal of law and medicine 2010;18 (1):68-75 [PubMed]
  • Hout F. A. G., Nienhuis E. D., Robben P. B. M., Frederiks B. J. M., Legemaate J. Supervision by the Dutch Healthcare Inspectorate European journal of health law 2010;17 (4):347-360 [PubMed]
  • Leenen H.J.J., Gevers J. K. M., Legemaate J. Handboek gezondheidsrecht. Deel I Rechten van mensen in de gezondheidszorgHouten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2007. 386p. ISBN 9789031351510
All Publications
Curriculum Vitae

Opleidingen

1971-1977: Atheneum A, Rijksscholengemeenschap Petrus Hondius,
Terneuzen

1977-1982: Studie rechten, Rijksuniversiteit Utrecht

1991: Promotie, Universiteit van Amsterdam


Werkervaring

1982-1991: Juridisch medewerker, Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon
Geestelijke Gezondheidszorg, Utrecht

1991-2000: Juridisch medewerker, later juridisch adviseur, Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Utrecht

1993-2002: Hoogleraar gezondheidszorgbeleid en gezondheidsrecht, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

2002: Adviseur, Stafafdeling juridische zaken, Academisch Ziekenhuis Dijkzigt, Rotterdam

2003-2010 Juridisch adviseur en beleidscoördinator gezondheidsrecht, KNMG (0,8 fte)

2005-2010 Bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam (0,2 fte)
2010 – heden Hoogleraar gezondheidsrecht, Universiteit van Amsterdam/AMC

Academische en professionele werkzaamheden

(h) = heden
(v) = verleden

Onderwijs
• Ontwikkeling van het onderwijscurriculum Beleid en Management Gezondheidszorg EUR in de periode 1993-2002 (gezondheidsrecht, relatie gezondheidsrecht met andere kerngebieden binnen de opleiding beleid en management gezondheidszorg) (v)
• Ontwikkeling van onderwijs ten behoeve van de nieuwe bachelor- en masterfases van de opleiding algemene gezondheidswetenschappen (beleid en management gezondheidszorg) EUR 2000-2002 (v)
• Verzorgen van het onderwijs in het gezondheidsrecht voor eerste, tweede en vierdejaarsstudenten Beleid en Management Gezondheidszorg 1993-2002 (v)
• Verzorgen van het onderwijs in het gezondheidsrecht binnen drie faculteiten van de Vrije Universiteit (2005-heden)
• Verzorgen van het onderwijs in het gezondheidsrecht binnen twee faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (2010-heden)
• Scriptiebegeleiding 1993-2011
• Vele bijdragen aan (PAO-)cursussen, symposia, congressen, seminars e.d. sinds 1984

Begeleide promoties
• 2001: Dr. Ph. Kahn (De juridische relatie ziekenhuis-medisch specialist en kwaliteit van zorg)
• 2002: Dr. A.P. den Exter (Health care law-making in Central-Eastern Europe: review of a legal theoretical model)
• 2010: Dr V. Dörenberg (De rechtspositie van minderjaren in de kinder- en jeugdpsychiatrie (met prof. mr W.R. Kastelein, Radboud Universiteit)

Verworven externe onderzoeksprojecten
• Evaluatieonderzoek Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Ministerie van VWS/Justitie, 1996 en ZonMw, 2001)
• Evaluatieonderzoek Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Zorgonderzoek Nederland, 2000)
• Evaluatieonderzoek Wet Klachtrecht cliënten zorgsector (Zorgonderzoek Nederland, 1999)
• Evaluatieonderzoek Wet orgaandonatie (Zorgonderzoek Nederland, 2001)
• Evaluatieonderzoek Kwaliteitswet zorginstellingen (ZonMw, 2001)
• Ernstige overlast door gezondheidsproblemen (VWS, 2002)
• Onderzoek Personal Cell Bank (ZonMw, 2002/2003)
• Relatie Wgbo-Bopz (VWS, 2002-2004)
• Het contracteren van kwaliteit in de context van DBC’s (Orde van Medisch Specialisten, 2004)
• Gegevensbeheer binnen huisartsendienstenstructuren (Landelijke Huisartsen Vereniging, 2004)
• Begrippen en zorgvuldigheidseisen in de zorgverlening rond het levenseinde (Ministerie van VWS, 2004)
• Randvoorwaarden voor veilig incident melden (ZonMw, 2005)
• Juridische aspecten van perinatale audit (RIVM, 2007)
• De Inspectie voor de Gezondheidszorg en het tuchtrecht (IGZ, 2007)
• Verantwoordelijkheidsverdeling bij ketenzorg/Klachtenmonitor (VWS, 2008)
• Thematische wetsevaluatie zelfbeschikking (ZonMw, 2010)

Besturen
• Voorzitter Vereniging voor Gezondheidsrecht (h)
• Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (v)
• Lid bestuur Stichting Dilemma (v)
• Lid bestuur Stichting Juristenfonds Personae Miserabiles (v)

Wetenschappelijke gremia en commissies
• Lid van de Gezondheidsraad (h)
• Lid van de Beraadsgroep ethiek en recht (Gezondheidsraad) (h)
• Voorzitter van de Commissie bewaartermijnen (Gezondheidsraad) (v)
• Lid van de Commissie acute zorg niet-opgenomen psychiatrische patiënt (Gezondheidsraad) (v)
• Lid van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (v)
• Lid van de Commissie Bevolkingsonderzoek (Gezondheidsraad) (v)
• Lid van het Bestuur van de Raad voor de Medische Wetenschappen (KNAW) (v)
• Voorzitter van de Subcommissie Juridische en Ethische Aspecten van Gezondheidsonderzoek (KNAW/NWO) (v)
• Lid van de KNAW-voorbereidingscommissie Frans-Nederlands symposium Bio-ethics and health care 2002 (v)
• Lid van het International Scientific Committee van het 14th World Congress on Medical Law, Maastricht 2002 (v)

Overige commissies
• Lid van de RIVM-expertgroep Gezondheidsonderzoek na rampen (h)
• Lid van de Begeleidingscommissie ‘Bariatrische chirurgie’, Onderzoeksraad voor Veiligheid (h)
• Lid van de Raad van Advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (h)
• Lid van het Forum van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (v)
• Voorzitter van de Commissie ‘Aidsbeleid en strafrecht’, Aids Fonds en Soa Aids Nederland (v)
• Lid van de Nationale Commissie AIDS-Bestrijding (v)
• Voorzitter van de Sectie Juridisch-Ethische Zaken van de Nationale Commissie AIDS-Bestrijding (v)
• Lid van de Landelijke commissie medische aspecten van het vreemdelingenbeleid (v)
• Lid van de VWS/Justitie-begeleidingscommissie onderzoek medische beslissingen rond het levenseinde (v)
• Lid van de Overleggroep toetsing zorgvuldig medisch handelen rond het levenseinde bij pasgeborenen (VWS/Justitie) (v)
• Lid van de Commissie Medisch-ethische Vraagstukken van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (v)
• Voorzitter van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het Trimbos Instituut (v)
• Voorzitter van de Commissie ‘richtlijn fysieke inperking’ van GGZ-Nederland (v)
• Lid van de VSNU-commissie ‘gezondheidswetenschappen’ (v)
• Lid van de VSNU-commissie ‘herziening artseneed’ (v)
• Lid van de Landelijke geschillencommissie LPR-GGZ Nederland (v)
• Lid van de Begeleidingscommissie evaluatie Wet Orgaandonatie (ZonMw) (v)

Redactielidmaatschappen
• Voorzitter van de redactie van het Jaarboek Beroepenwetgeving Gezondheidszorg (h)
• Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (h)
• Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (h)
• Vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie (h)
• Lid van de redactie van het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (v)
• Lid van de redactie van Zorg & Financiering (v)

Adviseur buitenlandse organisaties
• Consultant WHO/Health Legislation Unit, Chili, 2000
• Consultant WHO/Health Legislation Unit, Hongarije, 2001
• Consultant WHO/Health Legislation Unit, Rusland, 2001
• Consultant, Patients’ Rights Movement, Cyprus, 2003
• Consultant WHO/Health For All Update, Barcelona, 2003-2004.


Bestuurlijke ervaring

1994-2002: Lid van de Raad van Commissarissen van de Zorggroep Water-
weg-Noord

1998-2001: Voorzitter (Associate Dean), Instituut Beleid en Management
Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam

1998-2001: Lid van de bestuurscommissie (dagelijks bestuur) van de Facul-
teit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Erasmus
Universiteit Rotterdam

1998-2001: Lid van het bestuur van de Stichting Managementscholing Medisch Specialisten

1998-2002: Lid van de Raad van Commissarissen van de IMTA BV
(Institute for Medical Technology Assessment)

1999-2002: Lid van het Bestuur van de Stichting Health Law 2002
(organisatie 14th World Congress on Medical Law,
Maastricht 2002)

2009-heden: Lid van de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch

 

 

Research programmes

Prof. PhD J. Legemaate (Health Law)

Research into the evaluation of legislation in the various sectors of health care. Mainly focussed on the rights of patients and the quality of care 

Faculty
PhD M.C. Ploem

Current research funding
  • N.K.I.
  • Universiteit Maastricht
  • ZonMw