Meedoen aan onderzoek

Van veel bestaande behandelingen is niet goed bekend of ze werkelijk helpen. Ook is vaak niet bekend hoe behandelingen die veel worden toegepast zich ten opzichte van elkaar verhouden: Hoe goed werkt de ene behandeling ten opzichte van de andere behandeling? Welke behandeling geeft de minste complicaties? Dat zoeken we dan uit, zorgevaluatie heet dat.

Deelname aan zorgevaluatie leidt tot waardevolle en onmisbare informatie. Wij vragen u daarom vriendelijk om deel te nemen aan lopende zorgevaluaties en onderzoeken in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Mochten er op enig moment vragen zijn, aarzel dan niet om deze aan uw arts te stellen. Op www.zorgevaluatienederland.nl vindt u informatie.

Hieronder vindt u informatie over de lopende zorgevaluaties. U kunt ook de eerdere zorgevaluatie's/onderzoeken bekijken.

ANDES-studie (onderzoek naar mentaal welzijn)  

Als het na een tijd niet lukt om zwanger te worden, kan dit hevige emoties en gevoelens oproepen. Vanuit het Amsterdam UMC doen wij onderzoek naar mentaal welzijn tijdens het behandeltraject van vrouwen met en zonder PCOS. Middels de ANDES-studie willen wij onderzoeken of en bij welke groep vrouwen behoefte is aan extra hulp en aandacht voor mentaal welzijn. Het Amsterdam UMC, locatie AMC heeft hiervoor een vragenlijst opgesteld.  

Bent u vrouw en onder behandeling bij een voortplantingskliniek? Dan willen wij u graag vragen deze vragenlijst in te vullen via onderstaande link. Dit duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem. 

Link naar de vragenlijst: https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/917291?lang=nl 

Meedoen is vrijwillig. Er zijn voor u geen specifieke voordelen verbonden aan deelname aan het onderzoek. Door uw deelname helpt u de zorg voor vrouwen tijdens behandeltrajecten in de voortplantingskliniek te verbeteren. Er is geen vergoeding voor deelname.  

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek? Mail dan naar andess@amsterdamumc.nl.  

Borstkanker: vragenlijsten STIM trial

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het Amsterdam UMC doet sinds 2014 onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van hormoonbehandelingen bij vrouwen borstkanker die eicellen of embryo’s invriezen in de STIM-studie en het STIM-cohort. Hierbij werd met name gekeken naar het aantal eicellen dat kan worden geoogst na drie verschillende hormoonbehandelingen; IVF-behandeling met extra tamoxifen, IVF-behandeling met extra letrozol en IVF-behandeling zonder extra middelen. Dit doet het Amsterdam UMC in samenwerking met zeven andere ziekenhuizen in Nederland en in België.

In november 2022 is het vervolgonderzoek van start gegaan en momenteel worden alle deelnemende vrouwen een vragenlijst toegestuurd. De vragen zich richten zich op de medische behandeling en gezondheid, menstruele cyclus, kinderwens, een eventuele zwangerschap of zwangerschappen, en de bestemming van de ingevroren eicellen of embryo’s. 

Het uiteindelijke doel van de vervolgstudie is om meer duidelijkheid te geven over de veiligheid en effectiviteit van een hormoonstimulatie met of zonder extra toevoegingen bij vrouwen met borstkanker. Zo kunnen vrouwen die in de toekomst in deze situatie terecht komen goed en volledig geïnformeerd worden over het beloop na de borstkanker behandeling.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek? Mail dan naar stim@amsterdamumc.nl

Gegevens zwangerschap en bevalling

U bent zwanger geworden na onderzoek of behandeling in het
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Om een goede kwaliteit van zorg te
kunnen waarborgen is het voor ons van belang om te weten hoe de zwangerschap is
afgelopen. Tevens verplicht het ministerie van VWS ons in algemene termen te
rapporteren over de zorg die wij leveren.

Daarom vragen wij u om dit formulier in te vullen: Vragenlijst
afloop zwangerschap kind
. U kunt het formulier openen door op de link te
klikken en dan het bestand te downloaden en opslaan. Na invullen kunt het bestand dan via mijn dossier uploaden zodat het in uw dossier toegevoegd wordt. Lees hier op welke twee manieren u dit kunt doen.

Informatie over deelname aan studie naar de lange termijn gezondheid van IVF-kinderen

Amsterdam UMC, locatie AMC doet mee aan een landelijke studie naar de lange termijn gezondheid van kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen (in vitro fertilisatie [IVF] en intracytoplasmatische sperma injectie [ICSI]) van moeders die zijn behandeld in de periode 1983-2010. Om dit te kunnen onderzoeken zullen gegevens van IVF- en ICSI-kinderen samengevoegd worden met gegevens over academische ontwikkeling, diabetes, astma en overlijden, welke verzameld worden door koppeling met het Centraal Bureau voor de Statistiek. De resultaten van deze studie zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de mogelijke lange termijn gevolgen op de gezondheid van kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen.

De studie voldoet aan de huidige privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

Meer informatie kunt u vinden op: www.omega-onderzoek.nl

Indien u niet wenst dat uw gegevens en/of die van uw kind(eren) worden meegenomen in dit onderzoek dan kunt u zich afmelden bij Prof. dr. Mariëtte Goddijn via M.Goddijn@amsterdamumc.nl

IVF bij endometriose: welke voorbehandeling?

COPIE STUDIE - Deze evaluatie is van toepassing voor uw "verse" IVF of ICSI behandeling bij ernstige endometriose en vergelijkt twee verschillende behandelingen voor vrouwen met endometriose bij IVF/ICSI. Het doel is om uit te zoeken of gebruik van de anticonceptiepil voorafgaand aan een IVF of ICSI behandeling tot evenveel zwangerschappen leidt als een behandeling met Lucrin®. Vrouwen die deelnemen zullen worden toegewezen aan de groep Lucrin® of de groep anticonceptiepil. Deelnemers wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen om klachten van endometriose op te volgen. Informatie via de artsonderzoeker op afspraak. Hier staat de Nederlandse informatiebrief.

Restmateriaal en gegevens (Biobank Reproduction and Development -BRAD)

Wat is restmateriaal?
Restmateriaal is lichaamsmateriaal dat overblijft uit vruchtbaarheidsonderzoek of behandeling of een studie. Het wordt restmateriaal genoemd omdat het overblijft en wordt weggegooid.

Wat is een biobank?
Een biobank is bewaarplek voor lichaamsmateriaal en bijbehorende medische gegevens waarmee in de toekomst onderzoek kan worden gedaan.

Biobank Reproduction and Development (BRAD)
Materiaal en medische gegevens opgeslagen in de Biobank Reproduction And Development restmateriaal zullen gebruikt worden om onderzoek te doen naar het verbeteren van de behandeling en zorg aan paren met een zwangerschapswens. Materiaal dat wordt opgeslagen is restmateriaal zoals bijvoorbeeld rest-eicellen, rest-zaadcellen en rest- embryo's. Het materiaal kan zowel van u afkomstig zijn of van u en uw partner samen (zoals zwangerschapsweefsel). Wij vragen voor beide soorten materiaal om uw aparte toestemming.

Uw toestemming
Als u deelneemt aan de biobank, stemt u hiermee tevens in dat wij met uw materiaal onderzoek gaan doen. Voor embryo’s en foetaal materiaal uit zwangerschapsweefsel (gemeenschappelijk materiaal) is toestemming van beide biologische ouders nodig. Uitsluitend voor onderzoek met geslachtscellen, embryo’s en foetaal materiaal uit
zwangerschapsweefsel moet bovendien toestemming gevraagd worden aan de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel wordt niet opnieuw uw toestemming gevraagd.

Als u vragen heeft kunt u deze stellen aan de research medewerkers bij het centrum voor voortplantingsgeneeskunde. Stuur een bericht via mijn dossier.

Rest-studie (geen nieuwe deelname)

Reststudie - het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV) van het AMC verricht al jaren wetenschappelijk onderzoek naar onvruchtbaarheid met als doel de kans op zwangerschap voor patiënten met vruchtbaarheidsproblemen te verhogen. Dit onderzoek wordt mede uitgevoerd met behulp van resteicellen, restzaadcellen en restembryo's. Het wetenschappelijk onderzoek met resteicellen, restzaadcellen en restembryo's is gebundeld in drie onderzoekslijnen: eicelkwaliteit, zaadcelkwaliteit en embryokwaliteit. 

In de onderzoekslijn eicelkwaliteit wordt onderzocht wat kwalitatief goede eicellen zijn en welke factoren hierop van invloed zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het effect van toenemende leeftijd op de eiwitten en de genetische samenstelling van eicellen. In de onderzoekslijn zaadcelkwaliteit wordt gekeken naar de verschillen tussen goed en slecht zaad. Het doel is om de oorzaak van mannelijke onvruchtbaarheid te achterhalen. Het doel van de onderzoekslijn embryokwaliteit is om te bepalen wat een kwalitatief goed embryo is zodat de beste embryo’s geselecteerd kunnen worden voor terugplaatsing. Er wordt o.a. gekeken naar de genetische samenstelling van cellen in restembryo’s en naar welke factoren deze samenstelling positief of negatief beïnvloeden.

De patiënten die gevraagd zijn voor deelname kunnen de uitgebreide brochure 'Onderzoek resteicellen, restzaadcellen en restembryo's' downloaden. Vanaf April 2019 worden patienten gevraagd hun restmateriaal op te slaan in de opvolgende studie: de'biobank reproduction and developtment' (BRAD). Er worden geen patienten meer gevraagd voor de 'rest-studie' zoals hierboven beschreven.