Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Psychiatrische Medische Unit (onderwijs)

De PMU is een klinische afdeling voor diagnostiek en kortdurende behandeling van patiënten met gecombineerde psychiatrische en somatische problematiek.

Naam van de afdeling:

Psychiatrische Medische Unit (PMU), onderdeel van Acute Stoornissen van het AMC.

Soort stage:

Aandachtsgebied: volwassenenpsychiatrie

Locatie:

Academisch Psychiatrisch Centrum AMC
Meibergdreef 5 Amsterdam

Contactpersonen:

  • Mw. drs M.S Oudijn, psychiater, hoofd PMU: 020 - 891 3500
  • Dr. J.G. Storosum, psychiater: 020 - 891 3500

Dossiervoering

Elektronisch Patiënten Dossier (Psygis).

Patiënten die in aanmerking komen voor opname op de PMU zijn patiënten met een somatische aandoening die klinische diagnostiek en behandeling vraagt, in combinatie met een psychiatrische stoornis die hiermee significant interfereert, waardoor behandeling op een gewone afdeling in een algemeen ziekenhuis of een psychiatrisch ziekenhuis tijdelijk niet goed mogelijk is.

Te denken valt aan patiënten met een somatische aandoening en een co-morbide psychiatrische aandoening, psychiatrische symptomatologie als onderdeel van een onderliggende somatische aandoening, somatische bewaking na een TS, en ernstige gedragsstoornissen voortkomend uit een somatische stoornis of behandeling.

Postoperatieve nazorg

Verder wordt op de PMU postoperatieve nazorg geboden aan patiënten met Diepe Hersenstimulatie (DBS). De academische aandachtsgebieden wetenschappelijk onderzoek en opleiding en onderwijs vormen belangrijke peilers binnen de PMU.

De PMU werkt nauw samen met de Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD). De PCD biedt behandeling aan somatisch zieke patiënten mensen met tevens psychiatrische problemen op somatische afdelingen van het AMC en verricht de SEH-consulten.

De maximale opname duur op de PMU is 3 weken. Gedurende de opname op de PMU zijn de psychiater en arts-assistent van de PMU eindverantwoordelijk behandelaar en blijft de verwijzend somatisch specialist betrokken als medebehandelaar.

Getallen

De PMU bestaat uit acht bedden voor de intenstieve gecombineerde psychiatrische en somatische zorg (waaronder de postoperatieve nazorg voor DBS-patiënten) en zes bedden voor patiënten die laag-intensieve klinische zorg behoeven vanwege een angststoornis (de inhoudelijke vormgeving van deze behandeling wordt uitgevoerd door de zorglijn Angststoornissen, waarmee een intensieve samenwerking bestaat).

Verwijzers

Patiënten die voor wetenschappelijk onderzoek worden opgenomen op de PMU kunnen worden verwezen door de hoofdonderzoeker van het betreffende onderzoek. Verwijzing van patiënten door een somatisch behandelaar verlopen in principe altijd via de PCD, die een eerste beoordeling doet en een indicatie voor de PMU stelt. Eventueel zal de patiënt voor de overplaatsing naar de PMU eerst door een verpleegkundige (en eventueel en arts-assistent/psychiater) van de PMU bezocht worden om de zorgbehoefte in kaart te brengen.

Leerdoelen van de AIOS

Bekwaam raken in de diagnostiek en kortdurende behandeling op het grensvlak van de somatiek en psychiatrie en het leren toepassen van deze specifieke expertise op een gebied waar juist vaak onmacht heerst. Verder leren vormgeven van interdisciplinaire samenwerking en het optimaliseren en structureren van communicatie met de diverse disciplines en specialismen.

Taken, verplichtingen en rechten van de AIOS

Verzorgen van de diagnostiek en behandeling van de klinische patiënten opgenomen op de PMU. Dit gaat vanzelfsprekend over de psychiatrische diagnostiek en behandeling, maar ook het in kaart brengen van de somatische problematiek, het communiceren met de somatisch medebehandelaar, het monitoren van het somatisch toestandsbeeld en het uitvoeren van somatische behandelingen en interventies (in samenspraak met de somatisch medebehandelaar).

Stage

De stage is ingedeeld in twee fasen. In de eerste fase bekwaamt de AIOS zich in het verrichten van diagnostiek en kortdurende behandelingen op het grensvlak van de somatiek en de psychiatrie en raakt de AIOS vertouwt met, en krijgt inzicht in, de specifieke elementen van het werken op een PMU.

De werkbegeleiding is in deze eerste fase vooral gericht op de directe behandeling. Verder is er bed-side teaching en zullen de processen rondom aanmelding en interdisciplinaire samenwerking inzichtelijk worden gemaakt.

In het tweede half jaar gaat de AIOS zoveel mogelijk als psychiater functioneren (de psychiater als achter-achterwacht is uiteraard te allen tijde bereikbaar). Hij/zij leidt zelfstandig de besprekingen en de teamleden doen in eerste instantie een beroep op de AIOS. Het accent in de werkbegeleiding komt meer te liggen op beleidspsychiatrische zaken als de rol en verantwoordelijkheden van de a.s. collega in het team, interdisciplinaire samenwerking en het bedenken en invoeren van nieuwe beleid.

Deeltijd

Deeltijdaanstelling (min. 0.8 fte) is mogelijk. In uitzonderingsgevallen kan de stage zes maanden duren. Dan zal slechts de eerste fase (zie taken, verplichtingen en rechten van de AIOS) aan bod kunnen komen.

Contact met de werkbegeleider

Dagelijks op het ochtendrapport (tegelijk ochtendrapport van de Acute Stoornissen en PCD) en wekelijks in patiëntendemonstraties. Er is wekelijks een uur werkbegeleiding (face to face) en tweewekelijks overleg tussen de werkbegeleider en alle medewerkers. Eens per week is er bed-side teaching in het kader van de grote visite. Iedere 3 maanden zijn er voortganggesprekken.

Vaste contacten

  • Ochtendrapport: iedere dag.
  • Behandelplanbespreking: in principe wekelijks.
  • Patiëntendemonstratie: wekelijks.
  • Werkbegeleiding: wekelijks.
  • Grote visite: wekelijks.
  • Beleidsvergadering: maandelijks.

Diensten

De AIOS participeert in de dienstenpool (bereikbaarheidsdiensten) voor het APC en AMC (gemiddeld een keer per twee weken en 3-4 keer per jaar weekend/feestdagen). Er is een compensatieregeling voor gewerkte uren.

Afwezigheid en waarneming

De AIOS nemen voor elkaar waar. Er zijn duidelijke regelingen over afwezigheid die in overleg geregeld kunnen worden.