S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine (SAM / SAH) *