Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Psychiatrie Consultatieve Dienst (onderwijs)

De PCD biedt psychiatrische medebehandeling aan somatisch zieke patiënten mensen met ook psychiatrische problemen op somatische afdelingen van het AMC.

Daarnaast vinden psychiatrische beoordelingen plaats van patiënten op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van het AMC, op verzoek van de poortarts of een somatisch specialist. Ook is er ondersteuning en bijscholing voor medewerkers op somatische afdelingen om herkenning en begeleiding van psychiatrische problematiek op een somatische afdeling te verbeteren.

Naam van de afdeling:

Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD), onderdeel van Acute Stoornissen van de afdeling AMC.

Soort stage:

Aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie

Locatie:

Academisch Psychiatrisch Centrum AMC Meibergdreef 5 Amsterdam

Contactpersonen:

  • Mw. drs M.S Oudijn, psychiater, hoofd PMU: 020 - 891 3500
  • Dr. J.G. Storosum, psychiater: 020 - 891 3500

Getallen

Gemiddeld zijn er per week 7 nieuwe consulten waarvan 80% een medebehandeling wordt en vinden enkele beoordelingen plaats op de SEH.

Verwijzers

Alle artsen werkzaam in het AMC kunnen een consult aanvragen voor in het AMC opgenomen patiënten.

Dossiervoering

Elektronisch Patiënten Dossier (Psygis).

Omdat staf en intrastaf-problemen bij ongeveer een op de vijf psychiatrische consulten een rol spelen is de liasontaak van de PCD van belang bij het uitvoeren van consulten.

De PCD werkt nauw samen met de Psychiatrisch Medische Unit (PMU) van het AMC, een afdeling voor patiënten met gecombineerde somatische en psychiatrische problematiek, voor wie behandeling op een gewone afdeling in het algemeen ziekenhuis of een psychiatrisch ziekenhuis tijdelijk niet goed mogelijk is. De consulten en medebehandelingen worden verricht door psychiaters, psychiaters in opleiding en een Consultatief Psychiatrisch verpleegkundige (CPV).

Leerdoelen van de AIOS

Bekwaam raken in het uitvoeren van consulten en medebehandelingen op somatische afdelingen en zich bekwamen in beoordelingen op een SEH. Verder is het leerdoel om vertrouwd te raken met en inzicht te krijgen in de liasontaken.

Taken, verplichtingen en rechten van de AIOS

Consulten en medebehandelingen verzorgen voor de PCD en beoordelingen verrichten op de SEH van het AMC. Ook wordt van de AIOS verwacht dat hij/zij zich actief opstelt wat betreft de liasontaken.

De stage is ingedeeld in twee fasen. In de eerste fase bekwaamt de AIOS zich in het verrichten van consulten en medebehandelingen op somatische afdelingen en in beoordelingen op de SEH. Verder raakt de AIOS vertrouwd met en krijgt inzicht in de liason psychiatrie.

De werkbegeleiding is in deze eerste fase vooral gericht op de directe behandeling. Ook zal er bed-side teaching plaatsvinden en zullen de liasonfuncties inzichtelijk worden gemaakt.

In het tweede half jaar gaat de AIOS zoveel mogelijk als psychiater functioneren (de psychiater als achter-achterwacht is uiteraard te allen tijde bereikbaar). Hij/zij leidt zelfstandig de besprekingen en de teamleden doen in eerste instantie een beroep op de AIO’s. Het accent in de werkbegeleiding komt meer te liggen op beleidspsychiatrische zaken als de rol en verantwoordelijkheden van de a.s. collega in het team, de liason functies en het bedenken en implementeren van nieuwe beleid.

Deeltijd

Deeltijdaanstelling (min. 08 fte) is mogelijk. In uitzonderingsgevallen kan de stage zes maanden duren. Dan zal slechts de eerste fase (zie taken, verplichtingen en rechten van de AIOS) aan bod kunnen komen.

Contact met de werkbegeleider

Dagelijks op het ochtendrapport (ook ochtendrapport van de acute stoornissen en PMU) en wekelijks in patiëntendemonstraties. Er is wekelijks een uur werkbegeleiding (face to face) en tweewekelijks overleg tussen de werkbegeleider en alle medewerkers. Eens per week is er bed-side teaching in het kader van de grote visite. Iedere drie maanden zijn er voortganggesprekken.

Vaste contacten:

  • Ochtendrapport: iedere dag.
  • Behandelplanbespreking: in principe wekelijks.
  • Patiëntendemonstratie: wekelijks.
  • Werkbegeleiding: wekelijks.
  • Grote visite: wekelijks.
  • Beleidsvergadering: maandelijks.

Diensten

De AIOS doet mee in de dienstenpool (bereikbaarheidsdiensten) voor het APC en AMC (gemiddeld één keer per twee weken en 3-4 keer per jaar weekend/feestdagen). Er is een compensatieregeling voor gewerkte uren.

Afwezigheid en waarneming

De AIOS nemen voor elkaar waar. Er zijn duidelijke regelingen omtrent afwezigheid die in overleg geregeld kunnen worden.