Veelgestelde vragen

Waarom krijg ik een middel dat in de bijsluiter ook ‘antidepressiva’ of ‘anti-epileptica’ wordt genoemd?

Bij de behandeling van bijzondere pijnproblemen, bijvoorbeeld zenuwpijn, blijken bepaalde medicijnen zoals antidepressiva of anti-epileptica ook goed als pijnbestrijding te werken. Het is gebleken dat deze middelen bij bepaalde pijnproblemen een goed effect kunnen hebben op de pijn.

Mag ik autorijden met medicijnen zoals opioïden, amitriptyline, lyrica of gabapentine?

Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Of u mag autorijden, is niet alleen afhankelijk van de medicijn maar ook van uw aandoening. Bij bepaalde aandoeningen mag u niet autorijden. Overleg met uw arts of u met uw medicijn en/of aandoening mag autorijden. Meer informatie vindt u op de website: Rij veilig met medicijnen.nl.

Krijg ik een behandeling/prik tijdens mijn eerste afspraak op de polikliniek?

Nee, uw eerste afspraak is een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden uw pijnklacht en de invloed van de pijnklacht op uw dagelijks bestaan uitvoerig besproken. Ook worden de eventuele behandelingsmogelijkheden met u besproken. Soms kan meteen met medicijnen gestart worden. Voor eventuele behandelingen met blokkades en prikken ontvangt u later thuis een brief met een oproep van het Dagcentrum.

Kan ik na een invasieve techniek/prik/blokkade op het dagcentrum ineens méér pijn krijgen?

Dat is zeker mogelijk. Na een behandeling op het dagcentrum kan u meer pijn krijgen als reactie op de behandeling. Deze napijn kan tot twee weken na de behandeling aanhouden. Daarna moet de napijn duidelijk minder worden. U moet direct contact met ons opnemen wanneer er ontstekingsverschijnselen ontstaan. U moet hierbij denken aan koorts, roodheid/warmte/zwelling rond de plek waar u bent geprikt en een algeheel niet lekker gevoel.

Hoe kom ik aan herhalingsrecepten?

Herhalingsrecepten kunnen door de huisarts worden gemaakt. Hij/zij krijgt van ons een brief met daarin de behandeling zoals die door ons gestart is. Het is verstandig om altijd de verpakking (met de stickers van de apotheek) van uw medicatie mee te nemen naar uw huisarts als u een herhalingsrecept nodig heeft.

Mag ik voor mijn behandeling eten?

U mag gewoon eten en drinken voor uw behandeling. Alleen wanneer de behandeling onder sedatie, ookwel “roesje” wordt uitgevoerd moet u nuchter zijn. De richtlijnen hiervoor heeft u dan ontvangen.

Als ik een behandeling heb ondergaan op het dagcentrum, ben ik dan direct pijnvrij?

Nee, helaas is dat bij de meeste behandelingen niet het geval. Een behandeling kan uit verschillende onderdelen bestaan. Bijna altijd wordt er een cocktail van medicijnen achter gelaten bij een geïrriteerde zenuw. Deze cocktail bestaat uit een lokaal verdovingsmiddel. Dit werkt wel snel en kort om de eerste (mogelijke) napijn te verzachten. Hierdoor kan het zijn dat u de eerste uren wel pijnvrij bent. Daarnaast bestaat de cocktail uit een corticosteroïd. Het doel van dit medicijn is het tot rust brengen van de geïrriteerde zenuw. Over het algemeen heeft dat tijd nodig. Doorgaans  ontstaat de eerste pijnvermindering ongeveer 2 weken na de behandeling. Tot ongeveer 8 weken na de behandeling kan het effect toenemen.

Mag ik mijn medicatie innemen voor de behandeling?

U mag uw medicatie gewoon innemen. Alleen wanneer u met medicatie geheel pijnvrij bent en u komt voor een proefbehandeling is het handig om uw pijnmedicatie niet in te nemen, zodat u goed kan aangeven wat u voelt tijdens of net na de behandeling.

Mag ik na de behandeling autorijden?

U mag op de dag van de behandeling na de behandeling niet zelfstandig deel nemen aan het verkeer.  Zorg ervoor dat er iemand is die u op kan komen halen.

Ik gebruik bloedverdunners, moet ik daarmee stoppen voor de behandeling?

Of en wanneer u moet stoppen met bloedverdunners voor een behandeling is afhankelijk van welke bloedverdunner u gebruikt. Uw pijnspecialist bespreekt dit met u bij het plannen van de behandeling. Mocht het niet duidelijk voor uw zijn, neem voor de zekerheid contact met ons op, op telefoonnummer 020-5662303.

Ik heb nieuwe medicatie gekregen, maar ze helpen nog niet. Wat nu?

Veel medicatie heeft langere inwerktijd nodig voordat er beoordeeld kan worden of het helpt of niet. Soms treedt het effect pas na 4 weken op. 

Daarnaast kunt u last hebben van bijwerkingen door de medicijnen die gebruikt worden tegen pijn. Daarom start u altijd met een lage dosis en wordt dat op geleide van uw klachten en bijwerkingen zo nodig opgehoogd. Door met een lage dosering te starten went u lichaam aan de werkzame stof en is het risico op bijwerkingen minder groot.

Kan ik mijn pijnspecialist om een Medische Verklaring vragen?

Behandelend Pijnspecialisten van de afdeling Pijngeneeskunde van het AMC geven, in overeenstemming met de regels van de KNMG (de beroepsorganisatie voor artsen), geen “geneeskundige of medische verklaring” af voor bijvoorbeeld hulpmiddelen, het annuleren van een reis of kilometervergoeding. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

  • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
  • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.


Wat kunt u doen?

  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen, enzovoorts) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Heb ik een vaste pijnspecialist?

Tijdens uw eerste consult wordt u gezien door een arts in opleiding tot anesthesioloog. Diegene heeft overleg met een pijnspecialist over uw behandelplan. Na uw eerste consult is ons streven om u zoveel mogelijk bij dezelfde specialist in te plannen.