Care zorgdomotica en het bewonersdashboard

Anne Bakker, regio accountmanager Care bij Ascom, is afgestudeerd aan de master Health Informatics.

"Grote uitdagingen bij het bieden van goede verpleeghuiszorg – nu en in de toekomst – leiden tot een toenemende interesse in slimme, toezichthoudende domotica ter verbetering van de kwaliteit én de efficiëntie van de intramurale zorg. Een van de toepassingen van domotica die reeds wordt ingezet is het verzamelen van data middels sensoren en het presenteren van die data in een persoonlijk bewonersdashboard. Het bewonersdashboard kan zorgprofessionals inzicht geven in het leefritme van bewoners.

Mijn onderzoek richt zich op de vraag hoe het bewonersdashboard en bedzone voor zorgprofessionals in het Ascom systeem zo optimaal mogelijk worden vormgegeven teneinde de toepassingsgraad en toegevoegde waarde in de klinische praktijk zo groot mogelijk te laten zijn. Hiervoor heb ik deskresearch gedaan en 7 zorgprofessionals geinterviewd. De heuristieken van Nielsen vormden het raamwerk voor de evaluatie van het huidige bewonersdashboard.

Het bewonersdashboard wordt door zorgprofessionals als veelbelovend gezien en requirements ten aanzien van de inhoud en weergave van een bewonersdashboard zijn afhankelijk van de doelgroep waarvoor het dashboard wordt ingezet. Het is daarom het overwegen waard, om niet te streven naar één bewonersdashboard voor álle doelgroepen, maar naar een oplossing waarbij invulling gegeven kan worden aan de diversiteit aan bewoners. Bij de doorontwikkeling van het bewonerdashboard is het belangrijk om de heuristieken van Nielsen als referentiekader te gebruiken om de usability te verbeteren. De bedzone kan met twee aspecten uitgebreid worden, namelijk ‘slaapgedrag’ en ‘vroegtijdig voorspellen wanneer een bewoner het bed gaat verlaten’. Met dit adviesrapport hoop ik een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het bewonersdashboard."