De huisartsgeneeskunde en de huisarts als docent hebben een belangrijke rol in het onderwijs aan geneeskundestudenten. Dat geldt voor het bachelor onderwijs, maar ook voor het master onderwijs.

Huisartsgeneeskunde in de bachelorfase

Epicurus

In 2015 is de bachelor AMC-UvA volledig herzien, waarbij er gekozen is voor een spiraalvormige opbouw. De bachelor is opgedeeld in vier blokken, OVV (ontwikkeling, voortplanting en veroudering), RA (regulatie en afweer), WDD (waarnemen, denken en doen) en CMI (Circulatie en milieu interieur). Er  wordt veel kleinschalig onderwijs ingezet en gebruik gemaakt van actieve werkvormen als team based learning (TBL) waarbij actief leergedrag van studenten wordt gestimuleerd. De afdeling huisartsgeneeskunde heeft hier een grote bijdrage in, coördineert meerdere blokken en is in alle blokken met een docent vertegenwoordigd.

Stages

In het eerste jaar lopen vele studenten de praktijkstage in de huisartspraktijk. De studenten maken op die manier niet alleen kennis met de geneeskunde in de praktijk, maar krijgen ook zicht op competenties als communiceren en samenwerken. Wilt u meer weten over de 1e-jaars praktijkstage? Neem dan contact met ons op.

Keuzevak

Sinds enkele jaren biedt de faculteit geneeskunde een keuzevak Huisartsgeneeskunde aan. Dit keuzevak. Dit keuzevak duurt 12 weken en bestaat uit de modules: Dokter en praktijk, dokter en wetenschap, dokter en maatschappij. Deze modules worden volledig gevuld met huisartsrelevante onderwerpen en wordt door de studenten zeer gewaardeerd.

Contact

Heeft u als huisarts ook interesse om onderwijs te geven? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Huisartsgeneeskunde in de masterfase

Algemeen

In 2021 is de nieuwe master geneeskunde van Epicurus van start gegaan. In de nieuwe master zullen de coassistenten voor hun coschappen kennis ophalen in de onderwijsweken. In meerdere onderwijsweken is de huisartsgeneeskunde betrokken, onder andere bij het oefenen van consultvoering.

Aan het eind van het tweede masterjaar gaan zij hun coschap huisartsgeneeskunde lopen. In de nieuwe master is dit verlengd tot 9 weken (start 2023). Voor en tijdens het coschap krijgen zij onderwijs middels terugkomdagen op het instituut.

Coschap Huisartsgeneeskunde

Het coschap Huisartsgeneeskunde is een verplicht coschap. Tijdens dit coschap doet de coassistent onder supervisie van een huisarts consulten in de praktijk. Op die manier krijgt hij of zij zicht op de plaats van de huisarts in de gezondheidszorg. Ook wordt aandacht besteed aan de samenwerking met en verwijzing naar specialisten en andere werkers in de gezondheidszorg.

Door het coschap krijgt de aanstaande basisarts de gelegenheid zich te oriënteren op de reguliere huisartsgeneeskundige praktijk. De coassistent leert diagnostische en therapeutische vaardigheden toe te passen en om te gaan met onverwachte problemen en diverse patiëntengroepen.

De visie van de coschap huisartsgeneeskunde is: de coassistent is zelfsturend met betrekking tot het leerproces, de coassistentopleiders zorgen voor stimulerende leerwerkplekken en het team AMC-UvA zorgt voor een veilig klankbord, met aandacht voor persoonlijke groei.

Coassistentopleider: iets voor u?

Voor het Coschap Huisartsgeneeskunde zoeken wij inspirerende collega's die minimaal een jaar als huisarts werkzaam zijn en die voor een veilig en uitdagend leerklimaat zorgen voor onze coassistenten. Hiermee bedoelen we collega's die open staan voor (wederzijdse) feedback, een praktijkvoering hebben die ruimte biedt aan het opleiden, die vakinhoudelijk handelen aansluitend bij de NHG-richtlijnen en die een coassistent eerlijk beoordelen, met tijdige signalering bij problemen.

Aanmelden

Bent u enthousiast geworden over het coassistentenopleiderschap? Neem dan contact met ons op!