Aanpak

Waarom Follow Me? 

Voorkomen is beter dan genezen!  Gezien de vaak kwetsbare gezondheid van onze patiënten besteden we veel aandacht aan vroeg signalering en preventie. Hiermee voorkomen we zowel over- als onderbehandeling. 

Goede samenwerking 

Onze multidisciplinaire insteek zorgt voor een hechte samenwerking tussen verschillende disciplines. Hierbij ontstaat een netwerk waar de patiënt als geheel centraal staat in plaats van de ziekte-georiënteerde aanpak zoals deze in de huidige monodisciplinaire zorg vaak plaatsvindt.  

Korte lijnen 

Een casemanager per Follow Me Poli zorgt ervoor dat de samenwerking tussen de verschillende disciplines goed en snel verloopt.  

Patiëntvriendelijk 

We hanteren een One-Stop concept, waarbij we proberen alle follow up activiteiten in één polibezoek te concentreren.  

Meer tijd voor de patiënt 

De anamnestische vragenlijsten zijn gekoppeld aan de consultformulieren van de zorgverlener. Opvallende antwoorden worden in het patiëntdossier automatisch kenbaar gemaakt, waardoor de arts sneller en gerichter vragen kan stellen. Bovendien is er meer tijd beschikbaar voor verdieping omdat de registratielast verlaagd wordt. 

Kennisontwikkeling 

We dragen bij aan kennisontwikkeling over complexe, vaak zeldzaam voorkomende ziekten en innoveren we onze zorg. Multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor de periodieke zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek. 

Innovatief 

Door het uniformeren van de nazorg en follow-up worden voor elke patiëntengroep dezelfde gegevens verzameld. Deze gegevens lenen zich uitstekend voor routinematige evaluatie van de uitkomsten van zorg. Periodieke zorgevaluatie stimuleert kritische reflectie op het rendement van de zorg en zet daarmee aan tot zorginnovatie. 

Transparant 

Ons initiatief anticipeert op toenemende behoefte van overheid, zorgverzekeraars en samenleving aan inzicht in de kwaliteit van zorg.  

We implementeren gestructureerde, geüniformeerde nazorg en follow-up programma’s voor alle topreferente patiëntengroepen van het Emma Kinderziekenhuis 

Per patiëntengroep bepalen we op welke momenten patiënten en hun ouders worden teruggezien voor controles. De inhoud van de controles is gestandaardiseerd en gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke inzichten, of bij gebrek hieraan op klinische expertise. 

  • Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden bundelen we alle relevante multidisciplinaire expertise rond patiëntengroepen in multidisciplinaire zorgteams. Op deze manier stimuleren we interdisciplinair samenwerken, voorkomen we een verbrokkeld zorgaanbod en kunnen we zorg bieden met een holistische insteek.  
  • We hebben casemanagers per poli om de samenwerking tussen de verschillende disciplines op de poli te coördineren. Daarnaast fungeren zij als eerste aanspreekpunt voor ouder en patiënt.  
  • We ondersteunen de ontwikkeling van middelen voor de communicatie met patiënten en de voorlichting aan patiënten (folder, filmmateriaal, website en Mijn Dossier). Daarbij hanteren we het concept ‘patient journey’ als ordenend principe. 
  • We maken gebruik van digitaal aan ouders en/of patiënten aangeboden vragenlijsten, waarmee voorafgaand aan het polikliniekbezoek anamnestische informatie wordt verzameld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt Mijn Dossier (lichamelijk functioneren) en/of KLIK (psychosociaal functioneren). Deze vragenlijsten zijn gekoppeld aan de consultformulieren van de arts. Op deze manier hoeft tijdens het consult minder geregistreerd te worden en is meer tijd beschikbaar voor verdere verdieping. 
  • We stimuleren patiëntparticipatie. Patiëntvertegenwoordigers worden zoveel mogelijk betrokken bij het vormgeven van ons Follow Me programma en bij de periodieke zorgevaluatie. Zo borgen we dat onze zorg optimaal aansluit bij de vragen en wensen van patiënten en ouders, stimuleren we patiëntparticipatie en daarmee patiënttevredenheid. Bovendien meten we de patiënttevredenheid om de ontwikkelde Follow Me programma’s continu te kunnen evalueren en verbeteren. 
  • We ontwikkelen de logistiek van nieuwe nazorg- en follow-up poliklinieken. Samen met het EVA service centre ontwikkelen en implementeren we een systeem voor geautomatiseerde planning van afspraken (agendabouw, afspraaktypes, orders, ordersets). Daarnaast organiseren we de praktische implementatie van de polikliniek, met inbegrip van het reserveren van onderzoeksruimten, het inzichtelijk maken van de workflow en de overige logistiek van de carrousel polikliniek. 
  • We ondersteunen en stimuleren gestructureerde dossiervorming in EPIC door het ontwikkelen en implementeren van EPIC registratieformulieren voor het efficiënt vastleggen van patiëntgegevens. 
  • We helpen met het ontwikkelen van EPIC ‘smart texts’ ten behoeve van het medisch dossier, communicatie aan collega zorgverleners (verwijzer, huisarts), en de terugkoppeling aan ouders en jongeren via Mijn Dossier.