Samen Beslissen

Het doel van de studie Samen Beslissen is om inzicht te verkrijgen in de mate van shared decision making bij kwetsbare ouderen tijdens poliklinische ziekenhuisconsulten.

Gezamenlijke besluitvorming bij ouderen met multimorbiditeit

Bij kwetsbare ouderen is vaak sprake van complexe problematiek. Het is daarom juist bij deze patiënten groep belangrijk dat er shared decision making (SDM) wordt toegepast. Hierbij worden de medische overwegingen en de persoonlijke voorkeuren en prioriteiten van patiënten in een gelijkwaardig gesprek ingebracht. Besluiten die voortkomen uit shared decision making leiden vaak tot beter geïnformeerde patiënten en beter overwogen beslissingen. 

Ondanks het belang van shared decision making wordt het in de praktijk nog weinig toegepast. Ook geriatrische patiënten ervaren weinig  shared decision making tijdens consultatieve bezoeken op de polikliniek ouderengeneeskunde.

In de DICO studie onderzoeken we a.d.h.v. video observaties van consulten in welke mate er shared decision making plaatsvindt tussen oudere patiënten, hun naasten en de arts. De resultaten van de DICO studie dragen bij aan het ontwikkelen van een interventie voor deze doelgroep om shared decision making te bevorderen.

Beschrijving opzet onderzoek

Crossectionele longitudinale observationele studie waarbij gegevens worden verzameld d.m.v. vragenlijsten patiënten en naasten voor en na het consult en video opnames van de consulten zelf.

(Verwachte) Resultaten

De eerste resultaten worden verwacht in 2018. Deze zullen bestaan uit:

  • Inzicht in de predisponerende factoren (patientkarakteristieken en besluit-karakteristieken)
  • Inzicht in de mate waarin SDM wordt toegepast tijdens het consult door artsen
  • Inzicht in de gewenste en gerealiseerde participatie van patienten en hun mantelzorgers m.b.t. SDM

Materialen

De onderstaande materialen zijn ontwikkeld in het kader van de studie Samen Beslissen.

Projectgroep

Drs. Ruth Pel-Littel
Prof. dr. Bianca Buurman
Prof. dr. Julia van Weert

Contactgegevens

Ruth Pel-Littel
r.pel@vilans.nl