Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Behandeling BDD

Voor behandeling van mensen met Body Dysmorphic Disorder (BDD) zijn bij ons de volgende mogelijkheden: (1) Een poliklinisch medicamenteuze behandeling of (2) Een psychotherapeutische dagbehandeling. Deze 2-daagse dagbehandeling is speciaal ontworpen voor mensen met BDD.

Verwijzing

Voor een intake is een verwijzing van een huisarts, klinisch psycholoog of medisch specialist (psychiater) nodig. De verwijzer kan hiervoor het online verwijsfomulier gebruikende. Heeft u vragen over de verwijzing of een afspraak, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Psychiatrie 020 891 3600.

Intake

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek onderzoeken we eerst wat er exact aan de hand is. We vragen naar uw ziektegeschiedenis en doen lichamelijk onderzoek. Dan kijken we of u in aanmerking komt voor behandeling en wat voor soort behandeling (medicamenteuze behandeling of dagbehandeling). Aan het einde van de gesprekken heeft u een goed beeld van wat u te wachten staat.

Naasten

In belang van de diagnostiek en de impact van de klachten op de omgeving werken wij zoveel mogelijk systemisch. Wij raden aan om een naasten of familielid mee te nemen naar de intake en zullen uw naasten zoveel mogelijk betrekken bij de behandeling.

Medicamenteuze behandeling

De medicamenteuze behandeling vindt poliklinisch plaats. Meestal worden BDD patiënten ingesteld op antidepressiva (SSRI’s). Voor de behandeling van BDD zijn hoge/maximale doseringen noodzakelijk. Pas na 10- 12 weken wordt het optimale effect bereikt. Indien er geen verbetering van de klachten optreedt kan de medicatie aangepast worden naar ander antidepressivum. Bij wederom uitblijven van effect zal een antipsychoticum bij het antidepressivum worden toegevoegd. Patiënten worden frequent poliklinisch teruggezien of telefonisch gesproken om het effect van de medicatie te kunnen beoordelen.

Dagbehandeling

De BDD-dagbehandeling richt zich op het aanleren van een andere strategie. Deze strategie haakt direct in op de BDD gedragingen. We gaan samen niet helpende gedragingen afbouwen (zoals spiegel kijken en camoufleren) en tegelijkertijd de vermijding doorbreken. Aan het einde van de dagbehandeling bekijken we het effect van deze strategie. We verwachten dat de vervelende gevoelens en preoccupatie afnemen. Het doel van de therapie is dat u anders leert omgaan met negatieve emoties. Vanwege de vaak sterke aard van de klachten is het een intensieve behandeling, hier dient rekening mee te worden gehouden.

Programma

De dagbehandeling bestaat uit 6 vaste groepsonderdelen: weekstart, cognitieve therapie, doelen, exposure, psychomotorische therapie en dramatherapie.

  • Weekstart: In de weekstart staan we kort stil hoe u erbij zit en hoe het met u is gegaan de dagen na de laatste therapiesessie.
  • Cognitieve therapie: De kern van de cognitieve therapie is dat niet de situatie op zich u angstig of somber maakt maar dat deze gevoelens voorkomen uit de manier waarop u erover denkt, hoe u tegen de situatie aankijkt of deze beoordeelt. In het onderdeel cognitieve therapie wordt onder andere gewerkt met G-schema's, waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen de Gebeurtenis (situatie), Gevoelens (lichamelijke sensaties), Gedachten en Gedrag.
  • Exposure; Bij exposure gaat u oefenen met het afbouwen van de BDD rituelen en het doorbreken van vermijdingsgedrag.
  • Psychomotorische therapie: dit is een ervaringsgerichte therapievorm. Er worden nieuwe ervaringen opgedaan door te experimenteren met ander gedrag. Dit oefent u door middel van sport en spelvarianten en lichaamsgerichte oefeningen zoals ontspanningsoefeningen, ademtechnieken en aandachtoefeningen.

  • Doelen: Bij het onderdeel doelen onderdeel wordt de rode draad van de behandeling in de gaten gehouden. Angst en oefenhiërarchie wordt hier besproken en de oefeningen voor thuis. 

Duur van de behandeling

De behandeling is 2 dagen per week en duurt zestien weken. Na acht keer vindt een evaluatie plaats met uw behandelende arts/psycholoog. In week 7 vindt er een systeemgesprek plaats naar aanleiding van de evaluatie. Er mag iemand mee die belangrijk voor u is (ouder, partner).  

Groepsgrootte

De groep bestaat uit acht patiënten, het is een open groep. Dat betekent dat er mensen doorlopend bijkomen en vertrekken.

Terugvalpreventie

Na de dagbehandeling is het mogelijk om deel te nemen aan een terugkomdag. Deze vindt meerdere keren per jaar plaats.

Meer informatie


Het AMC is een academisch ziekenhuis. We doen wetenschappelijk onderzoek en leiden psychiaters, psychologen en verpleegkundigen op. Tijdens uw behandeling kunt u gevraagd worden mee te werken aan onderzoek.

Psychiatrie
020 891 3600
Mijn Dossier