Opleiding Seniorverpleegkundige Intensive Care Volwassenen

Omschrijving

Deze leergang is ontwikkeld om de (beginnend) seniorverpleegkundige gerichte informatie en kennis over het AMC en de rol van seniorverpleegkundige aan te reiken. Naast deze kennisverrijking wordt in de leergang veel aandacht besteed aan het aanscherpen van vaardigheden op het gebied van situationeel leidinggeven, onderhandelingssituaties en projectmatig werken. De rode draad door alle thema’s is de persoonlijke effectiviteit van de deelnemer in de rol van seniorverpleegkundige.

Programma

Op basis van het ontwikkelassessment vindt, na aanmelding, een intakegesprek plaats met de aspirant-deelnemer en zijn/haar leidinggevende. Tijdens de intake worden de ontwikkelpunten uit het assessment vertaald naar leerdoelen. Tevens worden afspraken gemaakt over de mate en de vorm van ondersteuning door zowel de leergangcoördinator als de leidinggevende. Dit betreft de vertaalslag van de aangereikte stof naar de werksituatie en de ondersteuning in de –projectmatige- eindopdracht.

Tijdens de modulebijeenkomsten worden inleidingen afgewisseld met oefensituaties waarbij ingebrachte casuïstiek als uitgangspunt dient. Daarbij wordt gewerkt met trainingsacteurs. De tussentijdse en de eindopdracht worden op de werkplek uitgevoerd om het geleerde in de praktijk te borgen. Tijdens de intervisiebijeenkomsten staat - voor de deelnemer- lastige casuïstiek centraal.

Er wordt gedurende de leergang gewerkt met een portfolio dat start met duidelijke en geaccordeerde persoonlijke leerdoelen en gedurende de leergang gevuld wordt met ‘bewijsmateriaal’ dat aantoonbaar maakt, waarmee deze leerdoelen behaald zijn

De leergang is zo ingericht, dat men actief aan de slag gaat. Doel is, de in de leergang aangereikte kennis en vaardigheden maximaal toe te passen in de dagelijkse praktijk als seniorverpleegkundige. 

Als eindopdracht binnen deze leergang wordt een verbeterproject uitgevoerd. Het gaat daarbij om een door te voeren verbetering die projectmatig wordt aangepakt. Deze opdracht start met de accordering van de projectopdracht door de leidinggevende en loopt als een rode draad door de leergang. Op de laatste dag van blok 5 wordt door alle deelnemers een presentatie gegeven op product- en procesniveau.

Toelatingseisen

1.       Gediplomeerd Intensive Care verpleegkundige

2.       Alle aankomend seniorverpleegkundigen, ongeacht het aandachtsgebied.

Duur

De leergang is opgebouwd uit 5 blokken van 2 dagen. Tussentijds worden praktijkopdrachten uitgevoerd.

In de leergang zijn 3 intervisiebijeenkomsten gepland, waarvan 2 gedurende de leergang, en één na afloop van de leergang.

Contactdagen 20 dagdelen
Intervisie 7 uur
Project ondersteuning 3 uur
Voorbereiding en verslaglegging 10 uur

Bij de uitvoering van de praktijk opdrachten, het project en de reflectie gesprekken met de leidinggevende en of coach wordt ervan uitgegaan dat de activiteiten geïntegreerd zijn in het dagelijkse werk.

Informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling Intensive Care volwassenen, Caroline de Ridder (c.deridder@amc.uva.nl, 020 5662005).

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer