Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Behandeling OCS

Voor de behandeling van OCS zijn bij ons diverse mogelijkheden: (1) een medicamenteuze behandeling, (2) psychotherapeutische dagbehandeling (3) diepe hersenstimulatie (DBS). Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt bij de intake bepaald welke van deze behandelvormen of een combinatie toe te passen.

Verwijzing

Voor een intake is een verwijzing van een huisarts, klinisch psycholoog of medisch specialist (psychiater) nodig. De verwijzer kan hiervoor het online verwijsfomulier gebruikende. Heeft u vragen over de verwijzing of een afspraak, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Psychiatrie 020 891 3600.

Intake

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek onderzoeken we eerst wat er exact aan de hand is. We vragen naar uw ziektegeschiedenis en doen lichamelijk onderzoek. Dan kijken we of u in aanmerking komt voor behandeling en wat voor soort behandeling (medicamenteuze behandeling of dagbehandeling). Aan het einde van de gesprekken heeft u een goed beeld van wat u te wachten staat.

Soms hebben mensen niet alleen een dwangstoornis (of OCS) maar daarnaast nog een andere psychische kwetsbaarheid, zoals bijvoorbeeld een post-traumatische stress stoornis,  persoonlijkheidsproblematiek of een autisme spectrum stoornis. In die gevallen kan het raadzaam zijn om eerst de onderliggende kwetsbaarheid in kaart te brengen en te behandelen. Niet al deze diagnostiek en behandelingen zijn mogelijk in het Amsterdam UMC.

Naasten

In belang van de diagnostiek en de impact van de klachten op de omgeving werken wij zoveel mogelijk systemisch. Wij raden aan om een naasten of familielid mee te nemen naar de intake en zullen uw naasten zoveel mogelijk betrekken bij de behandeling.

Medicamenteuze behandeling

De medicamenteuze behandeling vindt poliklinisch plaats. Meestal worden OCS patiënten ingesteld op antidepressiva (SSRI’s). Voor de behandeling van OCS zijn hoge/maximale doseringen noodzakelijk. Pas na 10- 12 weken wordt het optimale effect bereikt. Indien er geen verbetering van de klachten optreedt kan de medicatie aangepast worden naar ander antidepressivum. Bij wederom uitblijven van effect zal een antipsychoticum bij het antidepressivum worden toegevoegd. Patiënten worden frequent poliklinisch teruggezien of telefonisch gesproken om het effect van de medicatie te kunnen beoordelen.

Dagbehandeling

Gedurende de dagbehandeling worden er angstopwekkende situaties opgezocht en wordt er ervaren dat u dit aan kunt en er geen ramp gebeurt. Het doel hiervan is om niet meer te laten leiden door de angst en doorbreking van de vermijding. Bij dwang gaat het om het stoppen van de dwanghandelingen en exposure aan de obsessies.

Programma

De dagbehandeling bestaat uit de volgende groepsonderdelen: cognitieve therapie, doelen en exposure.

  • Cognitieve therapie: De kern van de cognitieve therapie is dat niet de situatie op zich u angstig maakt maar dat de angst voortkomt uit de manier waarop u erover denkt, hoe u tegen de situatie aankijkt of deze beoordeelt. Cognitie is een ander woord voor gedachten, ideeën, beelden. Bij een dwangstoornis kunnen dat gedachten zijn over besmetting, risico’s op slechte afloop en gevaren. Ook de neiging om zich oververantwoordelijk te voelen, hoge eisen aan zichzelf te stellen en de sterke behoefte om alles onder controle te houden komt aan bod.
  • Doelen: In dit onderdeel wordt de rode draad van de behandeling in de gaten gehouden. Uw oefenlijst wordt hier besproken en wat u deze week gaat doen als huiswerk.
  • Exposure: In dit onderdeel gaat u stap voor stap aan de slag met uw doelen. Het verbreken van vermijding, het blootstellen aan angst opwekkende situaties en het achterwege laten van dwanghandelingen.

Duur van de behandeling

De behandeling is 1 dag per week en duurt zestien weken. Na 6 en 12 weken vindt er een evaluatie plaats. In week 7 vindt er een systeemgespek plaats naar aanleiding van de evaluatie. U kunt iemand meenemen die belangrijk voor u is (ouder, partner).

Groepsgrootte

De groep bestaat uit acht patiënten. Het is een open groep, dat betekent dat er mensen bij komen en vertrekken.

Nazorg

Na de dagbehandeling is het mogelijk om deel te nemen aan een nazorgprogramma. Deze vindt gedurende 6 maanden, 1x per maand plaats.

Diepe hersenstimulatie 

Diepe hersenstimulatie of Deep Brain Stimulation (DBS) is een behandelmethode waarbij elektroden in de hersenen worden geplaatst die elektrische signalen afgeven. Diepe hersenstimulatie kan verlichting bieden bij psychische klachten zoals obsessieve compulsieve stoornis (OCS).

Om in aanmerking te komen voor Diepe hersenstimulatie dient u te voldoen aan diverse criteria.

Meer informatie


Het AMC is een academisch ziekenhuis. We doen wetenschappelijk onderzoek en leiden psychiaters, psychologen en verpleegkundigen op. Tijdens uw behandeling kunt u gevraagd worden mee te werken aan onderzoek.

Psychiatrie
020 891 3600
Mijn Dossier