Meedoen aan onderzoek

Van veel bestaande behandelingen is niet goed bekend of ze werkelijk helpen. Ook is vaak niet bekend hoe behandelingen die veel worden toegepast zich ten opzichte van elkaar verhouden: Hoe goed werkt de ene behandeling ten opzichte van de andere behandeling? Welke behandeling geeft de minste complicaties? Dat zoeken we dan uit, zorgevaluatie heet dat.

Dankzij de deelname van patienten die u voor zijn gegaan, weten we nu dat bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen medicijnen die bloedstolsels tegengaan geen oplossing bieden. Een voorbeeld van een onderzoek dat heeft aangetoond dat een bepaalde behandeling waarover onzekerheid bestond van toegevoegde waarde is, is de bedrust studie. Dankzij de vrouwen die hebben deelgenomen, weten we nu dat 15 minuten blijven liggen na IUI de kans op zwangerschap sterk vergroot.

Deelname aan zorgevaluatie leidt tot waardevolle en onmisbare informatie. Wij vragen u daarom vriendelijk om deel te nemen aan lopende zorgevaluaties en onderzoeken in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Mochten er op enig moment vragen zijn, aarzel dan niet om deze aan uw arts te stellen. Op www.zorgevaluatienederland.nl vindt u informatie.

Hieronder vindt u informatie over de lopende zorgevaluaties. U kunt ook de eerdere zorgevaluatie's/onderzoeken bekijken.

38 jaar of ouder: eerst thuiskansen optimaliseren of direct IVF?

IVF38+ studie – Het is bekend dat IVF zinvol is als het wordt toegepast bij vrouwen met dichte eileiders. Maar het is nog nooit onderzocht of IVF zinvol is voor paren bij wie de oorzaak voor de verminderde vruchtbaarheid de oudere leeftijd van de vrouw is. Ook na een IVF behandeling is de kans op een zwangerschap bij oudere vrouwen laag.

Uit ervaring en eerdere onderzoeken weten wij dat de kans op een spontane zwangerschap bij vrouwen boven de 38 ongeveer 30% per jaar is. De kans op een levend geborene per cyclus is niet bekend. Wat betreft IVF is de kans op zwangerschap na 1 jaar behandelen ook ongeveer 30%Per IVF cyclus is de kans op een levend geborene 7-11%.

Het doel van dit onderzoek is om te weten te komen of de zwangerschapskans met IVF hoger, lager of gelijk is aan de kans op een spontane zwangerschap. Omdat IVF in de huidige praktijk in principe wel wordt aangeboden aan paren in uw omstandigheden, maar een belastende behandeling is, willen wij goed onderzoeken of IVF wel een goede behandeloptie is.

Indien u meewerkt aan de studie wordt met behulp van een lotingsprogramma op de computer bepaald of u meteen gaat beginnen met IVF, gedurende 8 maanden met een maximum van 3 eicelpuncties, of dat u nog 8 maanden op de natuurlijke manier probeert zwanger te worden en om daarna zo nodig aan IVF te beginnen.

Meer informatie op www.zorgevaluatienederland.nl, keuzehulp online beschikbaar.

Herhaalde miskraam: antistolling met heparine?

ALIFE2 studie – Vrouwen met erfelijke trombofilie (verhoogde stollingsneiging) hebben iets vaker (herhaalde) miskraam dan vrouwen zonder trombofilie. Voorbeelden van erfelijke trombofilie zijn de Factor V Leiden mutatie en de Protrombine mutatie, of een tekort aan natuurlijke antistollende eiwitten Antitrombine, Proteïne C of Proteïne S. Of iemand erfelijke trombofilie heeft kan worden vastgesteld door bloedonderzoek.

Antistolling en herhaalde miskraam

In de voorgaande ALIFE studie is onderzocht of vrouwen met onverklaard herhaalde miskraam een grotere kans hadden op een levendgeboren kind wanneer zij in de zwangerschap antistollende medicijnen gebruiken. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat deze medicijnen de kans op een levendgeboren kind niet vergroten. Het is nog onbekend of vrouwen met herhaalde miskraam en erfelijke trombofilie wel baat hebben bij antistolling met heparine in de zwangerschap. Dit wordt onderzocht in de ALIFE2 studie.

Meer informatie

Meer informatie over de studie vindt u op de speciale website. Heeft u herhaalde miskramen en een erfelijke trombofilie en wilt u informatie over deelname, neem dan per mail contact op (ALIFE2@studies-obsgyn.nl).

Herhaalde miskraam: schildklierhormoon toedienen?

T4-LIFE studie – Er bestaat een associatie tussen herhaalde miskraam (twee of meer miskramen) en schildklier auto-immuniteit. Bij schildklier auto-immuniteit heeft een vrouw een normale schildklierfunctie, dus een normaal TSH maar zijn er wel antistoffen tegen de schildklier aanwezig, namelijk TPO (thyroperoxidase) antistoffen. Bij schildklier auto-immuniteit is er ook een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties zoals vroeggeboorte en postpartum thyroiditis. Vooralsnog is onbekend of er een behandeling bestaat voor deze vrouwen die de kans op miskraam of andere zwangerschapscomplicaties doet afnemen.

Schildklierhormoon en herhaalde miskramen

Deze studie kijkt of het toedienen van schildklierhormoon (levothyroxine) een effectieve behandeling is. Dit gebeurt door een groep vrouwen met herhaalde miskraam en schildklier auto-immuniteit te behandelen met schildklierhormoon en deze te vergelijken met een controlegroep waar vrouwen met herhaalde miskraam en schildklier auto-immuniteit behandeld worden met placebotabletten. In Nederland zullen meerdere klinieken meedoen met dit onderzoek.

Meer informatie

Meer informatie over de studie vindt u op de website van de T4-LIFE studie. Heeft u herhaalde miskramen en schildklier auto-immuniteit en wilt u informatie over deelname, neem dan per mail contact op (t4-life@studies-obsgyn.nl).

Informatie over deelname aan ART-kinderkanker studie

“Amsterdam UMC, locatie AMC neemt deel aan de ART-kinderkanker studie”
Het AMC doet mee aan een landelijke studie naar het risico op kanker bij kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen (in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI)) van moeders die zijn behandeld in de periode 2001-2012. Om dit te kunnen onderzoeken zullen gegevens van IVF- en ICSI-kinderen samengevoegd worden met gegevens over kanker, welke verzameld worden door koppeling met de Nederlandse Kankerregistratie. De resultaten van deze studie zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de mogelijke langtermijn gevolgen op de gezondheid van kinderen verwekt met vruchtbaarheidsbehandelingen. De studie voldoet aan de huidige privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). Indien u niet wenst dat uw gegevens en/of die van uw kind(eren) worden meegenomen in dit onderzoek dan kunt u zich afmelden bij Mariëtte Goddijn via M.Goddijn@amsterdamumc.nl

IVF: cryo-embryo in welke natuurlijke cyclus?

ANTARCTICA 2 studie - 2. Deze zorgevaluatie is van toepassing als er tijdens uw IVF of ICSI behandeling één of meerdere embryo’s worden ingevroren (cryo-embryo’s). Cryo embryo’s worden in het baarmoederslijm geplaatst als het slijm ontvankelijk is voor innesteling. Dit is afhankelijk van het moment van de eisprong van de vrouw . Er zijn twee methoden om de dag van uw eisprong te bepalen: met LH testen de natuurlijke eisprong volgen of met echo’s en een injectie een kunstmatige eisprong opwekken. Er is geen risico verbonden aan deelname aan het onderzoek, beide methoden worden landelijk toegepast en geven goede zwangerschapskansen. Hoe die kansen zich precies tot elkaar verhouden, is doel van het onderzoek. Hierbij kijken we ook hoe tevreden vrouwen zijn en in welke mate ze hun partner kunnen betrekken bij de behandeling. U kunt 1 cryo-cyclus meedoen.

Meer informatie

eer informatie via de researchmedewerkers van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde en op de website www.zorgevaluatienederland.nl/antarctica-2.

IVF: welke kweekvloeistof?

MEDIUM2. Tijdens een IVF behandeling worden eicellen, zaadcellen en embryo’s in het laboratorium bewaard in een kweekvloeistof. Een vorig onderzoek door diverse Nederlandse IVF centra (MEDIUM1) heeft uitgewezen dat er inderdaad verschillen in zwangerschapsresultaten kunnen bestaan en dat de groei van de baby anders kan verlopen wanneer 2 verschillende kweekvloeistoffen werden vergeleken. Om dit verder te onderzoeken zijn we nu dit onderzoek (MEDIUM2) gestart, waarin we de IVF resultaten gaan vergelijken na gebruik van twee andere kweekvloeistoffen die in de Nederlandse IVF-centra veel gebruikt worden. Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van IVF resultaten na het gebruik van twee verschillende kweekvloeistoffen die in Nederland veelvuldig worden gebruikt.

Meer informatie

Meer informatie via de researchmedewerkers van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde en op de website www.zorgevaluatienederland.nl/medium2

Onbegrepen niet zwanger: eerst uw thuiskansen optimaliseren of direct IUI?
EX-IUI studie. U heeft van uw arts te horen gekregen dat er geen oorzaak is gevonden voor het feit dat u tot op heden niet spontaan zwanger bent geworden. Uw menstruele cyclus is regelmatig, één of beide eileiders zijn doorgankelijk en er zijn geen of milde afwijkingen gevonden bij de sperma-analyse. Omdat het onbekend is of IUI met milde hormoonstimulatie uw kansen vergroot, heeft de arts u gevraagd mee te doen aan deze zorgevaluatie (www.zorgevaluatienederland.nl). Het doel van de zorgevaluatie is om te achterhalen of eerst uw thuiskans optimaliseren leidt tot een net zo grote kans op een levend geboren kind in vergelijking met IUI met milde hormoonstimulatie. Meer informatie via de researchmedewerkers van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde en op de website van de studie
Restmateriaal en gegevens (Biobank)

Wat is restmateriaal?
Restmateriaal is lichaamsmateriaal dat overblijft uit vruchtbaarheidsonderzoek of behandeling of een studie. Het wordt restmateriaal genoemd omdat het overblijft en wordt weggegooid.

Wat is een biobank?
Een biobank is bewaarplek voor lichaamsmateriaal en bijbehorende medische gegevens waarmee in de toekomst onderzoek kan worden gedaan.

Biobank Reproduction and Development (BRAD)
Materiaal en medische gegevens opgeslagen in de Biobank Reproduction And Development restmateriaal zullen gebruikt worden om onderzoek te doen naar het verbeteren van de behandeling en zorg aan paren met een zwangerschapswens. Materiaal dat wordt opgeslagen is restmateriaal zoals bijvoorbeeld rest-eicellen, rest-zaadcellen en rest- embryo's. Het materiaal kan zowel van u afkomstig zijn of van u en uw partner samen (zoals zwangerschapsweefsel). Wij vragen voor beide soorten materiaal om uw aparte toestemming.

Uw toestemming
Als u deelneemt aan de biobank, stemt u hiermee tevens in dat wij met uw materiaal onderzoek gaan doen. Voor embryo’s en foetaal materiaal uit zwangerschapsweefsel (gemeenschappelijk materiaal) is toestemming van beide biologische ouders nodig. Uitsluitend voor onderzoek met geslachtscellen, embryo’s en foetaal materiaal uit
zwangerschapsweefsel moet bovendien toestemming gevraagd worden aan de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel wordt niet opnieuw uw toestemming gevraagd.

Als u vragen heeft kunt u deze stellen aan de research medewerkers bij het centrum voor voortplantingsgeneeskunde. Stuur een bericht via mijn dossier.

Rest-studie (gesloten voor deelname)

Reststudie - het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV) van het AMC verricht al jaren wetenschappelijk onderzoek naar onvruchtbaarheid met als doel de kans op zwangerschap voor patiënten met vruchtbaarheidsproblemen te verhogen. Dit onderzoek wordt mede uitgevoerd met behulp van resteicellen, restzaadcellen en restembryo's. Het wetenschappelijk onderzoek met resteicellen, restzaadcellen en restembryo's is gebundeld in drie onderzoekslijnen: eicelkwaliteit, zaadcelkwaliteit en embryokwaliteit. 

In de onderzoekslijn eicelkwaliteit wordt onderzocht wat kwalitatief goede eicellen zijn en welke factoren hierop van invloed zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het effect van toenemende leeftijd op de eiwitten en de genetische samenstelling van eicellen. In de onderzoekslijn zaadcelkwaliteit wordt gekeken naar de verschillen tussen goed en slecht zaad. Het doel is om de oorzaak van mannelijke onvruchtbaarheid te achterhalen. Het doel van de onderzoekslijn embryokwaliteit is om te bepalen wat een kwalitatief goed embryo is zodat de beste embryo’s geselecteerd kunnen worden voor terugplaatsing. Er wordt o.a. gekeken naar de genetische samenstelling van cellen in restembryo’s en naar welke factoren deze samenstelling positief of negatief beïnvloeden.

De patiënten die gevraagd zijn voor deelname kunnen de uitgebreide brochure 'Onderzoek resteicellen, restzaadcellen en restembryo's' downloaden. Vanaf April 2019 worden patienten gevraagd hun restmateriaal op te slaan in de opvolgende studie: de'biobank reproduction and developtment' (BRAD). Er worden geen patienten meer gevraagd voor de 'rest-studie' zoals hierboven beschreven.