Verminderde nierfunctie en het risico op hart- en bloedvatziekte

Het is goed bekend dat mensen met een verminderde nierfunctie in de toekomst mogelijk niertransplantatie of dialyse nodig hebben. Wat minder goed bekend is, is dat een lagere nierfunctie het risico op hart- en bloedvatziekte sterk verhoogt, ook bij mensen bij wie de nierfunctie niet verder achteruitgaat.

Zo treedt er al vroeg in het beloop van een nierziekte slagaderverkalking op, is de kans op een hartinfarct verhoogd en komt hartfalen (onder andere leidend tot vermoeidheid en snel oplopen van kortademigheid) veel vaker voor bij deze patiënten. Helaas is bovendien de kans op overlijden verhoogd bij deze mensen, ook als dialyse of transplantatie nog niet aan de orde is.

Het Niercentrum   van het Amsterdam UMC doet onderzoek naar de onderliggende mechanismen van deze verschijnselen, met als doel enerzijds bestaande behandelingen preciezer te kunnen inzetten (de juiste behandeling voor de juiste patiënt), en anderzijds  om nieuwe behandelingen te kunnen ontwikkelen en deze op effectiviteit en veiligheid te beoordelen. Dit onderzoek is grotendeels ingebed in het onderzoeksinstituut Amsterdam Cardiovascular Sciences van het Amsterdam UMC, en bestaat uit onderzoek aan lichaamscellen, (het zo beperkt mogelijk gebruik van) proefdieronderzoek, onderzoek van grote geanonimiseerde patiëntengegevensbestanden en zogenaamde trials, waarbij het effect van nieuwe behandelopties wordt onderzocht. Alle studies zijn goedgekeurd door verschillende toetsingscommissies. Het overkoepelende doel is om zowel de overlevingskansen als de ziektelast door complicaties van nierfalen terug te dringen.