Curriculum en uitstroomniveau

Het onderstaande curriculum is gebaseerd op de normering van de Universiteit van Amsterdam en omvat 97 EC's. Het uitstroomniveau van de Masterstudie, gedefinieerd in kennis en vaardigheden, betreft een WO-master of Science (Drs/MSc.)

  Curriculum

  Eerste jaar 37 EC

  1:  Epidemiology and Evidence Based Practice: Concepts (10 EC)
  2Epidemiology and Evidence Based Practice: Designs (12 EC)
  3: Elementary Biostatistics (9 EC)
  4: Systematic Reviews and Clinical Guidelines (6 EC)

  Tweede jaar 36 EC
  Geavanceerde technieken: 
  5: Biostatistics & Advanced Epidemiology (8 EC)
  6: Clinimetrics (9 EC)
  7: Health Economics (6 EC)
  8: Health Care System Evaluation (7 EC)
  9: Capita Selecta (6 EC)

  Alle colleges, op een enkele uitzondering na, worden gegeven in het Nederlands. De courses zijn eveneens op basis van contractonderwijs te volgen. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het Onderwijsbureau Universitaire Masterstudies AMC-UvA (tel. 020 – 566 6944 of masterstudies@amc.nl).

  Masterthesis (24 EC)
  De afsluitende researchopdracht omvat het zelfstandig uitvoeren van een klinisch onderzoek, het verrichten van een systematic review, een kosteneffectiviteitstudie, of het ontwikkelen van een richtlijn en het realiseren van een implementatieplan. De richtlijnen voor de schriftelijke vastlegging zijn, met uitzondering van enkele toevoegingen, gebaseerd op de uniforme voorschriften voor inzenders van manuscripten naar biomedische tijdschriften; indeling, vormgeving en omvang zijn zo dat de verslaglegging, met enkele aanpassingen, geschikt is om in te sturen naar de redactie van een toonaangevend, 'peer reviewed' medisch-wetenschappelijk tijdschrift.

  Facultatief: Course Qualitative Research (5 EC)
  Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden de laatste jaren steeds meer toegepast in de gezondheidswetenschappen. Dit blijkt onder meer uit het toenemend aantal publicaties van kwalitatieve onderzoeksresultaten in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en de ontwikkeling van designs waarin kwalitatieve en kwantitatieve methoden worden gecombineerd. Beide tendensen laten zien dat de traditionele controverse tussen voor- en tegenstanders van kwalitatief onderzoek achterhaald is. Het is zinvoller om de sterke en zwakke punten van beide vormen van onderzoek te kennen en te bezien hoe ze elkaar kunnen aanvullen en versterken.
  Tegen deze achtergrond is de course kwalitatief onderzoek voor de Master Evidence Based Practice in Health Care ontwikkeld. De course beoogt de kennis van kwalitatieve onderzoeksmethoden te vergroten en vooral ook te verdiepen. In die zin borduurt de course voort op de hoorcolleges die elders in het curriculum worden aangeboden. Naast het aanreiken van kennis over kwalitatief onderzoek is het vooral ook de bedoeling om de deelnemers vaardigheden te leren die bruikbaar c.q. wezenlijk zijn voor het verrichten van goed kwalitatief onderzoek.

  Facultatief: Course Implementation Research
  De master Evidence Based Practice in Health Care is dit studiejaar met een nieuwe course gestart: Implementation Research in Health Care. Deze course zal bestaan uit 6 wekelijkse bijeenkomsten (17:00 – 22:00 uur) en is bestemd voor zorgprofessionals met een afgeronde masteropleiding, die zich willen verdiepen in implementatie onderzoek. De eerste 5 bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch gedeelte en een werkgroep. In de werkgroepen zal in groepjes worden gewerkt aan opdrachten gekoppeld aan het onderwerp van die avond. Studiemateriaal wordt aangeboden via Canvas en studenten kunnen ook via Canvas kennis en ervaringen uitwisselen (blogs, discussie board). De student rondt de course af met een individuele opdracht, die bestaat uit het schrijven van een protocol voor een implementatie onderzoek. Tijdens de 6e avond presenteren de studenten hun voorgenomen implementatie onderzoek in een pitch. De student ontvangt een certificaat wanneer voldaan is aan de volgende criteria: aanwezigheid van minimaal 5 bijeenkomsten, actieve bijdrage tijdens de onderwijsavonden en afronding van de individuele opdracht. De totale course heeft een omvang van 5 EC (1 EC is 28 uur).

  NB. 1 EC = 28 uur, gebaseerd op het European Credit Transfer System.

  De universitaire Masterstudie Evidence Based Practice in Health Care start jaarlijks in september.

  Uitstroomniveau

  De studie leidt op tot klinisch epidemioloog. De eindkwalificaties en academische vaardigheden die een MSc-EBP afgestudeerde na afronding van de opleiding bezit zijn de volgende.

  De student:

  • heeft goede kennis en begrip van de theoretische benaderingen en concepten binnen het domein van medisch wetenschappelijk onderzoek (in het bijzonder evidence based practice, methodologie, epidemiologie en biostatistiek) en is in staat deze kennis toe te passen;
  • beschikt over denk- en redeneervaardigheden die noodzakelijk zijn voor een adequate wetenschapsbeoefening en -toepassing binnen dit domein;
  • is in staat logisch te redeneren en analytisch en kritisch te denken: synthetiserend vermogen;
  • is in staat op wetenschappelijke wijze met (nieuwe) informatie om te gaan en weet een wetenschappelijk betoog kritisch op waarde te schatten;
  • is in staat om binnen het domein van gezondheidszorgonderzoek relevante wetenschappelijke vakliteratuur en ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied zelfstandig bij te houden en op te sporen en deze kritisch te beoordelen en op waarde te schatten;
  • is in staat de domeinspecifieke wetenschappelijke kennis en expertise te vertalen naar sociaal-maatschappelijke, professionele of economische contexten;
  • is in staat op heldere wijze schriftelijk te rapporteren en mondeling te presenteren;
  • bezit communicatieve vaardigheden die verband houden met de domeingerelateerde wetenschappelijke oriëntatie;
  • kan in projectverband vakoverstijgend functioneren en samenwerken (inter-/multi-/transdisciplinair);
  • is in staat kritisch te reflecteren op het eigen wetenschappelijk denken en handelen en heeft het vermogen om dat waar nodig bij te sturen;
  • is in staat om ethische, normatieve en maatschappelijke consequenties van domeingerelateerde wetenschapsontwikkeling te overzien.

  Aanvragen brochure en aanmelden: masterstudies@amsterdamumc.nl